Πρωτοσέλιδο Real News: Διπλό μήνυμα προς την Άγκυρα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
¦“χἑ>;.·ι./ωιιιιι επι»! οιι=_›ιΜιιιι);ι›ι_μι
ΜΝ ϋ:φτ`ιλ/.ιν στα
Η λυση βρισκεται δυο
βήμσισ μοκριο.
ωνννν.ι88|_9Γ ω ΣΑΒΒΑΤΟ
Ξ ]3.8.2Μ Β
θε ω ΑΡ. ΦΥ^^0ΥΜ
Ε ΕΚΔΟΣΗ Με ΑΠΛΗ
'Ρ (πω ΡΕΙ ΕΚΔΟΣΗ
Η ΑΛΗθ|ΝΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ “Η Η
Η ΠΑἙ.· “
.ω ιωἔιιὲἑεΙἔἔ
ΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Μαιο μιὶνυμσ
προ;τιιν Αγκυρα
"ΜΒΜ “Με
Ψ" το εῇῇ"ν"ῶ εοΞ ο ιιι>οκοιιιιι ιιΑΥΑοιιογΑοι
χ  , - “ Α1ιοΝει ΑΠΟ ΜΝ τογι>κιΑ
Η" ιο ΜΠΟΝ!) κοπο Μακ πισω ._ _ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕ' ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΠΑ ΠΣ
> ΦΜΜσ““ω ΜΜω5ΜΜ . · Ξ Ο -  τεΝοισοΝιεΣ του πωπω" κΑι
ΑΕ" δ ΔΝΤ · ι Μ "ω 'ω' ΜΜΜ τογ υικΡΑιιΑτικογ ΕΛΛΗ ΝιΣΜοΥ
_  ή Ϊ
«ΤΜ  , Ά"
στο; ῖσ   
(θα Α
ῇσἑΜὡ ξ
ΠΩΛ ΕΙΝΑΙ η μεγαῆιι ώρα του πρωθυπουργού
 · ὁ Π. ΗΟΥΡ0ΥΜΠΛΗΣ Θ ΠΑ. 'Ξ Α.ΑΣΗΜΑκ0Π0ΥΛ0Υ 
«Το σενάριο των ΒιΠΒὡν έ | ςΟ κ. Τσίπρας έχει στιοδοἰξει
 -ὶωογὡν οξυΙι11ρετει οσους · ·` . οτι Βοζει Πανω απο οΒσ
Ο Μ δεν Μοροὐν να δισΧειρισωὐν .  τον ΠροσωΠυΦ ΠοΒπ1κο
Ι ό
η ΠοΒπ1κἀ τους αδιέξοδο» του Βωβἰωσο›
να Μου μπαι, να πῆιιρὡοουν οι αοντε5 και
καψονια και να ανακουφιοει Ιου5 φτωχο05»
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕιΡΑιοΣ “8€ῇω Πω  ¦    ι
σε ιιοῆῆουε “ ι'  ¦ _ δ.ἴἐἶτἘΐἔω
“ΚΜ , “ 3 " :ΣεΖε:;::;;:“·
0ῆυμιιιοκου5 '
σχεδιαζει
Αγωνε5»
Με: οι Ατυπο:
. Μπομἑρειε3 συ ζωή8
Η ΜΜΜ Μ Μ του ακουσα» κοριτσιού
. ΤΑ ΜΑΝΑ
Τ0Υ ΜΠΕΝΤ0
για τον 0ῆυκ .4
Που συγκῆὁν·ε την ΜΜΜ
9|!ϋ!Ι!"'!!ΠΜ