Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΗΝ/ΝΝ Π
9ΜΗ!|!!!!"!!|!Μ| Μ"
|ὁιοκτΠοιο: ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤ|ΚΗ ΑΕΒΕΤ
Η ΑΠΟΤΥΧ|Α ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ
ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΝ ΤΑ ΤΑΜΕ|Α
”Ερχοντσι νέε8 μειώσει5 συντάξεων
υ Τι ετιιΒοῆῆει ηνἑο νομοθεσιο ›· Γιοσ“θο σκοσει»τοοηερ-Τομειο
» Φόβοι γιο μεγοῆη εισφοροωοφογη » Τι σῆῆοΖει στην καθημερινότητά μο5
Ειςὁοτη5: Κωνστοντινο5 Μητοη5 13- Ι 4ΑογοΟοτου20Ι 6 · Αρ.Φοῆῆοο 975 · Τ|μῇ Ϊ ευρώ
Μ. 8-9
Ο|ΚΟΝΟΜ'Α
Τιμωροὐν το
“Περηφονσ γηρστεισ» τ 
Με οι ονω των 65 ηῆηρὡνοον ϊ ' Ι
ουξημἑνη εισφορο σῆῆηῆεγγ0η5 ΔΕ|(ΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
“Μ Το Πσσχο
ΝΕΑ Δι-ιΜοκι>ΑτιΑ του κσῆοκσιριοιι
0ῆομέτωηη ειιιθεση Η γιορτη τη5 Πσνσγιοε Μ η
Μητσοτοκη °
Αηοὁο ει
ο Μωρέ ΑΡοι·ο τιι_τ«σιιτ»
“ΛνσΖητοσμε
Σεπ-3 την οῇῆη ΜΜΜ»
Δ|ΕθΝΗ 7- Π Π  Ο Γροφειο
“Βρυχ(πο|» "οῇ| | ··  ς  ο ¦ ι | Ι Γ|ΑΝΝΗΣΛΟΒΕΡΔΟΣ
ο Ποτιτιν Μπραβο στην Αννσ Κοροκσκη 
Με οφοομη το _Ουκρονικο
Μ μεγοῆη επιτυχιοτη$νεορη5 Ἀννσ8 Κοροκοκη νο κοτσκτησειωο μετοῆῆισ,εκ   «ΒΙΚ»
Η ω των οτιοΠωντοὲνο χρυσο.στοονὡνιομοπσκοηοΒοῆη5 κοτοτη6ιορκειο των
“ΜΜΜ ΑγώνωνσΒΒρσ1ιηιο5, ηροκοῆεσε.οηω8ητσν σοι 6,0 'εῆῆο ”
χΡΕοΣ οητηριων ποσο την 0ῆιιιιηιονικη, σῆῆσ κσισονοισθημστων ἄΟτσ:Π8 :ιο τοσΞ:Σχτ=: “Αν μΠ0ρΟυοον
τ ηιεσμ€νοο5οηοτησυνεχι1ομενηὁοκιμοσιοἙηῇηνεε.Ωστοσο, ο ιο σιτο ο 2
"ασε το “Φου9κωσε» κστεΜχθη ηω5ω εῆῆηνικοιφστο5 “τρωει το ησι6ιο»τοο. αφού ἔἩωῳι=Ἑιἔ θα εμ ΠΟὁ|Ζον,
κο' γ|(π| 'ηιτεἱσ5σηὲνσνσ στηνἈννσ κο· τον Μο-ηοοηονητησιεθομηοοοοσενο οδηγησε· [|5 οηοκροτικοΠοιηοει5»
· Ι | σε μιο σκοιιο Χομὲνη εοκοιρισ γιο τον εῆῇηνικο οθῆητισμο. Αει1οον σιγουρο ΜΒΜ
Ϊ· ιφωΒει Π οτιοθεοη Α. Γεωργιου μηρσΒο στην 0ῆσμηιονικη κοιτοοεοικειοοε ΜΜΜ χωρισ κομιο ΜΜΜ έ ΓΙΑΝΝΗΣ
Με” κοτσωερενσ ΒρεθεισσινκοοΜτοοκοσμοο.ΣΜοοηΦριο.“ -  ΚΕΦΑΛΟΠΑΝΝΗΣ,
 Βοσῆετιτη5
ι Ρεθυμνου ΝΔ.
Ι Τὡρσ μηορειτε νο μοε οιοΒσΖετε κοθημερινο στον ιστοτοηο νννννν.νιοσιηἰ.ει
Σω. 5