Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
το τελειο ο 'Ίγκοσι ΠρωταθληΜ8
ή (900 εκτελεσιι οσεων) σε ένα ' β υ
Πολύ δύσκολο Προγραμμα και
ισοιιεὁωσε τον σκληρο ανταγωνισ ~~ ί |||Μ"Ξ°" Σ
 = - “πιο και" ΜΜε ΜΜῳ8|©"¦ ελ
Τριτη ι6 Αυγουστου 201
Τρελαμενοε! 'έξτρα δουλεια για να ειναι
στο εκατο τοι8 εκατο στον ιι ε ιε α!
τΔΣοΣ ΤΣΑΤΛΛΗΣ στο Με; 6.; ρ μ ρ “
μ ι η 7 .
α ' Ο ι ο 
Η ειιιμονὴ των Δραβων για τον Μιταρμιιοσα
Μαι ο έντονη φημολογία για ΠιθανοΜτα
και αλλο5' αιιοχὡρηση8 ΠαικΜ
 Γε _ Ϊ: ΔΕ › γ _|αιιο“τοῇΠερσινσικο ακομα, κρατανεΔ
πιο ΜΜΜ κ0ιι“·©νι·Μ“Μ“"Ρ “ _Δ . “Μ σε €ιαΙτ9ρεω“5 ον99ωΠ9“5 ΜΑΗ( . ο το κα· Π“οσΠὸνω στον
Ἡ" ων "ΠΜ" 6|"νωνΜ"0 των 20 .τι ε τελικη ευθεια Με μεταγραφικη5 τιεριοὁοιι Δ Η'Τ¦μοὐρΪΚΗσΜγ¦ἐέ ομο¦ΦΠπε8ἐκω
εισιτηριων ΔιιιρΙιιειαςιιις Η· 'Ι ε ο *Ετοιμαζονται Με όλα στην `<έΕνῳἔ›  ὁ'ὅτῷἐἶὲω8 μεἶΪον¦Νωσ9 Σκ9ω
Η “ΠΡΔυ μιιοὁεχΜκε τομε ασομε Με
άΕνωσιι5» στο “Ελευθεριοε Βενιζελοε» η π ~~ 7 7 ΜΜΜ 'ΡΜ γ Ι
· Την ΜΜΜ τι εΠιοιιμιι “ΠρὡΜ» στο ΟΑΚΑ  Ϊ  Τρ¦"ο γο 
· Τζαομαντ Ουίλιαμ8:Ἡρθα σε μια μεγαλη _  Ένδεκαὁσ 
ομαδα · Τζοε,Οομεν3: Δεν βλειιω Μν ώρα το 'η -  η γ ιι: ὁιΞθ[ γύσ,0καναα“
να Παιξω γι, αυτον τον κοσμο, οι οιιαὁοί ~ ο 7 λ εσ 
Με ΔΕΚ ειναι... τρελοί! “ 7 ` “ '