Πρωτοσέλιδο Deal News:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΜΕΤΑΠΕΙΣΤ0Σ
ι τω ΜΜΜ
Δ ”“ 1 οΣ ΦΥΛΛΟΥ
` 7 7 1 Τιμή:
..3.2.:.::Β Η τιογἰδο
ΠΡΙ|(ΑΙ ΓΙΑΤΙ ΒΛΕΠΟΥΝ ΝΕΕΣ ΚΕΦΜλ|(ΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 540 ΔΙΣ. Το" Σὁ|μ|'|λε
~ > · ο ΣΕΑω,ο.τι.24  
τ - . τ Ρ χ
τη? ί ι '¦.
|'77 ·ο »
Το μυστικο του πολέμου
Βερολίνου - ΔΝΤ κοιη Σύνοδος
του Οκτωβριου γιο το Τομείο
ο 7 _ _ τ; '
`    Σααρ
 ο ο :χ · Η | Τ ρΣΕτιτΕΜΕΕτον
· ο ·
8 ._ .  Τι θα κριθει
ΠΡΑ ΤΡΕχ0γΜΕ ο' κτκΔνΝοΣ ΝΑ χΡΕτΑΣτονΝ ΝΕΕΣ ΑΜΚ Μ ΜΜΜ
.· Ι , Ευωτουρ
Αναζητειιοιηχοοοή ° σκληρη ΜΜΜ του 88"' »ΓΜιΜτ0ΜπινωΜ Μ
ΜΜτοΜ
ποιου ΘΕιοορροιτιοτής Ντρογκι »Μ°ΜΜ
' Χωρις ετιιβορυνοη υπέρ του 25
μην "δωσουν Α_« κοκιοοΑ» ΔΑΝΕΙΑ κΑ1 τΑ 4 ΑκοκΑ ΣτοιχιικΑτΑ Δημοσίου το δονειο της ΕΒοο
“τοχει
ο: ὅ
_  ¦
Ε ι
Β ι
Στ ὅ .
ι · το” 7 4 ι
  σωρο σο'
 ιμε τη Οοοτιιοτο
η η Ρ' κοι το Πρώτο διεθνή φορτίο |.Νθ
Μ ΜΝ Των ξενων | η. ΜΜΜ.οΜΜΜΜωΜ
` Μοτο ο·τΑοοου 
Μιτου ουΕοιυοΕΜΕ 
Ε Νικι-ι` , > | Ι
ΑΣοἶΛιΣτικΗ Προς Πν“ζηΤηοη νεων ειτενδυτων
οι κιΝιιΣΕιΣ τον πιπΡΑ Στο ΣκΑκιΕΡΑ 4 
Τον οκτώβριο οι 
οποφοοεις γιο τιςε έ . Ύ ΜΜΜ 
» ΜΜΜΝΜΜΜΜωΜΝω, ο. __ ¦ _ : η ο - ' η] Γ η Σον Τουρισμό
ΠΟΥ "ΗΤΑΝ ΤΑΛΕΦΤΑ ΣΕ θΕΣΗ ΜΑΧΗΣ ΕΦ0ΠΛ'ΣΤΕΣ - ΞΕΝ0Δ0Χ0| κ<ἶχΪ[ἐΤἑό>>
- “ `<  Ε 2] ο οκκ
"ῦῦ'°”°  ετωιτικη για "ς
χρημα στον  .
' ,3:_ἑ' ___
» Μου μετοευρωοοῖκὸ ΜΒ ο .ι ο
κοινοτικό
ΙΩΑΝΝΑ Μ0Π0ΥΜΥ Σω
ΜΜ°“ΜΜ°· -  · Ψ ¦ Το ἔέοἔη της,
"ὡς Δ Ξ' Χ. ο ο «Οι κυριος» ·
Το «ὁνΕ'ρ0» των Δ ·Αι ζ .  Π ρ | Ρ· Ηβωαον0ςπουτοΜμεοςπολοεΜες
νουιτηγεἰων “ ο ' Η <ἶεπιστροφη» Τῳ @ί
Σιλ-40 Η«ΕοοΜΕΝΗ ΜΕΡΑ» πο ΗΜΕΡΑΣ Απο ΒοΥΑιΑτΜΕΝΗ Μακ Μουτ' κο· ΜΜΜ Γιωργου Μποτ“του6η

Τελευταία νέα από την εφημερίδα