Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ι | ·
η ί ' '
των απο
νίκε8 σε Παγκοσ
σε Παγκμ Π
συμμεϊογἐἐ“ Ο
Τετ(ιρτη Ί7 Αυγου
Αν βρεθεί ακρη με τοΔηοοο του ηορτογ_αλικο_υ σ_υλλ_ομο
 Οι 'Αραβ `ὸυν ανεβασΜεΜι την ηροταση τσυ5, αλλα
77 Ι ί:έι_ ηγηΜ· Ι ' Ύ
τα δικαιωματα,ηουὁιατηρει η Μηραγκα καθιστουΜ
μη συμφ;ρουσαηω του Ελντεργια~τηνΚΜ
ηροχωραει η υηοθεση' · Οηαίκτη5 θελει να Παει στα ΕμιρΞτα
λόγω·του Πολύμεγὐλου συμβ9λῳου η9υτΙον Προσφέρουν,
ετα ίεηειιτιιίο ιιοιιηοιιι·ΜΜΜΝΤΕΡ
γιτιι0νιιειιιιΜ διαιωνιωΜω“" _ γ γ
εισιτηρίων Διαρκείας της  
“ “Έλι
ΙΟΙ Σ ΤΔΚΤ|ΚΟΙΣΔΔ|ΚΛΣ·ΤΕΣ
.' ζ.. αλλα ωετὡρα η συμηεριφορα του ηρώων ΔΕΚ είναιῦαψογη
“ 'η =·ό“Ψαχνονται η6η~στηνταγορα για“τι5 εναλλακτικε8
σε ηίερίητωση ηου ολοκληρωθεί η μεταγρατρ=ηἐξ
' Ι Ι" .ἐκ 
' ε .#·""ϋ"σΦ"|"° στα ΜυΔ .τι , Ι Ι - . 4.
' ΜΜΜ" "ΒδΒ"Φ"|"0»!
για διαφθορα και χειραγώγηση των αηοτελεσματων του
.ἑηρωταθληματοε [έσω του ελεγχου ϊΠ$ διαιτησία8! · ΔΝ ΔΕΝ
ΠΡΟΧΩΡΔΕ|
Ζ? ΑΠΟΚΛΤΔΣΤΛθΕ| Η ΤΑΞΗ ΜΕ
ε ΟΡ'
Σ·Τ|ΚΛἶΣ·ΤΗΝ ΑΝδΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΕΜ|ΕΡἈΣ ΤΗΣ 80ΡΕΒ 'ΕΛΜΕ
'Ἡἶμ_ηιακου5
ΜΕΝιοῖΞταΜιο
@Μο 1:52459".8 ΚΟ|ΝΟΣ χρονοε
με τον χρυσο Ολυμηιονίκη, τον Ολλανὁο
(Περι Βεερτμαν, με τον γόνο του Ποσειδώνα
να,χανει για μια καιω «χερια», στα 10.000μ.
σιτη8 θαλασσα5
ΙΟ / Φωλλο Ι254 ι245ῶ) / € Ί 30
Μπα το!
Η ελλνικη αηοστολη κατέθεσε ένσταση
 εγκυροτηταΓτου αηοτελεσματο5,
η να αηοσυρει αίτημα:
Μο Ολ“λὁοε Μ δίκαια. ΜΜΜ
μηροστα αηο εμενα»!
Σίγουρα στα μεταλλια οι ΜΜΜ
και Καγιαληε στην κατηγορία 470
τηε |στιοηλο'ί'α8! · Σημερα στι5 20.00
καθορίζεται η θεση ηου θα καταλαβουν!
τἑ Ύ γ
. τι .
Η ΜΜΜ ΙΜ ΜΝΉΜΗ
και;; ιι Μεσαίου 'ιιιιιι1ίιιγιι
 Ω ΧΚ
· / 
7, ε “ η η· η Ρ; _ η 5 7- ο' Σ
Δεν...'θαιχαλα ειη“η οσθηκη'α ιατε οηο6α ου τ
Π. ¦ ιΜγὡρ~ .9 ρ ρ.
κεντρικου αμυντικου τον Κετσηαγια
. . , Α . >
· Εχουν ηραταθει ηεριητωσειε_στην «Ενωση»
Ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΛΤΑΛΗΣ στο ΟΡ$
μ 'ω' θ"ω(,
αιτίου!"εισητηρια
«ανοησία
-“.%α
Γιατι ειναι ζητημα «ζωη3 και.θανατου» για το
ι συστημα, η διατιιρηση του σημερινου ηροεὁρου