Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
0 ΛΟΓΟΣ 
'οεοεπεΝ©0Μ“-ετ ΗΜΕΡΗΣ'Λ ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ'ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ'Δ^
 · Τ Ε Ρ Ε Ε!ἔ_“.Ν.Ε Κ ρ Ο  ΡθΧΜ Π!ἔἔι 9'  Ἐ9ΒΒΡ^““ ___ 
π->ΐ-ῇ-·»-/-< ο ·-ὴ--έ“~ὴ~"
<<Βολισξσν»
Το έσοδο Του
κρόι·ους Τον |ουλιο
ΤΟΥΡΚΙΑ
' εξ!
Πρωτοφονής επίθεση
υιον Προκόπη Παυλόπουλο
| | 0·υνιοιόρυτοι
Σαφαρι φορολογικων '
ελέγχων υιον Τουρισμό
ΔΑ ΤΣ|ΠΡΔΣ
Διιιῇωμοτικ6ς και
νομικός ογώνος γιο τις ΠΗΡΕ ΤΟ ΑΣΗΜΕΝ|Ο ΜΕΤΑΛΛ|Ο
γερμανικες οποζπμιωσεις __ _ ._ _  γ __ Η _ ¦ ο   ___ ,Φ ,ο
ΜΤΡ|!(ΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
   __ ΑΜ ϊιὲςις οΪΓιανΤιιῳιυἑ
ΣῖοΣιΕοιγιοΤροί Ρ . ' 75!  Ι' 
  ·¦_©ῳιιιιιικοΗιιμ.βιισιιυ
Μ4  ϋ Η Ξ