Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
¦ τ ΐτ< ..7 -·>-  _¦ - η .Δ 7 Ύ έ 7.· _
<Πρακτ1κο · ΣΕ μεγαλο μΣγΣ γ1α να Χωραετ τα Παντα · Γ1α την η
/ , , ξ Η τὰ ὰ , *βε=Ρ7 .  ¦  ;*τ - , 77
Παραλ1α, το ταζ1ὁ1κα1το γυμναστηρ1ο ·ἶΣΕ ὁυο Χρωματα: κοκκ1νοημΠλε
“ έ Μ· τ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Ι2 ΔΥΓ0ΥΠ0Υ
2016.
κΩθημερτνἡ
Αθλητική
Εστω. Δρ
Φολλου Ι ΜΔ
Τιμή ΕΝ Ε
ε:3£Η954Ξ=' .
Παροῦατασῖηκε ο Πορτόγαλος Που υαοαΧἑθηκε επιθετικό. 4.: ;·
Πὸὁὁὸφα1Ρο κώ·γῖςὸλ · . · 
“ Ι · Τ1“εἱΠΞ γ1α|ταν ΣἰλΒα¦_τον_Μαρτ1νς, την`ΑΡ“όὐκα' η τ `
κα1_γία τἶφ1λὁῦδφἰαἶῶ· “'- Δ 
· Τσεκαρ81 το υλ1κὁ κατ '
Στοηγεἱται για τ1ς μεταγραφές · Στὁαερ κατ αημαντ1κῇ
ΞνἰσΧυαη στην εττἱθεαη, το Πλω)
γ. . . “Η ΔιοτκΗΣΗ
-   Ι ΒΑ τοκ ΠΗΡΕ" σπα:: ΜΜΜ”
.' ΤΟΥΣ 'Μ. !
. >%τΜσΜ  τ
·. Ν Α· έ 4·
~·=ωΜΜοΡ
ΜΜΜ!
Ο πρόεδρος της
ΕΠΟ αποκαλυΨε το
σΧἑὁτο ανωμαλἱας
στο ελληνικὁ
ποὁὁοφα1ρο
'Ο ΜΗ"
”Φέτος θα είναι
η Χρονια μου”
ΜΗΝΩΝ'  τ ,
'ΜΜΜ ϊ · 8 ι | “ΜΗ “
 ΜΜΜ ἔΥΧ“εε“ττυτ
έ  ΜΕ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ Η" ΚΩΣΤΗ Ν|κΒΜκ0ΠΠΥΜΥ
Μπα "κ Μωβ Ν
Μ ε
| 'ΜΜΟ 
χ 7 2
ΜΠΟΜΠ" Ε
Πωτῶηαε ο Μπος στόπερ
της ΣπύρτΝγκ ΜΜΜ
 αφτα ΜΜΜ
Β· ΜΜΜ στέλνω" τον Βω(Μο
επιθετικό της ΑΜΗΝ
ΠΠ ΤΗΠΜΥΜ
Νεων τα ΜΜΜ κατα"
ο ΜΜΜ να να παταει
τα ΜΜΜ
0||(Ε|0ΤΗΤΑ
ΜΑΦ0ΥΖΟΥ
Ἀποκπλεἱ “ΠΝΓ τον ετσπγγελὲο · ελεγκτή τω #
κ. ΜΜΜ. ο οποίος ξὲτωε τη φορσὁΜφυγη '
της “ΠονττΒηνσϊκης Συμμαχίας”