Πρωτοσέλιδο Έθνος: Βάσεις 3 ταχυτήτων στις περιζήτητες σχολές
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ *  
"Τ ΑγτοΥΣτογ 20% ¦  μ
ΔΡ. ΜΜΜ: ιο-ι35 κ: ς: ·
ΜεκγΜΠκΑιονο '
νΤ“Λ“:Ἡ.ΘΞΤῖΠΕΒ.ἑΞΡ  |
||||||Ι||Η||Ι|||||||||||||||Η|||||||||||||||||||||||||||||||Ι||||||||||||||||||Ι||||||||||||||||||||||||||||Η'|Η||||||||||||||Η|Η||Ι|||||||||||||||||||||||||Ι||||||||||||||||||Η|Η||Ι|||||||||||||||Ι||Η|||||||||||||||||||||||||||Η||||||||||||||||||Ι||||||||||||||||||||||||||||Η||Ι|||||'||||||||||||||'||||||||||||||||||||||'||'|||||||'|||||||||||||||||||||||Τ( .5 · ΤΤ
'Μ' ' ' -. · = ζ `  .
~ τε ν ω σ Ψ ~ .  ° Ν ο·
Ασήμι στο
.“χρυσο“
για τον Στιι3ρο Γιαννιώτη 
ΦΡΕΝΟ ΤΣΙΠΡΑ
ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΟΛΟΓ|Α
«Οιτοιοε σκέπτεται
εκλογέ8 είναι
ανόητοε. όποιο5
τιε ζηταει. δυο
φορέ5 ανόητο5»
ΠΕΡΦ0ΡΜΑΝΣ ΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡ|Α
Ερχεται στη
θεσσαλονίκη
τι Γιόκο 0νο
:ο 34
.- Ι..
Πληροφορίεε
ε συμβουλέε
για την Τα μέρα
Ο' ΤΕΛ||(ΕΣ ΕΚΤ|Μ||ΣΕ|Σ
ΤΜ Τ|Σ Τ'ΜΕΛΜΔ||(ΕΣ
ΒΛΣΕ|Σ 
Β ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
στιε τιεριζήτιιτεε σχολέε
Αναλυτικ68 πίνακα8 με τα μόρια εισαγωγή8 σε Νομικέ8, Πολυτεχνικέ8,
Ιατρικέ8, Οικονομικέ8, Στρατιωτικέ8, ΨυΧολογία8 και Πληροφορική8 Με
 τιιιτ ι·
 “'.ιιΣιι>ιτιιΔιιΣ
ο· ,μια ΜΗΝΑ
. `: κ”
· Β . ῶἶ-ἑἔ σε  .
θρήνο5 για του5 νεκρουε.
Ταχυτιλοο εμβολισε
τουριστικό σκαφο5
και το έκοψε στα δυο.
Ο γιοε του ατυχου
καΠετανιου εεσΠα
μπροστα στο συντρίμμια.
»ΤΖ-Β