Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
' Σΐῇ;7ῇΜῇ 
;ῇ“-ι°Ϊῇἑ¦ῖἱΖ;Ἡ | Ι  -ι _:-  7:; Π Π ι Δ Ρ
    νννννν.αχιαρΙα5.αΓ ΔΗΜ 7
έ ι α ΜΜΜ
σ Ο .
@@@Γ Με Η γιαΙαΜιαΜ..
Η. . .  ' ...η Χωρα κρεακαηηαε ῆ6γω
, ααιαωαααααιαῆμανία5 Μ 2
ι· _ η» Η Ἡ' Ξ'- στη:: η· > ι. 
Μα ΜΒα , Ι
αια . · ·1ΜΜΜΒ Η "Δ ΜΜΜ' ·“ Σ:ιΝῖΝιἘι.=3Ξιι Γ. ΠιιχεΛηιιιιΣ
ΜΒ ' για ω @Μ “Π ΜιπιΙατακιι8 φτιαχνω νέα ` τ
ΜΜΜ . “Μο ω φθΜωΜ (ΠΜ 3 η κόμμα με ΠΔΣΠ|(-Παταμι»
· οι παρέα ηῆικιεε ' 'διαιωαη
ι ω Μ βααααιω στα ιθιωακα μη
Η σηαηασα ηαΠιακαηαιηση8 και κῳ600κ0ΠΜ ΠονΜωμ|ο
οι ΜΜκἑ8 Μαιαω Μ η
ΠΑ. ιΒ-ι7
Γ|Λ ΤΗΝ ΥΦΕΣ|·| Μ' αι ΕΞΕΛ|ΞΕ'Σ ΛΟΓΩ ΜΥΡ|(|ΛΣ ΜΕ ια ΠΜΣΦΥΓ|'(0 ΜΜΜ”...
Τ|ΔΡΛΣ|·| ΤΩΡΑ!
Η αειαῇαγιιαιι¦ τα ρ|αιι Β.
τα κρέα5 και α Ναραγι<ι
ΔΤΔ=|Λ
ι Ϊ ¦ _
^ 7·
ΜΜΜ Μ ΑΜ Μ Ωι_ιΒααῆηωίαε¦ τα _Εῆῆηνικα και αι ακέιιιει5 Πιταιααῆα για παραίτηση πιει-85
Πω μιιιικ8 σε 8 ΑΜΚ αιιιιεΖων
Τα 'ΦΥω
ΞΕΝΩΝ ΡΗΝΠΞ
Οι εγκαωσωαα8 καιω
Μ Μι ΜΒΜ
και α εη8αχαμενσε καναῆασχη5
- Οι Παρασκηνιακέ5
! ΜΜΜ ι·ιι·ακΛι-ιΣΕιΣ Για Ψ“Μ“ΜΜ
φόΠΘΖΘΞ _/ _ἶ   ' Τα ενδεχόμενα να ηωῆηθαὐν
`Χ°
Τα ΜΜΜ και ιι φαω
. . ' Το μεγὁῇο . Η μήκη γ|ο ων ΠεωΜΜ ω ιιηρασινα» δανεια ωε Βἑῆεασ
'ΜΜΕ [|¦  εααΒααιαμα με ω ω αωσε των Πρωταγε:νων Υ|Ο ΠΊν|ΠΠόΜΠ ω ΝΠ
ΒΗΠ ΘΕυΠΠΒΘΒΟϋμΘνα ηῆεανααμαιων. ω ΜΝ ΘΕαηηαεωαμενων δανείων...
_ _ ' __' ' αναια¦ αι ιαικηακεε υηα κρηαΜααιαιι8 Με ι ρ
Μέρα ω Μξῖμω Η ζ... ανακαταταΕει8 αικαιιαμίαε και τα Βύσκαῆα  Α ι - ι
έ".8έσ£Β ΠΜ και σ ανω για εγχειρημα τη8 ΜΜΜ Ξ- Η _; ¦
- ¦ > _ ι:ην Μαη Με σε Μωβ ααθμαύε Μ 1 ' α
η - __ ' σεασωΕηω8 ΜΜεα8 :αν Με `
- Ο φαβαε των σανεηειων ααα ασ
καταῆηψει8 σε νααιζιε και την επιθεση
σαι Μονή Παιαακη
· . 
α·ιαταρικα αϋ““ιικειμενα·
·ν ' ω Ραιιι·8ααἩιιΡΞ“
Τα ·ιαι> καιω
ΜΜΜΜ
- Ἀῆῆα ΖήτησανΙ αῆῆα κανουν...
 Οι (Σηι“ι5ιἰο'5γι0ριαααν
ἑ ια 250 χρονια
ψηαιμαωε 7 . , ξ που ρ μενα
~ Ε ψαριαιι _ _ _
> Τα καμαα ;
ΕΟΟ ΣΟκη ΚΟ' Σ"ά"° ΚΟΙΨά"“ ΚΜ”ΖΙΚῇ9 ΜΜΜ Ο οικω έβαλε στα ταμεία του 99.5 ειναι. λϊρε5
Η ` | Οωγχων|εωΟΠ σε συνεχόμενα ΜΒ “'76 ΜΒ Ρεκόρ για έργο ιου Χένρι Μουρ ισα Ι 95Ι. ιο '
με ων ΔΠΟΟΕΟῆΟ 50Μθὺβ Η Πάνω από ΜΜΟ φ” οποία πωλῆθιικε ηρ05 24.722.500 λίρε5 Τα ιιῆανα, οι μειανραφὲ5 και
Μ 2· Μ 27 ο χραν05 που ιιιὲΖει ΙΜ 38,38