Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Προσφυγικό-Plan B: Μας κάνουν Τουρκία
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Β Σὴμερα
Η Μαη βιαιοκεΠιι Με
βήματα μακρια
8αιιιιιιει· θ
Το 20 (1) “ΜΒΜ Πανε
Με συλλογὴ8 Ματια | ΜΜ
811Π1Π1£1“ εἰΧτΘθΠ: «Ειπε ΜΜΜ»
ι Μ ΠιετιαΜτερεε
@ετινεε εΜτα5αεε
αΠὸ τα εμβλι1αατιΚὸ €ΠΙ1Ό ΑΤ Η Ε Ν 8 Η 'γ' Ε ΒΑ
σε μια μαναδιΚα σαλλογὴ
Με ΑθαναϊΚὴ8 Ριβιερα8
|·| ΜΕΓΑΛΗ Λ|·|ΣΤΕ|Α ΚΑΡΕ-ΚΑΡΕ
ΦώναΕαν και «Με ργεὶα›
να αναὶ ειΙι8 θα ρὶδε8
“ ι > ΦΟβΛΓΛΝ Ε|'|=ΛΓ ΕΛΜΛ'|'||(ΕΣ
ΕαΝιιιΗ ΤΡΑΠΕΞΑ
ΠεριοδιΚὸ
Ο τροΧὸ8
Με μοιρα8
ΒλὲΠειΞ Το συναρ1ταστικο μυθιστορΠμα
Ποδὁσ(ραιρο τικ Λατιλαε ΚαλαϊτΖαγλαα
Κ(1Ι ταινιε8 γ, Μ
Χωρὶ8 Χρεωση @> Δ “
` στα καναλια
Πονεεροιτ5'
Πανε Με
Μια παράξενη αισθηματικα ιστορια,
γραμμένη με αυθενιικὁ παθω
· ΣΕΛ. 40-43
'| '1 |-|Λ'ι¦ Μ
βι'|Ο|(ΛΕ“:
ΦΩΤΟΓΡΜ
Ἑ η ΜΑΜ Σ κΑι ΛΛΛΛΞΛΝ ΑΚΟΜΗ
_  κΑι τα' ΣΩΜΑΤ0ΤΥ|'|0 τοπ
α “ε - τ  Με ΜεροΔογΣ ἴ0Λ|Γ0ΥΝΤ
 7 _] Γ'
αρμοκραΤἰα ἡ ρώσικη μαφἰα; · Εσβιισαν με χλώριο-τα ιχνη τρικ
· ΣΕΛ. 32-35
' ι· ·τ118111αρεαρ18
·ΣΕΛ. 8-1]
κοριτσι και
ιι σφαιρα :ε
Προσφαγικὁ-ΡΙαα Β:
¦ μι·ιαμι·ι'αε.
84% κι::
ΑΥΞΗΘΗκΑΝ ::"μεΤὁλλια
ο'  Σκοποβολὴ
Το σΧεδιο ΤΠ8 ΕΕ. μὸλιε καταρρεύσει Η συμφωνια με Ερντογαν
- Μὸν1με8 δομε8 οταν Ελλαδα για εκατονταδε8 Χιλιαδε8 μεταναστε8
κ =ϋ=
Ποιοι αλλοι
α ΞαναστΠαοιιν (ΜΜΜ
4' χ η, Π Παραγκα
τι Κορακαιαι
· ΣΕΧ 54-57
ετοιμαΖονται
_ για το βαθρο
· . Ο εΞὰψολμο8 ΑμανιαΣιαβελεϊ  Εθ2
' ·  ” ·' Ευδὁ1αμου ΗῇωρΙ0 “ ' .
Π ' στον ΠΟΠ αρεγεται >
Φωφιι: 4 ΚατροὺγΚΠλο _ τα αιτἱτια και τα  .
Να φαμε | ' εΠιΧειρΙὶσει8 μ(18
«Κουφὲω»σἙΠν ”ξ · ν “Η ΕΠΙΚ€φΠλΙὶ8ῖου ΜαΡαΡ · ·
ε:ἘἘΞΈἔΞΒἔ έ: Το (Μουσε γω Το Καλό Που αγοραΖει τα ΚὸΚιανα  
δανεια των Ε)λανων
Χρονο ο ΣΕΛ. 14-15 .· ° ΣΕΛ- 24% ο ΣΕΛ. 2ο-2ι