Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
 ΜΜΜ! Με π ιἩιι““ιὶιι
[Μ Μ!ΜΜΜ ψ ιιιιι/ιιιιιἐιιιιι
 ΚΟΝΤΑ ΠΗΝ ΔΝΔκ0ιΝΠΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΝΠΜΔΤΠΣ Ο ΠΛΥΜΠ|ΔκΟΣ ο 
 Τη συνήθεια να κανει κάθε χρόνο... μεταγραφικό «δωρακι»
. στους οΠαδούς θέλει να>_ῖειιαναλαβει ο Β. Μαρινάκης
Ζ*Ο./ΗΜΔΠΥΜ ὅ
'.-- ΔΗ,ήερΗΣ|Δ #ΔΜΖΥΗΜΔ#“ εΦ“ΜεΡΜΛ
Η ιιιι ΛΓ|'Λ|Λ “ τ
. . _ έ: ι- -¦ <
· μ κ ι ωΓι<ζ)|(›ι1“^[)(Πν(Ιλ# >._ 7 ϊ ^
.[| μη· 7' | Ἡ Π· - |›· ιι: |··κ/·7ρ/ 7 Δ
¦·¦ ΜΝ . κι νι.ωτ›νι.ριιιιι _ χ.,_χ.. 1Δ Μ α Η ν έ 34 >
 ιι: › 7 . ?ζ ,Ε - _ = _ .· ψ ζ 33: ΨΜιιιαικτηωην·θέσητω
γρ(ιωιην ΜΜΜ Χαμ Δ· /,,|“-,,|.,.> η _
 > - # Δ α Δ· - γιανατον...ωρακουνησει
7:;-ΞΞ
.ΜΒΜ-Β
 :κε-εκ η Η α
σου ι. Μπα.
 ὺ ν 9ρε
. Ά. ϊ ιωῦ“
ΤΑ... ?ἴΣετεΡΜΔΝιΔ  δρ έ
ι-<ΔΙΙΣΠΔΝΙΔ `Φἔ γ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
 π π ἱ
ηωΜὴΜναΜι
ΜιΜλιτακΜΜ
 _ Σω. 2.3.6
· ·  : _ . :. “Ξ·' ~.
Σιιι Μπι   _- Η] Με Ωω ΜΜΜ
· Ο “ .δε ΜΜΜ ;'·-Ηῖ. 
 Μ ζ()|ιιζἶ; ιἶ¦ω_ιιωΜχ Με Σω· 4 _ Δ ._
1·|..