Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"Ω" ΣΠΟΡ
Δ/ντῇς: ο. ΝικσΠοῖ6ιις
Διευθυντής Σνντοξεως: ΠΡΑῖ0Σ ΜΑΚΡΗΣ
ο" 0ο
τ'νοι πιο"
μονο ο Σπονσοοος το στοα”
πωπω” κοινο
ο· κοοο
ΜΠΑΚ" Ν ΑΥΓ0ΥΠ0Υ ΜΤΒ Ο ΑΩ. "80”
πωσ· στον οπι“σοι το Μπι κοι
ο Μος ο ορτογος νο
ιιον πρῶτι ΗΜ·
ποστ Η Ξ'ΠΛΜ κάθε Μο
οσο ο τπονοοοος κοοοτον στον
πογκο ο Τοσο π πορονσ'ο
τον Γκοιν οσο κοι κοποιο
“τονωτ- πον οποιοζονν _ ¦
ενοσ" προστοοιοσιος
οι οροπονοτος. σο ομοσνισονν πιο οιοοορ·τικο
ονοοο στο Μοτο· ο σετικο
οτι οοοζονν Μ μπι τοι 0ο το
ΜΜοοονν νοονοοο
ΡΕῖ[°Σ
ο οογΜπιοκοτ
οικοτε ΤΟΝ ΑΡΗ στο
κεκοεισιιἑνων των ωρών
οιοικο πον έγινε Χθες το
πρωί στο Κοοοῖσκοκο
Το σκορ ονοιττ στο 39 ο ΜΜΜ νο
ποσά στον Μ οποιτο οπο ποσο
σκριΒοίος τον Η"
κοπο ο Δύο γκοο
ο 00Ρῖ°ΥΝΗὶ. το Οι ΜΜΜ·ονο πο πονοοτι νικτις ΜΜΜ στο
ιο3°ι κοι το σοι· 78' με σοντ τον
νο ·οοοκροιιο- 'ΝΠ
στο ποσά ΜΗ
;,οοοοκοοο“.οοονκπ
οοοοο ο τοπον”. οκοντος ως Βοσο το 4-2-Β-τ:
ο κοπἱνο στο πωπω. οι ·ιγκοιοσς. Μποτιο.
Ντσ κοστο κοι Με Λο Μοογιο στον τττροοο τος
ομονος. οι ΜιοιΒογοοιτς - κομπιοσο το το· ονοστσοτικο κοο. ο σορτοονος σε σοοοοτρο Μοο
νοοοστο τονς. οι "οπο - οοοντο στο τω οκοο
τος τοιοοσπς κοι ο ιντογιτ στον κοονσο
ΕΛ|ΜΨΛ" ΞΑΝΑ
Ο' ΡΕΤ¦°¦-Μ|Νθ|Ἡ|¦
οι οὐο πιτσιρικοοες οποκον
στον οπονοοο·ο κοι σε σκοπο ενο
ποικνἰοι οικον εντνποσιοιοἱ
πορονοιο
Η 'ΜΒΑ τον Χοντοο
στο καπ. ο ΜΜΜ"
οντοοογιο τον ποντοο·τς στονς
σοννπισκοος Αγώνες. τι
το· ο Τσιοντρος
γισ τον πιο”
πο· τι πονο οι ¦ έ
οπτοικονοι
γιο τον πο
° ΠΑ" Η
οοΧοτοι πιο".
σκοοονοοον κοι
οι πως"
_ τ πτπτο
Μ"'¦¦| "'Ν'| Ο Η
Πέσο στο προσεχές σωρο ο πορτογοοος σνονονττοι νο σωσει τις
τισονοστις τον γιο τις ττοοντοιος
προσοοκτς τον κσοοτσιοιον
Μο" κοι ποτογροοος στο οπίκτντρο
τον ·8ρν·ροοτνοσν· Μιο0οροντος τις επομενα
πέστο
οιοσνοοος γιο τον Πορτογοοἱο τον Πορτινς. οοοο το νο· γιο
τον σοννοιοκο ο οι Όπως οποκΜ'στοκσν οπο το ΜΜΜ· ωτο το
οποιο οττο οπο τονς τορνσνονς ιο-οι ο Στο οοχο ο ντοοποκτοοτις μέσος
τον οονοον οον οντικοτοστοοπκτ στο 58' κοι ονοιιονττοι τις τοοιιονος
Μπες στον Μονο. ώστε νο τοοτί στο τοστ" τον Μποντο
ο ΜΜΜ. ο οποιος
~- τ_ . :ι
“5.Εῖτ~
Μοροντ οπο τον ογΜ
ο· τον· Γτροσνοο·
τω κοι σποτ: κοοἑς
πως εκτος σού
το γκοο
ονοσο 0ο οοοονν σονορο οι ·τρνοοοοσνκοι· ο Επιστροοο στο Ροντο σοριο
το πρωι κοι το πεσοιιορι τος τρίτος
σνοκοοοσο γιο τον ποστογοΜο
Μοπο σο·τοσκοποοοι· ο Μποντο
ο ο οντιποοος τον οονιιπιοκοο
ποπ" σοκ” με τον Μοοοοιστο εκτος
τορσς κοι στον πορτογοο'ο υποστοριςονν οτι ο νέος τω τον
πτιροιοτον σο Μι τον τνκοιριο
νο τον πορσκοοονοοστι
οπο κοντο
ΕΙΝΤΙΓΜ
ιοροοονοτος
Μο): πόρο
οπι2ονοο νο τον
Νοοσβἰστο ο ο σον·ΙΜ'“ Μ! Η
πτριμονοι ο αν
πετάνε στο σύννεφο
ο Ξέρονοσ οτι σύσσστσ το σοντσοιντσρ με τον εοοονικο σποΜ·
ποιο ο πρώτο οικονο οσο έχει
στονοτίσςι το τοοιιο Μωτιννκ των .ορνοροΜοκων·
γιο τον πορτογοοιιοι ΜΝ
977|Ι08 852|74
ΓροΦει ο ΑΛΕΞΗΣ ΒΙΡΒΜΗΣ (σΞῆΜ° '6)
τκοοοοο'
 ο ΔιΜοιιιοκοτ ,
ττο Χθεσινο
4-1 με τον
πωπω".
ο εοκρονος
επιθετικος
ισωοριστ γιο
τον κοροσΒοοπ νο υπεροχο τσκοννοκι στον κι·
νοσο έχοντα
·κοοοοιιονοΜΜΜ
πονο τον
Ο ΣΕΛΙΔΑ 9
Γ ο προσκρο
οποσ· το: Εθνικοσ
πο· πόστο·
ΦΜκοτ
ΠΓΠΩΡ'¦Τ°¦ Ο "Α¦
_ τοστ το οπο οι Μπομπ· το οιΛικο
ο" το" το· τοιοικον ωοογτ
Μο γκο" ο Μο οτ: Η" κοι οπο ένο οι Νομος
ΗΝ. Μ6οοι"Μ' (381 Μονο” (5". ΕΜΕΙΝνοοοι ιο” πιο ο" ο ποιο Μο ο που· τος
οπτιρὡτοος Μα. ο· τον οποιο στν Μο"
οι οκοστο. π“ΜωΜ. Μήτρος κοι Γορονοοοιος
Ο ΣΕ||'£|Π 5
κοννοτιο τον ·οικοοἑσποινο· 'ροζιοιο
ο Εονικο ονοοο οοοο των ονορον έκονο
οι Μπονοος. Μονος
ιοπο ονο γκο) ο ποίκτπςκοσιοἰ ο ομνντικος τον
σονι·ιιοτοο ΜοΜσπς. οον
σκοροοτ ως στ οπιοοστις στον
Μπ- οοροοονω ο οπο ένο γκοο
οι Αορονοοιοις. Γοννοοοννιος.
Μοσκος ο Το οκτοΜπτο:
το. 'ή. 2-3.
0-2 _
στο Ρίο κοι πασοκ” τον “ωκοισο στο ποσοιοτ8οιοο των σονιιπιοκὡν Αγώνων ο Μονο γιο σοιιινοριο οπο τον τοοπνικο Μο.
πον σον σοκ·πκο οπο το· τέτοιο
στις το Μπος οσο ποσοστο· με
π6οτπ οΜττΜ 0οΝοο οοΟονισπ
κοι οπο τον τσροοτοοοοοκο κώστο
0Μγκο. ο οποιος το· ποσοστο
Με στις οοοκοοοστις
Μοονντ
πο· τονς
το·ρ·οος
οιοιτοτος
ο τοπιο
Η". Η”
οντιι·τοπιο·
οποσ·
ιο.τοι
τον Αν·
στοοοιο
κοι ο·
νοοι _
Μονος·
ως πρῶτο ο
οπο ονον
οσον ωσκοοσ ·
ονιοο ο πόρο _
νο οιοΝικοσονμ ·
τον τ'σοοο πος στον
τστροοο ο κονονι· οντιρο·. ΜΜΜ
ο κοοντς Μος Μος
ΜΒΑ - 'ΗΜ
|-¦ ο Μινγκ" ΜΝ κοι
ΧοσοΜρος σου) το
γκοο τον οιοοΒνονιιτνον. οον οικον κοι
απο" στ πισω· τον
Μπο'κορο “οι ο Σκορορ τος ΑΜ ο Μποροοονοος το τκτοοτσο
πονοοτι (58·
"ΜΩΡΑ - Β'··||
'ή στο 4-0 ο κοντος
στο ο' κοι ο ΜΜΜ
Η ΠΕΚ ·-°
ΤΟ" ΗΡΑΚΛΗ
Η! ΒΗΜΑ
ἶ "Ό Β' "Μ'Μ°
'οπο το
γκοο σε
οιοστπιιο
22 οτπτῶν ο
πορτα
'οντοπος και.
Πἑκκσρτ
ιο!) κοι
Μποκοσοτο<
ΠΊ.) οι
σκοπο·
οπο τον :ισοκο τπτο
Μοτο οργωρο Η?)
ο· που" τον Μοσοοικον σο ΜΜΜ· “ο
_¦ το πρώτο και. τριτο· οπο
στο· ο πόρου ονορννο
ΜΜιτοοικ·· - ΜΒΜ
τη ωνορντο σο: ·ορκοοσιο 58' - οσοσσνονοἰον ο!!
Λ'ω'|Μ0¦ "ῖ'Ρ·¦
"|Π·Μ¦ Μ
ισοβορος τοσοιιοτισΜς τον
κώστο τοιοντσονοοοοονοον.
“κι γιο σου
τισστώνι
"ΝΟ"'|Κ·¦ - ΜΠΟΝ
ο-σ ιτοοτονι
89. τροπος 82'.
Ο του" Μοτο ατι πωπω
Νασο πωπω" οσνογνρ|πι με σοροσ|κπτ τον
Ο ΣΕΛΙΔΑ 5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα