Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Κλοπή εν ψυχρώ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"ΠΡΟΣ ΜἶῖΜω '.
«Ο Παρακλητι%ος Κανόνας
στην Υπεοανία αυτου»
· ο δ- '! ΓΜγ^ΟΣ
¦ Μ . το “Μ .
°Ϊ°'  α"ω"°°' ῇὸἔζ°°'°Χωωων  Ποιοε φοβοτοι Ο ω Ξ
' τπ Δικοιοσιᾶνπ; ὶ
¦.-... Ο τ. πρόεδροε του ΔΣΑ
(που είχε κανει μηνυτή
τιιν Αννα ΜΜΜ”  Η 
ΗΜΜΜΜωΜΜ Ι ,
ΜΜΜοΜΜΜΜΜΜ ριαοναφορο) γροφειγιο
ΜΜοΜΜΜμΜαΜ τοἑγκλιιμαμετιιδιὁγκωΜαΜΜΜΜ 37 .-ω στιτουκρέου8τ02009.
Ο «Πουλοροε»
που εκανε
το ποντο γιο νο
γινει υπουργοε
Επι εξι Χρονια (απο το 2011) το υπουργειο Οικονομικών και
τι Γενικὴ Γρομμοτεἰο Εσόδων υπολογὶΖουν με «καπέλο» τον
ειδικο εισφορο ολλιιλεγγὺΠ8 επι των τεκμορτὡν εισοδιιμοτων
ΡΕ[ἔοἱκαι ιιΑι:›ιτείὶἶἔ ο . · Ο
Ο ΜΗ. 0 ων
(όΜωνφΜΜΟΜ Τι προβλεπει το ορθρο 29 του νομοιτ ο 0Π0Ι08
σκυλο› στο ΑΝΤ4ΡΣΥΑ ερμπνεὑετοι ουθοφετο¦ με οποτὲλεομο νο μπν
στο διτμορκιο Σφοκιων και . . . .
τον τυχαία συναντηση με υπορχει μειωοπ 30% στο κοτοβολλομενο ποσο
τον Τσίπρα. 6
0$ἐεΞἔἶ)  Π ·ιοωω· υ “ “ΜΜΜ ΠΑΡΑΣιι0ΝΔΙΕΣ ΤΡΕ|ΠΝΕ0Φ|ΜΜΥΒΕΡΕΠ
ω ΜΕ“ΜΒ  ιιμυΞΜωων ναι πωωωωωω ΒοΜΒιιιιιι“ιιωιιι»
Ρ πουειπδιὡκ£ινο ιοικιΡιιικοιΜιιιιοιΜιι
ΜΜΜ 7 · ί
` πουλποει το ΤΑΜ ο οι) οιοιος φιλος του Γεωον|Ου
Τι ισχυει πλέον για ανό- |
· Ι _ οι :οποιες ΜΜΜ "ζ .μια Η: Μ ι
:ἔ::ΞΐἙωἘ χἔ:οἘἔιω ωοωπ ιωΔΞΠ.“ωω ΜΜΜ.: Τ ΠΜ Μ ω της ΕΛ,ΣΤΔΤ. ΣιεφονΟς Μονος κα
,  ρ μ ΜΜΜ "Μή πιο ωμωιωμωι· οκω, (Η μιο 80! το ο οι Φιλοι Που τιροκολοον σνοΙριωωω9ι,εω- _ωιω¦ωΜ¦)ω υΠ0ΨΠφΜ Με εΚΠ0|Ποπ χιλο οιοοε κοοομονλικου£ 4 ο
τ0γ88 κοι
ο υ ν ο λ - _ . .
ε λ ο γ ε ε Γιατι το τΖομι στον Ελοιωνο Ξ Μ Μ Ξ ' Το «ποικνιδιο» (κατω οπο
ε Π Ι Χ ε Ι ° δεν Η · Ο ? · ο ο
· εινει το 170 πορονο ο . το τ οπεΖι ο το κ 808!
Με" με , . . μ Οι αομπροι» ὅ * . Ρ , ) γι Ρ .
το εξωτερΙ- Οιλογοι που οι μουσουλμονοιδεντο θελουν καιδεν ι . η Τι κρυβει ιι αναρτηση του πρωθυπουργου με
κο- 3β/Ι9 θοδεΧθούν νο προσεύχονται σε αυτό. 10 του Ερντονον  Σ  ~ οφῳμήτο«κούρεμο»του γερμανικού το 1953! 4
 Σκιοδα8: Η "Μο που ΜΜΜ για οι· Μωωω Μαι πιο