Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Με ΜΥ
ΑΜ (1898-1918)
ΜΜΜ λ στον
(1918-1950)
Με λ στον
(1918-1974)
Αλομα στον
(1974-1997)
Ε¦Σ¦ΤΙ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ: Γενικά αίθριος καιρός
μέ πρόσκαιρες νεφώσεις. Οἱ ανεμοι θά (πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 μέ 6 γ'
καί τοπικά στά ανατολικά 7 μπωφόρ. <Η
θερμοκρασία θα αγγίξει τούς 3Ζβ.
Τρίτη 16 Αυγουστου 2016
Διομήδους μαρτ., Τιμοθέου έπισκ. Ευρίπου, Γερασίμου
του έν Κεφαλληνία, Ἀποστόλου καί Σταματίου νεομαρτ.
Σελήνη 14 ήμερων
Ἀνατολή ἡλίου 8.41' - Δυσις 8.17'
Ἀριθμ. φύλ. 40525 | Τιμή 1,50 Π
Ἐρατοσθένους 1,τ.κ. 118 85, Ἀθήναι, ἱΠίο@θ$1|8Πθνν8.9Γ
Τηλεφωνικό κέντρο: 218 0170400, Με: 218 0170401
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870
"Ετος 1280ν
*Η ύφεσις
διαιωνίζεται
01ΜΜΜΜώΜΜ
ώτΜωΜΜΜΜΝἡΜ τείνΜἑΜΜΜΜΜωΜ
ΚυβερνήσωνΜΚωΝΜΔηΜ
ωΜΜέχΜπΜ50ΜΜΜ
ΑΕΠ),
ΜΜΜ “Με Μλκ2δίς
ΜΜ°ωοἰΜΜΜΜώ
ΜΜΜΜΜ
-ΠΜον,ΜώΜώΜἑχ8ΜΜ
ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜ
ωωωωωωΜΜω
ΜΜΜΜΜΜρωΜ.ΉΜ
ΜΜ,ωω“ΜωΜ
ΜΜΜΜΜΝςωΜΜΜΜ
ΜωΜΜΜΜΜΜ
-ΤΜ,ΜώΜΜώΜηςΜ
ΜΜήΜΜΜΜ
ΜωΜπΜΜΜ
ΜΜΜδήΜΜΜ
τε86νΜηΜἡΜπΜΜ
-ΤΜν-ΜΜΜΜτέΜΜ
ΜΙ4,ΜνδΚΤΜΜνάΜατήνΒ
ΜΜιΜωΜωω
χΜσέτΜ1άΜΜἩΜΜΜΜ
'Επομένως ή σύγκριση τον ΜΑΜ
ΜχωωψΜωΜωω
ΜχΜΜώ 1,5ΜΜΜὁΜ
ΜΜΜΜ.ΛΜΜΜΜ
νόΜνΜΜωΜΜΜΜψμώ
ΑΕΠ, αν Μόχα ΜειώΜ ΕκλοΜΜΜΜΜἑχ8ΜήΜ
Μήνυμα έθνικῆς
συστρατευσεως
Οί δηλώσεις Παυλόπουλου, Καμμένου καί ΝΔ
ΗΑΙΙΑΙ`0ΡΕΥΣ1Στελέσεωςτῆς
Πατριαρχικῆς Θείας Λειτουργίας
στήν Παναγία Σουμελά στήν Τραπεζούντα του Πόντου πρέπει νά διέλυσε τίς ψευδαισθήσεις καί τών
τελευταίων ώς πρός τό πραγματικό
πρόσωπο τουῦΕρντογάν καί του καθεστώτος στήν Τουρκία. Τό ὁποῖο
αποτελεῖ πραγματική απειλή, όχι
μόνον γιά τήν σταθερότητα αλλά
καί για τήν εἰρήνη στήν Ἀνατολική Μεσόγειο. Αυτό αλλωστε υποδεικνύουν οἱ αναλυσεις τοπικών
καί διεθνών παραγόντων.
Τό γεγονός ότι υπήρξε γιά μιά
περίοδο έπίφασις ανεξιθρησκίας
στήνΤουρκία έξυπη ρετουσε απλώς
τα νέο-οθωμανικά σχέδια του καθεστώτος. Μέ τήν διαφοροποίηση
αυτών τών σχεδίων, ή απειλή προβάλλει έκ νέου απροσχημάτιστη.
Γι5 αυτό καί ή μόνη έπιβεβλημένη απάντησις από έλληνικῆς
πλευρας είναι τό μήνυμα έθνικής
ὁμοψυχίας, τό ὁποῖο πολλαπλώς
έδόθη χθές από τόν νέο Ναό τῆς
Παναγίας Σουμελά, στό Βέρμιο,
από τόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας. ¦Ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος έζήτησε από τήν Τουρκία νά
έκφράσει «εἰλικρινή συγγνώμη»
για τήν γενοκτονία τών Ποντίων,
τονίζοντας ότι ή αυθαιρεσία δέν
πρόκειται νά κάμψει ούτε τό θρησκευτικό φρόνημα ούτε τήν ἱστορική μνήμη τών Ἑλλήνων. Ταυτοχρόνως, από τόν Ναό τής Μεγαλόχαρης στήν Τήνο, ήχηρό ήταν
τό μήνυμα του υπουργού Ἐθνικῆς
Ἀμύνης, Πάνου Καμμένου, ὁ
ὁποῖος έξήρε τούς αρρήκτους δεσμούς του <Ελληνισμου μέ τήν
'Ορθοδοξία, τονίζοντας ότι όσοι
απαγορευουν διά τής βίας τό προσκύνη μα τών πιστών, τό μόνο πού
καταφέρνουν είναι νά ένδυναμώνουν περισσότερο τό θρησκευτικό αἴσθημά τους.
°Η Νέα Δημοκρατία έπίσης,
πολύ σωστά έπεσήμανε διά του
έκπροσώπου της, Γιώργου Κου
μουτσάκου, ότι δέν είναι τυχαῖος ὁ
τρόπος μέ τόν ὁποῖο τήν ἴδια στιγμή ή Τουρκία χειρίζεται τό ζήτημα τῆς Παναγίας Σουμελά στόν
Πόντο μέ αυτό τῆς Ἀγίας Σοφίας
στήν Κωνσταντινούπολη. ¦Ο Προκόπης Παυλόπουλος κάλεσε τούς
“Ελληνες σέ ὁμοψυχία έναντι τών
μεγάλων ζητημάτων πού αντιμετωπίζει ή χώρα. ¦Ο Πάνος Καμμένος
έτόνισε ότι οἱ'|Ενοπλες Δυνάμεις
αγωνίζονται υπέρ πίστεως καί πατρίδος, δέν παρέλειψε δέ νά ευχηθεῖ νά ξαναλειτουργήσει, μαζί μέ
τήν Παναγία Σουμελά στήν Τραπεζούντα, καί ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας
στήν Κύπρο.
Κάποιοι εἶχαν πιστέψει ότι οἱ
έκκλησίες τής'Ορθοδοξίας θά μπορουσαν νά λειτουργήσουν έλεύθερα σέ μιά έκσυγχρονιζόμενη δημοκρατική Τουρκία. Πλέον πρέπει νά
γνωρίζουμε ότι ή Τουρκία ποτέ δέν
θά ξεφύγει από τίς απολυταρχικές
καταβολές της - εἴτε ὁθωμανικές
εἴτε κεμαλικές.
Άπρόβλεπτή
αναπτυ ἔτι
Γράφει ὁ ΗνδρἑαςΣταλίδης*_
ΣΤΑ τέλη του ίθου αίὡνα έφευρέθη κε τό γραμμόφωνο.'Ἀς υποθέσουμε ότι λίγα χρόνια νωρίτερα ζουσε σέ μία γαλλική έπαρχία ένας μουσικός, ο Ζακ. "Εκανε παραστάσεις στήν περιοχή
του. 'Υπήρχε μία σταθερή ζήτηση στήν περιοχή
του να τόν ακουσουν ζωντανό. Δέν απειλουνταν
από μεγάλους μουσικους τής έποχής του, παρόλο που έκεῖνοι είχαν λίγο μεγαλυτερο ακροατήριο, σέ μεγαλύτερες πόλεις καί μέ ακριβότερο είσιτήριο. 'Ηταν ευχαριστημένος.
'Ο γιός του, πω, έγινε κι αυτός μουσικός.
Στήν έποχή του γραμμοφὡνου όμως. Χαλεποί
καιροί. Οί συμπατριώτες του προτιμουσαν να
ακουν από μηχανή τους καλυτερους παρα τόν
ίδιο ζωντανό. 'Ο εγγονός του, Ζωρζ, ουτε καν
σκέφτηκε να γίνει μουσικός, καί έμεινε ακαλλιέργητό το (μεγαλυτερο) ταλέντο του από τους
δυο προγόνους. Δέν μπορουσε να ανταγωνιστεί τίς μελωδίες του Μότσαρτ, οί όποῖες γίνονταν ανάρπαστες. 'Ο δισέγγονος του Ζακ, ό ΣΟλί,
ήταν πιό τολμη ρός.Ἐγινε έπαγγελματίας μουσικός παρα τίς αντιξοότητες. Δέν έγινε ίδιαίτερα δημοφιλής βέβαια, διότι στα δισκοπωλεία
τής έποχής του, τό 95% των θέσεων τό καταλάμβαναν είτε συνθέτες νεκροίπρίν δυο-τρεῖς
αίώνες, είτε όρισμένοι όνομαστοί συγχρονοί
του. Κατάφερνε όμως τα πρός τό ζήν από τίς
δημιουργίες του.
'Ο τελευταίος απόγονός της ἱστορίας μας,
ό Εμίλ, έγινε οίκονομολόγος. Ἀπό τήν ἱστορία
των προγόνων του συνειδητοποίησε τό εξής:
Συνέχεια στήν σελ. 8
ΜΜνόΜΜΜὡω
ΜΜῷ ΜΜΜ
ΜΜΜΝ&ΜΜΜ
ΜΜΜ,ωωΜΜω
Κατά τα στοιχεῖα της ΜΑΤ, τό β τρίμηνοΜ2016ή ΜΜΜ” μέ Μο.Τ/α
Μωω,ιωΜῳΜωωω
Το χρυσό μεταλλιο στους
)Ολυ μπιακους Ἀγώνες του
Ρίο κατέκτησε χθές ό παγκόσμιος πρωταθλητής
στους κρίκους, Λευτέρης
Πετρουνιας. 'Ο 25χρονος
"Ελλην αθλητής έκανε
έξαιρετική έμφόνιση καί
χάρισε τό δευτερο χρυσό στήν χώρα μας, σκορ
«Χ@Ό σύ;»
ὁ Πετρ0υνιας
Πιό φονικός
ὁ καρκίνος
0 ΚΑΡΚΙΝΟΣ είναι πλέον ή
κυριώτερη αἰτία θανάτου σέ 12
ευρωπαϊκές χώρες, συμφώνως
πρός τά στοιχεῖα του περιοδικού
«ΕυτοΡεαπ Ηεατί .Ϊ()ΠΙ'Ι181» τής
Ευρωπαϊκής Ἑταιρείας Καρδιολογίας. Παρά τό γεγονός ότι συνολικά στήν Ευρώπη οἱ καρδιαγγειακοί θάνατοι υπερβαίνουν τά τέσσερα έκατομμύρια έτησίως (45%
του συνόλου), σέ 11 χώρες -μεταξύ αυτών οἱ Γαλλία, ῦΙταλία, Βρεταννία, <Ισπανία, ¦Ολλανδία καί
Νορβηγία- καί τό ῦΙσραήλ, οἱ περισσότεροι πλέον πεθαίνουν από
καρκίνο.
Στήν ΕΕ οἱ καρδιαγγειακοί θάνατοι αποτελουν τό 38% τών συνο
σεις «σκοτώνουν» κάθε χρόνο 17,3
έκατομμύρια ανθρώπους.
Στήν'Ελλάδα, πάντως, τά καρδιαγγειακά νοσήματα παραμένουν ή πρώτη αἰτία θανάτου. Τό
δέ ποσοστό στίς γυναῖκες είναι
αρκετά υψηλό, 391 θάνατοι ανά
100.000 κατοίκους, έναντι μόλις
174 στήν Γαλλία.
Δυστυχώς, οἱ πρόωροι θάνατοι στήν<Ελλάδα από τά έν λόγω
νοσήματα είναι πολύ υψηλοί, τόσο μεταξύ τών ανδρών (147 ανά
100.000 κατοίκους, μόλις 73 στήν
Γαλλία), όσο καί μεταξύ τών γυναικών (57 ανά 100.000 κατοίκους,
έναντι 26 στήν Γαλλία). Πάντως, ή
καρδιαγγειακή θνησιμότης στήν
πώντας ρίγη συγκινήσεως _ , , _ , , , , , , ,
Εχ“ΜΜὡΜΜΜΜὁ σὲ όλους λικων θανάτων, ενω το αντιστοιχο Έλλαδα εμφανιζει μειωση καἡ ' ποσοστό στίς έκτός τής'Ενώσεως τά 31% τήν τελευταία δεκαετία
(Λεπτομερειες σελ 4) χώρες έκτοξεύεται στό 54%! Πα- (485 θάνατοι καί στά δύο φύλα ανά
Ζ γκοσμίως οἱ καρδιαγγειακές παθή- 100.000 κατοίκους).
Σ ί Τ” ε ί
Τ6Μι 5 | ~
τοστΜ“ Αλλαγή βιορυθμων...
Συνέντευξις του πρώην έπί κεφαλῆς τῆς ΕΛΣιΑτ, κ. Ἀνδρ. Γεωργίου, 'Εχω Με" τόν ΜΒΜ να: Μ Μ. Μ ΜἩΜ. τω Με· ι· 5. . ΜΜΜ Με τα· 'Υπήρχε. Μ ἡ Μ
στους «Ρίη8ηοί8| Τίπιεε>›. ΜΌἈωΜ Άνω Η Μ- ήν.ΜΓΜ- ΜΜΜΜ· ΜΜΜ ΜΜΜ Μ Μ. ΜΜώΜΜ Μ
:Με ΜπΜωηωωυ“ ΜΜΜνΜΜΜ ΜΓΜΜΜΜΜ ΜΜΜΜαΜ
ΜΜβΜΜ, ρΜΜΜΜΜἘΜ. ΜΜΜ κΜωΜ
ΜΜ ΜΜΜ ω- ΜωωΜΜΝωω _ , Ι
ΜΜΜ ΜΜΜ-Μα ΜΜΜιΜωΜωΜ ΜΜΜ.ΜωΜη ΜΜΜ .ΜΜΜΜΜΜΒέβσιη ή μεταφορά του- ΜΜΜ· Μ ΗΜ Μ Μ η" ω ω Μ ώ Μ ω” Η Μ ]  Μ ῳΜΜ°Μ|ἔ"ωβΜώ 
λόχιστον 2.000 μετα- ΜΜψΜΜΜΠΜ Μ”  ΜΜέωἩβΜω 
ναστῶνστήνΚρήτητους ΝΜΜΜΜ.Μ ωωὡωΜΜ- ΜΜΜ Μ ὴΜ
ἑπόμενους μήνες. ωωωωωΜωω ήωωΜωΜα ψΜἘῶ"ΜΜ ΜΜωΜΜΜπΕΜ ώΜ ΜωΜυ,Μωω ἔὴΜ ῆἩΜΜ ωτΦρΜωΜεφε%¦ ωωωΜωωφ 'Μ ”ΜΜΜ Μ ΜΜ- Μ
ἈΜΗ"^ ωΜΜ ΜΜΜ-Μωωωω "Μ"""^"*Μ ΝνΜΜωώνΜα
Μ"Μ ΜωΜ¦ΜΜΜ ΜΜωΜΜ ωἩΜ'ΜΜΜΜ°” ΜΜΜΜΜ
"Εντονη ανησυχία για ΜΜΜΜΜ ΜΜ Μ“ωΜΜ”” ωΜωωΜ
τήνόσφόλεια των όμε- ”ωΜ , ΜΜωωΜωΜ ΜΜΜΜΜ
ρικανικών πυρηνικών ΜΜΜΜ ΜΜΜ· ΜΒΜΜΜΜω
όπλων που ευρίσκονται σε Μπας, @ό ω από κ Μ· Ἡ δω· Τό Ή· θα Μ" πολύ ω ἡ Μ,ΜΜΜἱΜΜ
στήν βαση τουτουρκι- ηΜΜΜόΜ “ΜΑΜ ΜΜΜΜἔΜ ΜΜΜζΜΜΜΜ
ΚΟΕ· "ἩσΙρλίκ. :ΕΑΒ ΜΜΕ· Μ'ωΜωΣΜ · · ΜΜΜ. ΆνΜΜ
αωΜψωωωω ωΜ(Μ°ωΜ ω"°"ΜΜ“ΜΜΜ "'"°”' ωΜΜΜ
ωΜΜ›ψΜ ω.ωιΜΜ ή ,Η ”Μ
3η Δέν ΜΜΜ στα μάτια μου ΠΜ. ΜΜΜΜ ΜΜΦΜΜΜ Ν ”ΜΜΜ πως Μ
ωωπωΜτχωΜυ ΜΜ,Μ24ΜΜ ΜωΜ.ωΜ Μ “Μ
 ΜΜΜΜ 1970.ΜτόΜω ΜΜΜ. Μ
ο 77110 70112
αλλη δουλειά νά κάνουν
ΠΜΝ|Ξ από ασκήσεις γιόγκα.
Αυτό έκαναν καί περί
Μ^Ξ που 600 ανθρωποι σέ γέ
υ |ν Βουδαπέ .
Πανω φ ρα "η "η
Ουσιαστικώς, τήν κατέλαβαν, αφού έστρωσαν
Ἡ έπιθεώρησις «Επι/ἰΓ0Ι1ΙΠθΙ1[8Ι Κοπτικό
ΜΜΜ» απεφάσισε νά
συγκεντρώσει τίς απόψεις τής έπιστημονικής
κοινότητος «πρός όφελος τών πολιτών που δέν
έχουν αποφασίσει» γιά τό
έάν  ψεκάζουν ή όχι.
”Ετσι, ζήτησε τήν γνώμη 77 χημικών τῆς ἀπό
σφαιρας, που εἰδικευονται στήν συμπυκνωση
υδρατμών καί γεωχημικών, καί οί ὁποίοι μελετούν τήν μεταφορά σκόνης καί ρύπων στήν ατμόσφαιρα Ἀποτέλεσμα; Οί
76 από τους 77 απάντησαν αρνητικά.
Ἡ Ἀιντα Χατζιάλιτς
είναι 29 έτών καί έως
τώρα ήταν ή νεώτερη
υπουργός στήν ίστορία
τής Σουηδίας. Ἀνήκει στό
Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα καί ήταν υπουργός
Παιδείας. 'Όμως τό περασμένο Σάββατο, γυρίζοντας από δείπνο στήν ΚοπεΥχά7η. τῆς Δανίας. ή
Τροχαία τήν σταμάτησε
γιά αλκοτέστ. Καί διεπιστώθη ότι εᾶε υπερβεί τό
όριο τών 0,2 γρ. αλκοόλ
ανάλίτρο αίματος. Κατόπιν αυτού παρητήθη, λέγοντας ότι αυτό που έκανε «ήταν σοβαρό». Ἀξιοθαυμαστη αντίδραστς!
Τί είναι κι αυτό τό...
«κακό» μέ τήν γιόγκα;
Όλοι, όπου σταθούν κι
όπου βρεθούν, δέν έχουν
τά στρώματά τους καί
παρακολούθησαν μάθημα γιόγκα. Τουλάχιστον,
δέν έμπόδισαν τήν κίνηση τών όχημάτών, διότι ή γέρυρα είναι προσωρινώς κλειστή, καθώς γίνονται έργασίες καί έχει
γίνει «στέκι» γιά πάρτυ
καί μικρές συναυλίες.
Ἡ Σαχάρα «φυτρώνει»! Ἡ ύπερθέρμανστς τού
πλανήτη έχει ήδη αρχίσει
νά έπηρεάζει οίκοσυστήματα. Αυτό συνέβη καί
στήν έρημο τῆς Σαχάρας.
τό νότιο μέρος τής ὁποίας γίνεται πράσινο, όπως
πρίν από 12.000 χρόνια
Μάλιστα, πολλοί οίκολόγοι προβλέπουν ότι έάν
έλθουν έντονες βροχές, ή
περιοχή θά αποκτήσει
πλουσια βλάστηση καί
ή έρημος θά συρρικνωθεί
Τά πράγματα αλλάζουν.
Δέν σημαίνει ότι πρεπει
όλα νά μείνουν ώς έχουν.
Οί πρώτοι ανθρωποι
που έφθασαν στήν Άμερική από τήν Ἀσία χρησιμοποίησαν τήν θαλάσσια ὁδό, κατά μήκος τών
βορειοδυτικών ακτών τής
ήπείρου. Νέα ἐπιστημονική έρευνα αμφισβητεί τήν έως τώρα θεωρία
ότι ή μετανάστευστς έγινε
διά ξηράς μέσω μιας λωρίδας γής πού στό τελος
τής Ἐποχής τών Παγετώνων, ένωνε τήν Σβηρία μέ
τήν Ἀλάσκα καί τόν Καναδά καί θεωρεί ότι έγινε
μέ πλεουμενα Ποιός ξέρει;
Ίστορικά ντοκουμέντα
«Ἀντιρρήσεις Καρκαβίτσα
για τους ῦΟλυμπιαπούς Ἀγώνες»
Μ Ἐλευθερίου Ε Σκιαδά (σελ. 4)