Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
]7-00-20]0 Ο
Μόνον
ΑΜ ουσια»
ΜΜΜ λ Μ
σοφια»
Μ λ Μ
09184974)
ασκ-Μη
ΕΣΤΙΑ
ΜΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
Μ Γενικα αίθριος καιρός μέ
τοπικές νεφώσεις τό μεσημέρι καί τό απόγευμα στα ὁρεινα. Οἱ ανεμοι θα πνέουν βόρειοι μέτριοι καί τοπικα ἰσχυροί. 'Η θερμοκρασία θα φθασει τούς 36β.
Τετάρτη 17Αῦγούοτου 2016
Μυρωνος μαρτ., Παύλου καί "ουλιανής,
Δημητρίου όσιομ., Παναγίας της Γουμενίσσης
Σελήνη ]5 ήμερων
Ἀριθμ. φύλ. 40528 | Τιμή ],50 €
'Ερατοσθενους ι,τ.κ. ]]θ 85, Ἀθήναι, ίπίο@οειίεποννε.ατ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2] 8 Ο] 70400, σας: 2] 8 Ο] 7040]
Καταχωρίσεις: 2] Ο 8220482, Συνδρομες: 2]8 Ο] 70870
Ἀνατολὴ ἡλίου 8.42' - Δύσις 8.]5' "Ετος ]280ν
Ω 5 | ξ| ,
Φος-ΜΜΜ υρωπη όμηρος Μτσενσκ
| | 3 | |
με τα ακινητα ΝΔ και ΠΑΣΟΚ
' ω | Γραφει ὁ Μελέτισς Τζαφἑρης* _
ΜΜΜΜΜΜΜὡΜ τ Ξ κ Η ΝΕΑ ΔηΗ0κ90Τί9· γνήσΕ09 ἐ5ΦρσσΤής Τοῦ
Μ ΜΜΜ Μ σέ Μ Οπ- αστικου μετρου στην 'Ελλαδα τα τελευταία 40
ΜΜωωωΜΜα χρόνια, κατόρθωσε να διατηρήσει τήν πολιτιΜΜ ΜΜΜ ί 5 ί 3 ζ θ ί ί κή επιρροή της."Οχι μόνον στό εκλογικό σωμα,
Μ ΜΜ“ Μ Το οικονομικο εμπαργκο «οπλο» στο προσφυγι%ο ἀλλά κυρίως οΤήν κοινωνία! μέ δεδομένη μόλι_
ωἩΜΜΜ στα τήν τρέχουσα αποσύνθεση καί αποδόμηση
3 | ξ 7 7 ς | ξ 7 | 7 | του παραδοσιακου συ στή ματος αξιών καί πολι." Μ ΕΙΝΑΙ αδιανοητη η πραγματι- ζας» στους Τούρκους υπηκοους, η σημερα κιολας, την συγκρότηση Τικῶν Πρ0Τερω0ΤήΤων γιό Τό εὐρύ κοινό_
Μἔΐ· Μ πω κότης ότι ή Εύρώπη, όχι μόνον Άγκυρα θα έπιτρέψει τό πέρασμα καίτήν ψυχραιμίατης.Ἀντί ναδεί- Ε, ' δ , , ,ε , , δ
ώς“Ενωσις, αλλα καί ως αθροι- προσφύγων καί μεταναστών πρός χνει όλο καί περισσότερο όμηρος Μέι Το μΡνα "ω κ9μΗσ ε 0`ἔσισς των ι:
α σμα συγκροτημένων καί ἰσχυρο- τα εύρωπαῖκα έδαφη καί παλι κα- τῆςΤουρκίας, θα πρέπει να αντιτα- (:1Τηρει Την θεση Ταφ-ω διΠ9λἶ εε0“σΏΘ Το”
 τατων διπλωματικα, στρατιωτικα τα χιλιαδες. Μαλιστα, έπί τοῦ πα- ζει τό δικό της τελεσίγραφο στόν Π9λΠικο“ μας 9ο ση μσΪ09· εΪερ0ς Ρ0λ0ς·
Μ  καί οἱκονομικα χωρων κατορθώ- ρόντος, υπενθυμίζοντας τήν πίεσή °Ερντογαν.“Οτι, δηλαδή, αν κατα- Το ΠΑ;οκ· κσΪερΡε“ σε `[Π0 ο βσρ9ς ΤωΥ ΜΝ'
Ψ Μ Ἡ πωΜ νει να δείχνει απολύτως αδύναμη της, ενθαρρύνει καποιες δεκαδες πέσει ή συμφωνία για τόν έλεγχο θοσμεν“3ν και λωκι9ΠκΨ ε'Ἑ[λ0γωΥ· Της,σ“'
Μ ω Μ *Μα καί ανυπερασπιστη απέναντι στό πρόσφυγες ή μεταναστες πού δέν τῆς διελεύσεως προσφύγων καί με- ντριπτικης διαΦθ0ρας,Ιτης πλη ρους απαξιωσεἩ ώ <<ύπερόπλο» πού διαθέτει ή Τουρ- ξεπερνούν τούς έκατό σέ ημερήσια ταναστων μέ εύθύνη τῆςΤουρκίας, ως Πρ,0σωΠων Που ΤΡ σΤελεχωἶσν· ,ΠολιΜ ΜΜΟ ΠΜωΜ κία τοῦ °Ερντογαν - τή ν «στρατια βαση, να προσεγγίζουν τα παραλια ή“Ενωσις θα κη ρύςει στήνἈγκυρα Με· αλλο: δ“σΤ“χως· και Προσωπικης σε Πολ τών αμαχων›λ. Ό λόγος για πολ- των ἑλληνικων νησιών. οἱκονομικό έμπαργκο. λες "ερ"πωσεις·
ΜΜΜ ΜΜΜ λες εκατονταδες χιλιαδες προ- =ΗτακΜἡ ωςαῦτή δείχνει ὲπι_ Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ οἰκονομία Το διπολο φυσικα αναβιωσε και παλι με διαΜΝΜ Μα σΦυγες και οικονομικους μετα- ωχη Μ ἀφοῦ ἔνακλἰ πανικοῦ τῆς γείτονος δέν ἀντἑχε, ,ὰ τἑ_ φορετικσ ετερο πολο. ο ΣΥΡιΖΑ κατελαβε με ναστες πού <<στρατοπεδεύουν» ¦ 7 ν ν ξ ¦ ι ι μ ι γαλσπρεπῶς τόν επίμαχο ζωτικό χωρο ἀφοῦ τό, . - ι ¦ απλώνεται οχι μονον στην Ελλα- τοια περιπετεια.Στις9Σεπτεμβρι- , , _, , , ·,
 επι τουρκικου εδαφους. δ ἀλλ¦ ¦ ιλὸκλ , Ε, . αλ. . ι . ¦ σο σΤην πολΠικη! οσο και Την Φυσικη μηχανιΜΜΜΜ“Μ ι ι 5 α° α-σε οι -ηρη την υρφ- οι), α φα” εν σ9νεχειαἶ Ναόν κ ' υπό ουν νό οι Τό κενό αναπλ ώνεταισέ
<Η νεοοθωμανικη Τουρκια, ιδι- πη. <Η Αυστρια, οι χώρες τῆς Ζω- τῆς Συνόδου τοῦ Νότου στην Ἀθη- ρχ, μ , , ,, η , ,
Ή ΜΜΜἡ Μ αιτέρως μετα τήν απόπειρα πρα- νης Βίσεγκραντ καί αύτές των Βαλ- να, ή 'Ελλας θαπρέπει να συμμετα- καθε Περ"πῳση· επε 0μσλσ επε βιωως σε κοω Μ ΠΜ Μ αΜ Η· ξικοπή ματος τῆς Ι 5ης ῦΙουλίου, κανίων διακη ρύσσουν καί έφαρ- σχει στίς διεργασίες ώστε αὐτό τό Ποιες ΠεριΠΤωσεις'
 δέν τηρεί πλέον ούτε τα προσχή- μόζουν τό δόγμα των «κλειστών εύρωπαῖκό τελεσίγραφο να απο- 'Οποιαδήποτε προσπαθεια αντιστροφης
ΜΜΜΜΌ“Μ ματα εναντι τῆς Ευρώπης. Τό κα- συνόρων», τό οποίο ομως δεν μπο- σταλεί πρός τηνἈγκυρα αμεσα· αὐτῆς της Πολιτικής διεργασίας ἡ ὁποία βρίσκεΜ ΜΜΜ θεστώς°Ερντογαν έπιμένει σέ ένα ρεῖ να τούς προστατεύσει από τήν τουλαχιστον πρίν από τόν 'Οκτώ- ται σε εξέλιξη είναι ανιστόρητη καί στερείται
ΜωΜΜΜω τελεσίγραφο πού έχει θέσει πρός Τζιχαντ. Στήν Γερμανία, τό πολιτι- βριο. Ταυτοχρόνως να ύπαρξει δι- πολιτικης_ ἰδεολογικῆς καί κοινωνιολογικής
ΜΜΜΜ τίς εύρωπαῖκές πρωτεύουσες καί κό κλίμα στόν δρόμο για τίς έκλο- αδικασία)έλαστικοποιήσεως τού βασεως. Τότε γιατί όρισμεν0ι κύκλοι τῆς Νέ Μ τις Βρυξέλλες, συμφώνως πρός γες επηρεαζεται αμεσααπότό προ- ατυχοῦς εμπαργκο πρός την Ρω- ας Δημοκρατίας απεργαζονται σεναρια δήθεν
ί έ Σ , 3 ' ξ Εύρώπη δέν παρα- σφυγικό· ὁμοίως στήν Γαλλία. 'Η σία, για τήν ύπόθεση τῆς ΟύκραΜ· Μ τοοΤἶοιο εανη , _ , , , , , , , , , , . .
Μ ω χωρησει καθεστως «ανοιχτής βι- Ευρωπη θα πρεπει να ανακτησει, νιας-Κριμαιας. Συνεχεια στην σελ 8
ΡΗΟΤΟ: ΕΡΑ ΡΑΤΠ|οΚ Β: ΚΠΑΕΜΕΠ
“ΜΜΜ Μ ¦ Ι
Μ Εκπληκτικος
Τ6ΜΜἀΜή ὁ Γιαννιὡτ
ΜωΜΜιωΜ*ω ' 
ΜὴΜ 'Ο πιο συγκλονιστικος
Με ΗΜ* ΜΩω αγὡν της δεκαετίας στα
]Ο χλμ. ανοικτής θαλασσης έγινε χθες στό Ρίο,
όπου χρειασθη κε τό φωτο
Προκλητικοί
οἱ καταληψίες
ΔΕΝ έχει όρια τό θρασος των
αντικοινωνικων στοιχείων τοῦ
αναρχικού χώρου.“Οπως δέν έχει
όρια καί ή αγνοια τους τόσο για
τα τρέχοντα κοινωνικα ζητή ματα, όσο καί για τήν<Ιστορία. Προκειμένου να δικαιολογήσουν τήν
έπίθεσή τους στήν Μονή Πετρακη, ύποστη ρίξουν ότι ή Ἐκκλησία
«έκμεταλλεύεται αμεσα ή έμμεσα
τοῦ 60% τῆς γῆς» στήν<Ελλαδα.
Αύτή ή αύθαίρετος έκτίμησις πα
καί όχι βίας ή «αγώνων», όπως καποιοι πιστεύουν.
Κατη γοροῦν ακόμη τήν
Ἐκκλησία ότι είναι έπενδυτής
πού «ξεπλένει παρανομο χρήμα».
Καί τό μόνο πού βρίσκουν να παραθέσουν είναι ή ύπόθεσις Βαβύλη, ή ὁποία δέν έχει τήν παραμικρή σχέση μέ οἱκονομικές συναλλαγές. Προφανώς αγνοούν
τήν οὐσία τῆς ύποθέσεως έκείνης,
όπως αγνοούν καί τό σύνολο τοῦ
μ" Μ η Ι Ι - · Ι - ραβλέπει τό γεγονός ότι ή Ἐκκλη- έργου τῆςῦΕκκλησίας για τήν στήψ ἶ:ἔιςΤΥΨ ἔἔνἶξε;εἰ ΤΣ: σία, πού έπί αἰωνες προστατευε ριξη όλων ανεξαιρέτως των«ακτηπ ΜωΜΜ“ ηη Πρ ., . .τ .- .
Ψ* π ΤοθληΤής Σπύρος Πον_ τις ιδΕοκτησιεἐ απο οθωμα- μονών» στον δλλαδικο|χἔρο. Στο
Μ 'Μ”ωΜ Μ · · · · · νικη αρπαγη, ηταν αυτη που πα- εργο αυτό, κα ωςκαι σε ρυματα
αδ!” ή Η· ἩΠἐἑἔΐὲὶἶ Βην ἔΞ ρεχώρησε έκτασεις στούς ακτή- πού στηρίζουν, πηγΞαίνουν τα έσο%α|Μ|ω Ἡ καριέρας Του κσΤσκΤὡ_ μονες, δημιουργώντας προϋποθέ- δα που μπορεῖ να εχει>η Ἐκκληω"“ὡ Μ Μ' "ος Τό ἀργυρό μεΤἀλλι0_ σεις αναπτύξεως τῆς ελληνικης σια.“Ομως η αναρχικη ιδεοληψια
ΜΒ ΜΜώ (Λε ο έα: ες σελ 4) ύπαίθρου καί τῆς ἰδιωτικῆς ἰδιο- δέν τούς αφήνει να δοῦν τήν πραγΜ·Μ ω'Μ Μα ΤΠ μ ι · κτησίας. Καί αὐτό ύπῆ ρξε αποτέ- ματικότητα.
Ζ λεσμα κοινωνικών συνδιαλλαγών (Λεπτομέρειες σελ. 3)
Σ ί Τ” ε ί
ΎΜ Μ ~ τ
Μω- . . Ό Αυγουστος των δυστυχηματων
Στα 8,5 δισ. ευρω διαμορφώθηκε τό πρωτογενές πλεόνασμα στό τα ω ΜΜΜ ΜΜΏ“ΜΜ ΜΜΝΝΜΜ" Άνω Μ·ἑπταμηνο, ἐνῶ|τό ἔσο; ΜωωΜΜ ΜΜ·Μἡ ΜὁΜΜ ..πω-οΜωω
δσξινσι μειωμενσ κστσ ωψΜ ΜωωωΜαω ΜΜὴΜήη ΜΜΜ”
2%- Μ· Τ“ΜὴΜὑ Μ ΜΜΜὡΜωὐ ωωωμΜΜ
°ΤΜΜ ΜψΜὺΜΜ ΜΜ·Μ ΜΜΜΜπ ταΜΝΜΜαΜ
Μ .ΜΔ-ΜΜΜ"Μ ωωΜΜωω ὡΜώΜΜῳ ωΜωὐΜ
Ό Πρωθυπουργός απέ- Μ Ο" Ο 'Μ η* "να Μ”Μ“Μ ψ “ωΜ ωψ =.“."Μ"Μ¦ΐἰ·Τ' Μ
κλεισε τήν προσφυγή ΜΜ“ὁΜωὺ ΜΤ°Μ“ ΜΜΜ'ωή ω ὐ'·|"¦"
σής κάλπες ἘΠίθεσ¦ς ΜΜωωΜ ΜΜΜ.Μ ΜΜΜΜ·- ΜΜΜ Μ
σέ ΝΔ καίΜΜΕ. Με Μ“ωὡΜἡΜ ωωΜωω ΜΜ'ήωΜ 
Ή ΜΜὡωΜ* 3 .Έ ω ωΜψ|“ ωἔ·Μ ψ
ΜϋΜ ΜΜΜΜ · ωΝΜΜ|ΜΜ
"Ενα έτος μετα τήν ΤΜΞ# Μ Μο “τ'ΝΜΜ
Συμφωνία μέ τό "ραν, Μ ω Μή”. 'ΜΤΒ Μη” Μ
έκτιμαται ότι έπετεύχθη τό η Μ ΜΜΜΜ“ ”ΜΜΜΜ Μ ΜΜΜ”
ὁ πρωταρχικός σκοπός, Μ Μ Μ Μ Μ “ ΜΜ"Μ Μ Μ Μ Μ
πούῆτανὁέλεγχοςτου ΜΜΜΜὡ »ηαωΜΜΜ ωΜΜΜωΜ ΜΜωω#Μ
πυρηνικού του προγραμ- ω Μ ΜΜῆΜ°Μ Μ ΜΒΜ Μ Μ·- ΜΜΜ
ματος. Με ψΜωΜωωω ΜΜΜΦωΜ ΜΜΜΜΜ ΜωΜωω
ΜΜΜ ΤἀΜΝϋΜλΜ αωΜΜΜ· ΜοΜΜω
Μ ωωΜωωΜ ὡΜΜ φοραω"...
ΜΜΜΜ ΜΜΜΜΜΜ ΜΜΜ” Μ"*Μ
Μω·ωΜῳ πΜΜΜψΜ ΜὡΜΜΜ· 'Μ
Ο ΤΤ' 'Ο Ο' '37
ο Άν έχεις τύχη, διάβαινε! Καί ένας Βρεταννός
πιλότος μονοκινητήριου
αεροπλάνου τήν εἶχε. Ἐξ
αἰτίας τεχνικού προβλήματος, ὁ χειριστής αναγκάσθηκε νά έπιχειρήσει
προσγείωση κοντά στήν
ακτή στό Χέρν Μπαίυ
τῆς ΜΜΜ. 'Όμως. μα
λις τό αεροπλάνο ήλθε σέ
έπαφή μέ τήν έπιφάνεια
τής θαλάσσηΞ. ανετραπη. Τό απίστευτο εἶναι
ότι, μέ τήν βοήθεια όσων
Ο Ἀκόμη καί τα πραξικοπήματα γίνονται ταινία, αποτυχημένα ή μή.
Γιά τήν ακρίβεια, ή έταιρεία παραγωγής «Ρένια
Πίτα», πού έχει γυρίσει
τρείς επιτυχημένες ταινίες έμπνευσμένες από τήν
αντιαμερικανική τηλεοπτική σειρά «Ἡ Κοιλάδα
των Λύκων», ίδιαιτέρως
δημοφιλή στήν Τουρκία,
θά μεταφέρει στή ν μεγάλη όθόνη τήν αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος τής Ι5ης ίουλίου έναντίον τού Ρετζεθτ
Ταγίπ Ἐρντογάν, μέ βασικό ήρωα έναν Τούρκο
«Τζαίημς Μπόντ».
· Φρίκη προκαλεἶ ή
παραίνεσις τού ήγέτου τής Βορείου Κορέας
πρός τούς πολίτες τής
χώρας του. «Φάτε κρέας σκύλων», τούς εἶπε,
«εἶναι υπέροχο φαγητό»! Μάλιστα, ή τηλεόρασις δίδει συμβουλές γιά τό πως νά σκοτώνουν σκύλους γιά νά
εἶναι τό κρέας τους πιό
γευστικό. Καί παρουσιάζει ρεπορτάζ γιά
έστιατόριο στήν Πυονγκυάνγκ, μέ σπεσιαλιτέ τούς... σκύλους πού
εἶναι «γεμάτο πελάτες».
Δέν ξέρει τί νά κάνει
αύτός ὁ ανθρωπος γιά
νά καλύψει τήν έλλειψη
βασικών αγαθών στήν
χωρα του καί τόν κίνδυνο λιμού.
εύρίσκοντο στήν ακτή, ὁ
τυχερός πιλότος βγήκε
σώσε. χωρίς κάν να τραυματισθεἶ σοβαρά
Ο Ἀπό τά παιδιά όλα
νά τα περιμένεις. ”Ετσι
καί στήν Κίνα ένα μικρό
αγόρι έπαιζε στό μπαλκόνι τού σπιτιού του,
στόν 40 όροφο, όταν
ξαφνικά βρέθηκε νά κρέμεται στό κενό μέ τό κεφάλι
του σφηνωμένο ανάμεσα
στά κάγκελα! "Ενας περαστικός το εἶδε καί χωρίς νά διστάσει, σκαρφαλωσε από τά μπαλκόνια
καί κατάφερε νά σωσει τό
παιδί. Μετά έξηφανίσθη.
Αύτοί εἶναι οί καθημερινοί 
Ο "Ηρωα θά μπορούσε
κανείς νά αποκαλέσει καί
τόν Ζώσα σπιτια. Εἶναι
7νδός καί έχει τήν μεγαλύτερη οίκογένεια στόν κόσμα 36 γυναἶκες, 94 παιδιά καί αγνωστο αριθμό
έγγονιῶν! Ζούν όλοι μαζί σε ένα σπίτι πού έχει
Ι 00 δωμάτια γιά νά χωρέσουν. Χαρά στό κουράγιο τού πατερ-φαμίλια Καί μετά διερωτωμε
θα πως αύξάνεται ὁ πληθυσμός τής 7νδίας...
Τστ0ρι%ά ντοκουμέντα
<ἐΟ Καρπαβίτσας κατηγορούσε
τούς "Ελληνες για ναρπισσισμό»
Μ Ἐλευθερίου Ε Σκιαδά (σελ. 4)