Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ΜΗΝ κττΕτττΗΜτΡΜο
εμπερ
Ϊ» .. `:¦ 
ο " ^“χΜΕιΜ·ΜΕΜ ΜΒ
;γοῆ:ο!ο·εε τρεχω και Με
εγινε το...εΗα@ῳτἱ ' _
›μ«  ο, | γ
Χαθηκε Π μΠαλα, με καθετο Ποδόσφαιρο μετα αΠο Πολύ καιρο, Πολύ Πα|χνίὁι στον χώρο, γρΠγορο ρυθμο και
σύνεχείε φύσει8 για γκολ · ΠΟ|ΟΣ θΛ ΠΡΩΤ0ΠΛ'ΞΕ|, είναι το ερώτημα μετα αΠο οσα είδαμε χθεε στο ΟΑΚΑ
`·“" Δ “β ·. . Δ
η ΔεΜ!1τα Πολύ μεγαλου ΠαίκτΠ ο ΠΔΠ!) ~ “ ~τ
, ΡΟΝΤΡ|ΓΚΕΣ, αφησε|«αηγαλμα» ΜΝ" αμυνα
τού ΗρακλΠ στο τρίτο γκολ
 έ μ έ τ;
.Δ  'Ι έ ~ έ ~ 
· τ +ῆ“ ` .σε Η κ
μ ` · .
ΐ' Ξ.. 
π μ«Μοτερακι» στο κεντρμ
έα  7 ' 7
ἔσἘ;#τ Ψ “;
τ ἡ. 7   ε·73Ξκ ·ῆ“3
 αΠ μαλσι λεΠεΠ ΠΠεὁο κα_
 ΗτΜΜΡΨ ~ την μπω! .η ”η
Ι <ε6ε|ξβκαΠχθε8ἑΠω5ΠΑΠ(ι