Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πλ· αρ
 'νων ιι ΜΜΜ ειναι" τ
ανια: ΜΜΜΜια..
ι ΜΜΜ· ΜΙΒ·'·ιι· οσοι· Μαι·
Σ ΜΜΜ
-Λ ρ
'9823 · ' · ενα
1 ΧΡΟΝΟΣ ΑΡ|ΣΤΕΡΟ ΜΝΗΜΟΝ|Ο
Μέτρα 10,8 δισ. δωσαν
αγορα και οικον0μἰα
ΤΡΑΓΙΚΟΣ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΤΣΙΠΡΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ · ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΑΡΙΙἈΕ ΟΟΝΤΒΟΙ.8, Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΜΜ·αΜ“ωΜΜ οωΜ6ΜΜωωΜωΜ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ωω”ΜΜΜ Μ.ΜωωΜωωΜυαωῳ
0ΜΜ·ΜΜυΜ
α1ΜΜωιω20150ΜΜΜ
ωΜΜκΜΜκαωνΜ.
0αΜαΜωπΜΜω
βηωΜ ωΜωΜωΜοωω ΜΜιωΜωΜΜΜ
Μ= ΜΜΜΜ.ΜΜιΜ ΜαωωΜωΜω. ως κι"
ΜπΜ Ο . χ  |
”ΜΜΜ Ο ' Η ιιαραπαμιιι”ι ισα κ
' κοκκιΝΛ ΜΜΜ  __ 
8 @ι _.
Γεωρῇαιι. Φως ΕΠιΕΣφ0ΗΝ ΗΜ Ρ.ΧΣΊἈΤ. αιι4›ιεκι ιιρωιωμιιι“ι ιιαρα).αγιιιμό και ιιο)ιιιΜι ιιικικρι<
“ια Ο κ. ΠωμγιΌιι ωρα
τιἐμιιειαι σήμερα ων απαιιιικ για -φ0ιΜΜαμα“ ιι›ιι
Ο)£ίμμιιιιἩ και ιαιι κρέαικ τον ()κιι£βριο μια
2()Ι0_ με συνέπεια οι βηθιαιι ως Χώρας πιο Μη»
ω ω Μ χ 7 μανια. 'Παν ο ι ΜΜΜ·
βΜ . . · _ ά βτβαιωαε ιιι Ειιω5ω (κι
'Μαω.Μ '  “ ' :7 ·- _ > · · ῦ~  ιι›ΩΆειμμα ι'ιιαν Ι5.5ἙἙ.
ΜΒΜ. "η · · υ Ο" . Έ · “ _-' Μια ΑΕΠ,
> Πανε α Μ Μθα ι ο Χ ων οδο - Η] ω γω ΜΜΜ
ΜΥ" -Μ'||
>ΜΜΜμεΜΜωΜ ”
ή Η Ν
ο ιιαμ(ι)ι›γιι μας Ημέιιει να ιιΠιΎθιμίοιιιμΕ
(πι. Πριν και· α κ Γεωρῇ
ΜΜΟ Μ Μ ΜΜΜ ΜΜΜ Μ Α “Ι·“~'“Μβ“ “ΜΜΜ
ΜΜ_ Μ . Ο `¦2 Ι χ ' ' β ι> ως Ε·`ΣΤλΤ. (ι ιιρ0κ(ιΙι›
Μ ^ - ΧΩ -· Ω ` ` ' Ο “ ως Μι· ειχε βεβωὐο£ι ια
ΜΜΜ» Μ Επι 7 αν. ιιι δανεια των ε8ν0ωχ8ιων, ένα στη Μο ΜΜΜ “ΜΚ  “ω ·
κανα ΜΜΜ στο Μαν
Μ Αφού Μα ΜΜΜ να εν30κα›οει και! Ασπρα.
τώρα ΒριοκΠοι ένα Βημα (Πιό το εμΒῆΠμσιικΟ ξενοδοχειο.
' [ΣΑ »2Ι
Ψἰθυοι... .ΜΝ
να Μαρ Μ
ΜΜ"°Μ
'ΜΜΜ “ΜΜΜἔΜ
ΑνωΜΜ
3. θαΜωωΜΜ.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ'ΡΑ'ΩΣ
ΗΜΜΜΜ