Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Ο “ΠρωταΘλΠματικ>οὲ» κωστα5 Γενερακιι5, μεταξυ
` αλλων και Πρω·ιιν Προεδρ05 τΠ5 ΣκοΠεωτικΠ5“ _
' ΟμοσΠ0νὁια3¦ αυγΧαιρει μεσω τΠ5 <<ΠΡΔΣ» _ '
Β; Ι(την χρυαΠ ΟλαμΠι0νικΠ¦ Αννα ΚορακακΠζ
με(
 Ϊ ` τμ ' €Ϊἔ Βίζα· π, ξ έ
ες!!! Δα£ιταιιν;κιῆιαιμιιραΒα,¦Ϊ;
' " ·' `·-Μ-ΐ. τΜ·Μ=“ «να ε%
;εν>ια“ἶδιιςΓανωνε€ιιρ Φεβ ωρες 
τω · -“·““·“=·#°-·· “ΒΚ-Φ τ τ ·- . "οΖ#~ 
 ρωγκ|ν||9ες9ΜΙΠΞΕῆῇΠδψ¦ Ι εἶΞλῖεΠειἔἶἑακολα στην·ΕΜ66α ε
ϊ“ιἔιἶ “εὡτΠ@χνικΠ του Ροντ“ ιΒἶέζΪ
Μεμ α ε Ν ι
ι ι~·α¦βὅΠθΠσει Πολα@νιΔΕκ
·/ ·· Σπ7Μ~ω
./ ζ
τ!Μ-“ η Ι 4
ΜΨΘΜό Με” ΠΜ ·` `
ε _ εΠικινὁανΠ σὲντ`ρα“ὸ Νώε»
Β " α'+ω _. Ω
ιιιινικιι ΠΟΔΟΣΦΔιΡικΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔ'Α
“ΜΝ να γινει εταιρεια
  .7 
"ΙΝ Αυγουστου
Ξεπέρασαν καθε όριο ανοχἡε
το <ι6ιευθαντΠριο» Με ΕΠΟ
και οι υΠ0β0λεἱε του και
μοιραία έφεραν και το τελοε
“'ταἶιἶ· Παραβίαααν την
ΜΜΜ με την Λίγκα και
- ΜΜΜ μἶιἶαι ταυε Πινακεε
με_ὅιαιτἶιἶεεἩμικαζι» για να μ
-. ν Τα? νε -·: - ,Λ"ρἔῦὲ@; ΡΜἀ 'ίῇρᾶ
 ΜΕ ΜΝΗΜΕΣ ιιιιιιιιιιιιιιιτειτ ΜΚ. "|Π·|Π|Π|Πκ Ϊ; έ ζ ωΨ° ΙΜ ῆΠ°ἩΜΠ ΜΒ
έ· εεκαΒαρΠαιιν_ιιωωεν αιιιιιιεΙεκαιιν¦ι Δι 1 τι - " -' ·
 σενεα ιιρωτΠΜιιιια-ιιαρω6ιατιιςπαραγκαμ-    Ό 
·Ω· ~  ξ 4ιπα¦α'εεε@αωνταιτ¦αεναρια ι
μ α
·  ·` μινι“Π0¦!ωΜΐ8κΜΜΕΚ£
,Ζ !
"β 885%
 > ρ, “ΧΑΦ των: ·` ϊ _ _ __ 
· ΠΑΟ: Δεν κατεβαίνουμε σε σαμα6εμενο πρωταθλημα τ ἐξ? ἔ;  _ :τα . 1 _
ί! ι υΠαρχουν.ω5:τοτε στΠν. 
:ί ι ., έ τ@ιαικΠρΠτΠ5 τα '  ι
ΠΑΟΚ: Δεν ξεκιναει ΠρωταθλΠμα με ΠαΠΠαὁε5  ϊῇ78“μὲλή Ϊ
.7: _ ε αδ .'_¦ .. -  έ* καρτα Χθεαι>να'με“
-· Βέη
_ι Δ'
χ< Η.” εμ;; μεμε* Δ Σ 
£|Β"ι ινεται'-ναΜι 'ΠΜ' θ"- ||| Ο ἐἔ'-ἶΞ“ἱ·'.Ξ.ΥΞΡ"γ·γ'ν9Υωνὡ 
; : τ <Ξ>ζἑ¦ξ;ὲγἡ3.έα °...ι:8 ι<.Μ. ὲι ἶε|γωῷΠδφαοισμενρ$ ζ   ¦ ·
 .τ να τελειωνει μ_ια.για Παντα · . 
_·.ω .άι -- ,ι ε ., 7;Δ|
~ μαζι τοι15 ο ΚοντονΠΞ
_ὁ-) . `
.1.ΔενιιιιαριιειαΜα›εν6εκαιιενα:Ϊ ·~ `Με)ηραε¦ωΠΜ η, Ώ· .μ ¦ἔᾶ-'""Π8|ϋΐ
.Ϊ . . Ι . - .3 .
τ“ιι-αιι απο"... ιι θα αγιον" ει::ι:::τι:α: __ τηςΔΕ@