Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Παγίδες στον ΕΝΦΙΑ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηαίτατηΡοΓίκί8Γ
ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΠ(Η
Παρασκευή 12 Αυγούστου 2016 / τιμή: 1,30 €
εΠενδιιτές
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΔ'
ΕΠίχιΞίί>ί-ίΜΑτίκί-ί ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Κομισιόν
Τ|ΡΟΟΕΣΡ||Α
ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΣΤΟ ΣΕΠΕ
Έτος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.135
σήμερα στη Ν
0ΤΕ: Με ενοΠοίημένα κέρδη
67,3 εκατ. ευρώ στο α' 6μηνο
Με ίσχυρή κερδοφορία καί σταθεροΠοίημένα έσοδα
ολοκληρώθηκε το α' εξαμηνο της τρέχουσας οίκονομίκής χρήσης γία τον ΟΤΕ. Ειδικότερα, η
κερδοφορία του ομίλου δίαμορφώθηκε στα 67,5
εκατ. ευρώ, έναντί 36,8 εκατ ευρώ, αυξημένη κατα
83,4%. Αντίστοιχα σε εΠίΠεδο τριμήνου η κερδοφορία δίαμορφώθηκε στα 33,6 εκατ. ευρώ έναντι
Ζημίών. >'| '|
£οςα-£ο|α ΗΒΟ Τρέχει το 201 6
με αυξηση κερδοφορίας
Με σημαντίκα ενισχυμένη κερδοφορία, αλλα υΠοχώρηση Πωλήσεων έκλεισε το α' εξαμηνο του
2016 γία την €οςα-€ο|α ΗΒΟ Συγκεκριμένα, συμφωνα με την οικονομική έκθεση του ίσχυρου
εμφιαλωτή, τα καθαρα κέρδη κατέγραψαν αυξηση
της ταξης του ί ί ,8% καθώς στο Πρώτο εξαμηνο
δίαμορφώθηκαν σε ί40 εκατ. ευρώ έναντί ί 25,2
εκατ. ευρώ το αντίστοιχο δίαστημα του 201 5. >10
ΔΝΤ Προς ΕΚΤ: Να δοθεί έμφαση
στίς αγορές ενεργητικου
Έκκληση στην ΕυρωΠαίκή Καίτρίκή ΤραΠεζα να
εστίασεί Περισσότερο στις αγορές ενεργητικού αντί
σε νέα μείωση των ήδη αρνητικών εΠίτοκίων, στην
ΠερίΠτωση Που χρείασθεί να Προχωρήσεί στην
αναληψη Πρόσθετης δρασης γία την τόνωση της
οικονομικής αναΠτυξης, αΠευθυνουν οίκονομολόγοί
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. >3
Εννέα οί τελίκοί υΠοψήφίοί
γία τίς τηλεοητίκές αδείες
Εννέα υΠοψηφίους Περιλαμβανεί η τελική λίστα
ενδιαφερομένων γία τίς τηλεοητίκές αδείες. Οί
συγκεκρίμένοί Περνουν στην εΠομενη φαση,
δηλαδη στον τελικα δίαγωνίσμο, Που αναμένεταί οτί
θα γίνεί Προς το τέλος του Αυγουστου. >ί ί
Η Τουρκία «ψαχνεταί»
καί εκτός ΝΑΤΟ
Η Τουρκία ενδεχομένως να αναζητήσει αλλες εναλλακτίκές λύσεις εκτός ΝΑΤΟ γία συνεργασία οσον
αφορα την αμυντική βιομηχανία, δήλωσε χθες ο
Τούρκος υΠουργας Εξωτερικών Νεβλουτ Τσαβουσογλου, Προσθέτοντας ωστόσο οτί Πρώτη
Προτεραιότητα είναί Παντοτε η συνεργασία με τους
συμμαχους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. >ί 7
ΕΠί Ποδός Πολέμου ξανα
Ρωσία καί Ουκρανία
ΕΠί Ποδας Πολέμου βρίσκονταί ξανα η Ρωσία καί η
Ουκρανία, μετα τίς Προχθεσίνές καταγγελίες της
Μόσχας ότι οί ρωσίκές μυστικές υΠηρεσίες ματαίωσαν «εΠίθέσείς» Που ετοίμαΖε το Κίεβο στην
Κρίμαία. >ί 7
[ιιΠ. 0ικονομικών] Η Παρ-ε ρμηνεία του νόμου Που οδηγεί σε αύξηση του φόρου ακινήτων
Παγίδες στον ΕΝΦΙΑ
Την εΠόμενη εβδομάδα αναρτώνται στο ΤΑΧΙ8ηετ τα νέα εκκαθαριστικά
Με τρεις μεθοδεύσεις Που εφαρμόζονται κατά τον υΠολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, το υΠου ργείο
Οικονομικών κατορθώνει κάθε Χρόνο να
εισΠράττει αΠό εκατομμύ ρια φορολογούμενους εΠιΠλέον Ποσα φόρου αΠό αυτά Που θα έΠρεΠε να χρεώσει στην Πραγματικότητα. Τη διετία
2014-201 5 όλοι σχεδον οι
ιδιοκτήτες κτισμάτων Πλήρωσαν κύριο ΕΝΦΙΑ με
«καΠέλο» εξαιτίας συγκεκριμένων μεθοδεύ σεων
του υΠου ργείου Οικονομικών με τις αντικειμενι
λιγότερα
η 2,4 εκατ. ιδιοκτήτες
θα Πληρώσουν
Π 1.500.000 ιδιοκτήτες
την 1η-1-201 5, αντίστοιχα, κτίσματα και
εντός σχεδίων Πόλεων οικόΠεδα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 300.000
ευ ρώ και τον οΠοίο θα Πληρώσουν φέτος
ακόμη Περισσότεροι φορολογούμενοι,
καθώς το αφορολόγητο όριο μειώθηκε
στις 200.000 ευρώ. Στην ΠερίΠτωση του
φόρου αυτού, το υΠου ργείο Οικονομικών δεν
αφαιρεί αΠό τη συνολική
φορολογητέα αξία των ακινήτων το υΠόλοιΠο των
στεγαστικών δανείων Που
χρωστά ο ιδιοκτητης,
όΠως συνέβαινε Παλαι
κές αξίες και τους «συν θα ΣΧΡυν ΟριωζΠ ότερα με τον ΦΑΠ. Μετατελεστές Παλαιότητας». εΠιβαρυνσΠ ξύ των τρικ Που χρησιΤα ίδια τεχνάσματα θα ' 690000 ιδιοκτήτες μοΠοιεί το υΠου ργείο Οιεφαρμοστούν και φέτος, θ ο ΠΜρώσουν κονομικών είναι η χρηση
με αΠοτέλεσμα, Παρά το , , ως βάσης υΠολογισμού
γεγονός ότι σε Πολλές Πε- ΠΠρΠΠονω φο ρο σε του κύριου ΕΝΦΙΑ των ανριοχές της χώρας θα λη- σύγκριοη με Πέρυσι τικειμενικών αξιών νεό
φθούν υΠ' όψιν αντικει
μενικές αξίες μειωμένες
κατά 4% έως και 38%, εκατομμύρια ιδιοκτήτες να χρεωθούν και Πάλι άδικα με
εΠιΠλέον ΕΝΦΙΑ. Σημειώνεται Πως ΠαράτυΠος είναι και ο τρόΠος υΠολογισμού
του συμΠληρωματικού ΕΝΦΙΑ, τον οΠοίο
Πλήρωσαν το 2014 και το 2015 όσοι φορολογούμενοι κατείχαν την 1η-1-2014 και
κτιστων διαμερισμάτων
Ιου ορόφου με μία μόνο
Πρόσοψη σε δρόμο. Ο φόρος Που Προέκυψε για κάθε κτίσμα, όσο Παλαιό κι αν
ήταν, δεν μειώθηκε λόγω Παλαιότητας,
καθώς δεν εφαρμόστηκαν οι μειωτικοί
συντελεστές Παλαιότητας 0,6 έως 0,9 Που
ισχύ ουν κανονικά για τα ακίνητα «ηλικίας» ενός έτους και άνω. >4- 5
[μέτοχος] Τι αναφέρει η εΠιοτολή
£οεςο: Π ρώτο άνοιγμα
στου ς ε ργαζόμενου ς
Η Πρώτη ΠροσΠάθεια να «κερδίσει» τους
εργαζόμενους του ΟΛΠ έγινε Χθες αΠό την
€ο8ςο. Με μία Πολύ θερμή εΠιστολή Προς
τους υΠαλλήλους, ο νέος διευθύνων σύμβου λος του ΟΛΠ, Ρα θηοηἔαιυ, ξεκαθάρισε
ότι η Οοεςο έρχεται σαν στρατηγικός εΠενδυτής και όχι σαν κερδοσκόΠος και θα αντιμετωΠίζει με σεβασμό οΠοιονδήΠοτε υΠάλληλο. Παράλληλα ανακοίνωσε ότι οι Κινέζοι
διευθυντές θα είναι ελάχιστοι και Πρόσθεσε
ότι δεν θα υΠάρξουν άδικες αΠολύσεις. Η
ΩοΞςο υΠοσχέθΠκε ότι θα είναι εταιρεία ΠρότυΠο οτην τή ρήση της ελληνικής νομοθεσίας και αμείλικτη ενάντια στη διαφθορά.
Η διατήρηση της εργασιακής ειρήνης και
των ισορροΠιών με τους δημάρχους είναι οι
δύο άμεσες Προκλήσεις Που αντιμετωΠίΖει
η €οεςο στον Πειραιά. Στο μεταξύ, εκτός αΠό
την εξασφάλιση της εργασιακής ειρήνης,
μία δεύτερη Πρόκληση για τον νέο μέτοχο
του ΟΛΠ είναι η διατήρηση των κατάλληλων ισορροΠιών με τους φορείς Που εκΠροσωΠούν την τοΠική κοινωνία στην ευ ρύτερη Περιοχή του Πειραιά. ΑΠό την Πλευ ρα τους
Πάντως οι δήμοι θα ΠρέΠει να κινηθούν με
δημιου ργικό τρόΠο ώστε να καρΠωθούν τα
έμμεσα οφέλη Που θα Προκύψουν αΠό Πινέα
αναΠτυξιακή ρότα του Λιμανιού. >9
Ποιοι και γιατί θα Πληρώσουν
αυξημένο ΕΝΦ|Α
Μ Καταργήθηκε η έκτπωση 20% αΠό τον κυριο φόρο
για τα αΠοΠερατωμένα κτίσματα με κομμένο
το ρευμα
Μ Μειώθηκε το αφορολόγητο όριο του
συμΠληρωματίκου φόρου αΠό τις 300.000
στίς 200.000 ευρώ
Μ Αυξήθηκαν οι συντελεστές υΠολογισμου
του συμΠληρωματίκου φόρου, Που εκμηδενίζουν
τη μείωση των ανακείμενικών αξιών
Μ Αυξήθηκαν οί συντελεστές υΠολογισμου του κυρίου
φόρου για τα οίκόΠεδα
Μ Αυξήθηκε ο συντελεστής υΠολογισμου
του συμΠληρωματίκου φόρου για τα ακίνητα
Που ανήκουν σε νομικό ΠρόσωΠα αΠό 5 σε 5,5
τοίς χίλίοίς
ΜΕΠίβαλλεταί για Πρώτη φορα συμΠληρωματίκός
ΕΝΦ|Α στα ίδίοχρησίμοΠοίουμενα ακίνητα των
νομικών ΠροσώΠων με συντελεστή Τ τοις χίλίοίς
Αυξανόμενη
η ανεργία
των γκριζομαλληδων 278400
297.ίΟΟ
285 900
233100
ί46 000
20ίί 20ί2 20ί3 20ί4 2015 20ί6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα