Πρωτοσέλιδο Το Παρόν:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ατιοκόιῇιιιιιιι
Στο διαδίκτυο
'Η "8ρ|°"°|°|(ᾶ
στοιχεία όλων
των πολιτικών <
ο ονομαστικά θα είναι πλέον τα κουπάγια
Δεν μπορεί να ιτωιιωΘεί καμία απόφαση
Σε αποσταθεροποίηση το ΤΧΣ και όήο
το τραπεζικό συστημα ήογω Στουρναρα!
ο Απέκλεισε όλουε τουε'Ελληνεε
από τιε διοικήσειε των τραπεζών, εκτόε από τον εαυτό του!
τει. το
το ΠΑΡΟΝ
378,8ίδ δισ. ευρώ
μάε χρωστάει η Γερμανία
για σε πολεμικέε
αποζημιώσειε
ΣΕΔ. δ
κνι>ιλκιιι4λντονποντοισ 2 Ο Ε. Φ ί) Όὴί :ί 2/ λΡ.ονΛ.ι.24ι - ενοσ 2 ο πηνν.ρειοπ.ιι
05ῳ¦ ψ
επερνούν κάθε όριο αυτό που έρονται στο φω5 μέρα με την ημέ
ρα για τη δραση δικαστών και εισαγγεΠέων. που φαίνεται ότι είχαν στα"
αντίῆητμη για τη Δικαιοσύνη που αποδίδουν. Αντί να έχουν καειστα τα ματια. να αποφασίζουν ανεξαρτητα από
το ποιοε καθεται στο σκαμνί. τα είχαν
ορθόνοιχτα και οι αποφόσει5 του5 καθε απο παρα είχαν σχέση με την απόδοση Δικαιοσύνη5. όπω5 απαιτεί το
Σύνταγμα απο και ο όρκοε που έχουν
δώσει. καθώ5 του5 έχει ανατεθεί το
θείο προνόμιο να αποφασίζουν για τη
ζωή ανθρώπων. Δυστυχώε με το τσουνάμι -κυριοῆεκτικα- των στοιχείων
που αποκαήύπτονται από συναδέΠφου5 του5. που κρίνουν το έργο υηηρετών τη5 Δικαιοσύνη5. φαίνεται ότι
κάθε Φίλο Με τήρησαν τον όρκο που
Κάθαρση στη Δικαιοσύνη εδώ και τώρα
Ο Αυτά που κάθε μέρα αποκαήύπτονται δεν έχουν προηγούμενο Ο Κάποιοι είχαν στήσει μαγαζάκια...
έδωσαν ενώπιον θεού και ανθρώπων.
Αποδεικνύεται ότι σε υποθέσει5 που
αφορούσαν επώνυμου5 μεγαήοεπιχειρηματίε5 και εταιρεί8-κοΠοσσού5
παραέκαναν τα στραβα ματια. Και δεν
ισχύει το αντεπιχείρημα ότι με το ίδιο
σκεπτικό αντιμετώπισαν και ανώνυμου5 ποΠίτΒ. που ετων πῆηρώσει ακρισε υηοθέσει5 του5 γιατί δεν έχουν
μπάρμπα στην Κορώνη. Και δεν μπορούν να πουν εκείνο που είπε ο μυ
ΣΥΝΕΧΕ|Α ΣΤΗ ΣΕΛ|ΔΑ 2
ΜκωἩξ) Λύση-ανάσα για τα ληξιπρόθεσμα στα ασφαλιστικό ταμεία προτείνουν ο πρώην διοικητήε του |ΚΑ
“ω °'7 Ροβέρτοε Σπυρόπουλοε και ο πρώην υπουργόε Εργασίαε Πώργοε Κουτρουμάνηε
@ΣΗ Μ Μί% ΤΗΣ ©Ο ΑΗΣ
με διαιροφίι προστίμων και προσανξισεων
Ο Συμφηφισμός οφειῆής με οφειῆες του Δημοσίου προς τον οφειήέτη! Ο Στα 70 με 100 εκατ. ευρώ τον μήνα τα έσοδα των Ταμείων
Ρεπορτάζ στη σελ. 8
σε”
. . . Εαν κερδοφόρα ©ργάγιαμά Η ίΞυβἑρνΜι ΜΜΜ! Ι
κα" '0' Μεε'|' °|'|ω8 Γ Υ, λ τα ιιιυιιαειἶιηε για πραγματικη
· 8 σώρευση
οι Αργέντινοι... 'α 'Ήχου α Το κρυφό και
ο θα πουλήσουν κρατικά ομόλογα σεόσσυε έχουν ξ λ Τα" α Π 
κρωεικεφάλαιαέαοκαιθέλουνναταφέρωνιίω  "Β 'α το έσω
Μήνε8... κλὡθει η κυβέρνηση την απόφαση για τια- γ Μ '
ροχή κινήτρων σε όσουε έχουν βγάλει έξω δισεκα-  σελ. δ
τομμύρια ευρώ, τα οποία βέβαια είναι μαύρο χρήμα, Ι Ι Ι
δεν τα έχουν δηλώσει. Κάποιεε σκέψειε για την επιβο- χ θάέοε ρολοε γι των Ελλδα
λή φόρου γύρω στο 20% βρίσκουν αντίθετουε τουε ρ Ι
«τρο'ι'κανούεε, οἱ) οποίοι σύμφωνα με έγκυρεε πηγέε - ο 
του υπουργειου ικονομικων απαιτουν ο φοροε-προ- · · Ι
στιμο να είναι 52%, κάτι που αποτελεί αντικίνητρο για · Άι? Μαι' ευρω ω” Ι | 
την επιστροφή των αδήλωτων χρημάτων, αφού οι κά- 0800 ων χρονο ΥΚ! εν0'κ'α· Ι
τοχοίτοτἑε δα έπρεπε να δώσουν πάνω από τα μισά. Ο Και το “ΜΜΜ τον χαρισε 
Είναι έ αιο ότι είναι πολλά τα ελληνικά λεφτά που _ ' ί Ι Ι
βρίσκονται σε τράπεζεε του εξωτερικού ή σε φορολο- γκι 2805 Μαι ευρω Ο Δ|θθΚ£|8 συμΙμαχιεε
ΣνινεχειΑ επι ΣεΛιΔΑ2 . ¦ με στοχο ειρήνη,
Ο Γ Γ τηε Οοεοο πανηγυρίζει Ι Ι
α ο λάφυρο ο άρπαξε και ο πρόεδροε του σταθέ οτητα αναπτυ Π
Γ ' Ι Ι ¦Αί|Ἐ|ΕΔ που το|:ταιρέδωσε... Το ποιοε είναι ρ λ 'ο ξ
  η ο κερδισμένοε, η φωτογραφία είναι χίλια λέξει$... σε .
Ι Ε Μ" Ι". Μ Στα δύο χώρισε τη ιι ο... Γεωργίου
ω0Χ08 Η |( Ο' , . Ι Ρ Σ · ΜΝ ·
. ·ι·¦ ¦-¦°¦Μ6¦α Μιζ0Μ¦ στην Πλω Με - Στήν Εξετααπικιι για τα ©αλασσ@δανεια ΜΜΕ. και ιαομιιατωγ "ΜΜΜ ° 'ΜΜΜ
Ποια σχέδια τουε χαλάει Έ" δ ῆ Ι ῆ Ι Ι Β Ι δ "8 ω" "Μωβ
σε.: ο δ Η ΚΙ" ΟΚ" "Ο ιτικων Τ απ ων και ντα (ΙΤ ων του Καραμανλή
, ο = λ ' ι ' ι
ί: ο Γενικοί και οικονομικοί διευθυντέ8 ΝΔ και ΠΑΣΟΚ σε... απολογία για τα δάνεια εκατομμυρίων -°Ξ:Ξ :ρ=μ"" α
, ς ε ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ που έχουν πάρει Έρχονται δύσκολεε μέρεε για τη Χαριλάου Τρικούπη '
' Ι Ι παρέλαση τηε πρώτηε φουρνιάε με- χέρι νίβει τ' άλλο. Με χαμένουε τη χώρα, τι. Οι οποίοι παρέμεναν συνειδητό ασυμβί- .
Ωρα ξεσΠκτυμ0υ. . . Η γαλοεκδοτών και καναλαρχὡν στην τον λαό και την πολιτική. βαστοι. ελευθεροι
` , , Ι Εξεταστική Επιτροπή τηε Βουλήε γιατα θα- Τα δάνεια (που πάγωναν) και οι εγγυη- Η απευθείαε μετάδοση τηε κατάθεσηε λ Ι δ
ο Ν'κ9^° Μ°'ξ'°βε^' εΥρ°φε,στον λασσοδάνεια των ΜΜΕ και των κομμάτων τικέε επιστολέε για συμμετοχή σε διαγωνι- του Αλαφούζου και του Μπόμπολα και η °"°"° "°"°8 εν
«ΗγεΡ0ν°» το“- «Δεν “"°ρχΡ' φωσ (κυρίωε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ) επιβεβαίωσε αυ- σμούε ήταν ο... τροφοδότηε και από κει και εικόνα ενόε καταρρέοντοε Ψυχάρη ήταν η ' '
πο υν να σουν
"'ο δυσκολο ουν Πραγματο"9"Ἑσ" Φιξ· τό που πλέον αποτελεί συνείδηση τηε κοι- πέρα η ενημέρωση ήταν απόλυτα ελεγχό- κατάρρευση των μύθων... Η αποκαθήλω- μ ω Ι ρω
Ι Πιο αβεβαιοΙγια τον εΠιτυΧΠ ΒΚβσσΠ νωνίσ$, του κάθε πολίτη, ότι διαπλοκή, πο- μενη. Στο φωε έβγαιναν μόνο αυτό που κτύ- ση... Και έδειξε πώε λειτουργούσε το σύ- "8 °|λε8 ¦°"8
Γραψε' ο του πιο ετιικινδυνο στον χει ισ ο του · · · - · · · · ω
πωπω: ,ι , ρ Η · λιτικοι και νταβατζήδεε πανε μαα. Το να παγαν οσουε δεν επαιρναν μεροε στο παρ- ΣνινΕχΕιλΣπ-ι ΣελιΔλ2
ΛεοΜΜπ απο τηνξπροσπαθεια εισαγωἔηἑ μιαε ω°ν 
νεαε τα ηε πραγματων...». υρωΓια'ι'κή'Ενωση εισήνανε ακριβὡ$ μια Ά Ι λ Φ Ι ' Ι σελ. τι
«νέα τάξη πραγμάτων», που δεν είναι τίποτε άλλο ιτα-  °  
ρα ο χειρότεροε ολοκληρωτισμόε που γνώρισε ποτε η Ι Ι Ι Ι
ανθρωπότητα. Μια νεοφασιστι κή υποδούλωση εθνών, Τ κ ρ 53 "Δ β
με οικονομικά μέτρα, που επετεύχθη με ένα διεθνέε " °"ρΚ|°"' υ  »"'   
νόμισμα, το ευρώ. . . · · Ι ' ' '
Τον ίθο αιώνα πολλέε από τιε μεγάλεε δυνάμειε τηε Ρ Μονο Ψ" χμ) Ο ^ν0|γμα στην κε"θοαρ|ωερα ο   
Δύσηε, που ήσαν δανείωριεε, δεν δίστασαν να επιτε- ι·ιανε 80 καθε μερα και σε τεχνοκρατε5 Ι Ε Η" Ι
θούν με στρατιωτικά μέσα σε χώρεε που δεν αποπλή- .κλ- , .κλ- ¦° °¦λ_ ο  Κ 
ρωναν τα δάνεια που τουε είχαν δώσει.Ἡταν η περί- - -_ _ °¦λ_ ω
ΣΥΝΕΧΕ'^ΠἩΣΕ^'Μ5 ο Μαι· μασ θα οσε λείψει για λίγεε κυριακεε... Πανε για δεκούοασπ
ε. _ ( Διαβάστε στις Ι Ι Ι Η Μ°""°"
-ε ο ο ο ·
Ξ; ΗΜΜνίες α χυ ει αιμα στην «αρένα» με τουε ! ΜΜἩΜγγ
_“. Ι Ι , Ι Ι Ι Ρ
 Αλαφουζοε - Μαρινάκηε: Το καναλι των ολυμπιακων. με έλληνα έπικέφαληε. Η Μάταια» Με για οΜμ"¦Μών ων Ελλάδα
=: Ι σ Ι Ι σ Ξ= Τα απομεινάρια μια σκάσω χάρισε τον Μ. Αλέξανδρο στα Σκοπια! και ιι έμιιλ@ιαιι Με ΕΕΠ