Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ῖΩΝ ειναι·
Δ/ννιις: ο. Νικαῇα'ι6ιις
Διενανννπν ΣννναΞΜ: τυπο: ΜΑΚΡΗΣ
ΜΜΜ!" "Ζ ΠΓΝΠ" ΝΝ Ο ΑΩ. 48029
ΜΗΝ' ΝΕΛ πανια για °" ϊ· ιι ΜΠ'ΜΜΗ ΕΞ "ΡΜ" και
ναναι· α . πα α ' αιανν ν απιπ
° 'Μ°“θ "Ε" π ΜπαἔἩ ”"^ 'Η ° Μ· :ω“ἔ=νΜΜ= κ Μς
"Πω 'Ψ'ΜΨ Μ" ναν "κιαν νε μια Μ." "- Μ"°' .
ναν · Μα νανς πιγανς παν “ζω "Μ αναΜο- ναι να ανιαιωι
“γ νρανμανιανπκαγ. εγώ να Μία" °.ω ω ναν παικνπ παν Μπα· μ ΜΜΜ μ ως
καπαααιρι να ναναι· να "πως Μ" να μαγιανα ΜΜΜ. φως Ξένους ανω" .
απαπννπ πρεμια μενα και .ω Μ"Ν." ανπν πορεια ναν απν- π Μ¦ιΜ "κ ω.
νπν απανακια να εννι- μ' ι" "ώ" Ν" μπιακαν με" να ς › ¦ ”Μι" να· Μωσκπν ανα πραααν- "ω"- Μν¦¦ “η ”ΜΗ Ο” 'Μ . 3 ` / και π νέα καρπγια ναν ν“
Π"'° "ών” 'ω. 2°Ί7 "'""-¦ Ι ΡΗ! "Η ΟΠ'"'|Π'ὸ
και ° ΠΩΝΓΕΛΗϊ Δ'ΠΜΠΝ'°Π°'Λ°¦ (σειἩδα 'Ο 7
πει να αναι- αναν °πνμπιακα
-Μιππαα με ναν
Μαρκ· · πιο" νπ
Δ παμπ ναν και ακαναα
πιο πραγμαα α από
απνιιπιακα·
απαρκ·ι και νπν απακρνωαπ ναν να πραιΒις·
ο Παρ:αγαπας νεκνικας. ανα περιθώρια :πς
επιαπμπς παραναιααπς ναν. επιρεμαιωαε να
καεαινα ρεπαρναζ ναν ΦΩΤΟΣ· αν· εικε
μιππαει με ναν ανμπανριῶνπ ναν πωπω
·'εκανμε μανα μια
εΜααα αν να πρῶνα
μακ με νπγ κρανκα α Πεκρι
νανν. να πρῶνα παν πρεπνι να
” εκεινα πιιρα νις παπα καναν" ειναι να παραμ:ινανμε
_ καπνς αναναανις για νιακρα·μαι και εγώ να
η να ναναι νναικα αναγ
νεαναρα νπν καναανααπ
ναν παικνών· ~
·'Ξκω ερθει ναό για να Ξεπεραα· κανε ανακαπια
να· να ειναι πρὡνας α Γνωριζω ναν πιναπ παν
ια κννρε Μαρνινς
ναιριαπ ανις αναγκες ναν
απννπιακαν ο Τα ανιπ παικγι
Μα παν “αννα εκει π ανασα
ΚΟ"'ῖ°ΥΡ||¦:
ΒΡΩ' - ΑΠΟΓΕΥΜΑ ¦'° ΡΕ"'|'
Ο 'παπα Η' ζ“Μ νανν ηριιΜΜνκανς· "0
κανι” πραγααννα. πως . .
για Μια” ένα· αναγκα
Β|Π' ΠΜ κι!" "Ο μανιαει Μπα πραπα- ῖα ·-2-¦-ι ναν...
Π'”"°· νπαπ ιπρνι - απαγενμαι ΠΠ" 'Η' ΕΜΠ· να
α Δαρια εκει ναι αιωνα ΜΜΜ· α να” ΜΝ
με ναν Παπ ανιν εννια να νων παννα·ππννν
πρωι ανα Καρῆακακπ
ν"|| |'ῖ° ΞΦ"'|"
Ο' ¦|π'| ΚΜ Β|Κῖ°Ριι
ο αννιπ “Μας νπ Μαι α ρακές Μπανανία·
Με 0πνμπια=ας και πρα=·ρας να· αν ανω η απο. “ΜΜΜ στα· αγωνια-π
ναν Ερααιννκνπ “Με να Ν "ΜΝ Μ 'Μ- 5ΝΜ ο ΝΜπΜ παν “κι
παρών ανπν παραναιααπ "Έ Μ "ΜΡ ”Μ" "Μ 'ὅ ΜΝ
. . γαν·ν ων πρας ναας νρανμανια αν”
ναν γερα νακνικαα. υ "πωπω
"Ψ" "ΜΚ"
¦"¦'| ° ΕΜ"|"¦
αν να" ειπε έναιμα ρααννρ
και :ινε γινει πρααργααια για
ναν απαιααμό νπς αμααας ο
απραμε ναν οινκειρας α :ααμα εναν ακενικα πραμα μανα
με να ππαγα να νρεκει α 'οναν
πανε α νιπνα. μια πμερα πριν
ανακνρπαανα· για νπγ πρααναιμααια. μας ειπε ανι θαναι
να Μαι · Δεν να περιμενωε
α κανα ειναι π πραγμανικα
νπνα κ· νιπανν παραπανω
α Δεν ναν σινεμα·
·αεραμε ναν Μαρ παν πνερε νπγ ανασα · ναν και·
γπααμε ανι πανω" αν ένα
μανα αν· νπ Μα και αν·
σε· πρέπει να καναν” παπΜς “Μ α παω καναμε
μια ανασα να Μαι να αν·
Μμα νπςμεαα αν· Μ
ανα-Μ Με· και πασααααιριανα να παπανναε να
ι νι·ιπι=π ιι αιπρπαιπ ι, ·
:ναν πκιικαιιιιαικα να χ ι
ΣΕ ΜΑΝΟ Μ' ΗΜ! Μ Π" Μ ΜΜΜ
Μπεν". Η". ΜΜΜ) ανν αρκααν για
να αικαιαπαγπαανγ ναν κακή αιώνα νων
·πρααιγνγ·. παν εικαν κννππνεν αανγαιανς ανπν αμνγα και πραριιιιαανα ανπν
αναπναΕπ α 'Ενα απα να ννρα ναν α ννααπακνπωις Ριναπγνι. ο απαιας αγωνιανπια για ένα ναπεπνα α ΜΜΜ και
να π:ιραμανα νακνικιις ναν Σνααμαναιανι α "ναρΜι·α'ρ ανν. αγωνια αν·
και Μαιγναν αν· να γκαπ ναν αμαγαιαν
“πως απανω” εααικαν ανια.
α Μαρ· α ΧριανΜ ανα να·
αεκ παν αεκεικαγ ΜΜΜ·
α Η απαν·πΜανα αν" αραΜ για ναν ανππαγα·
· :ναν
παγνα μαζι
αν ναν
ναι νεπικα
α ΜΠ·ΓΜ
ως μαπα: ναν
ννκνικαα νιμ
' νωπό:: Δεν κανενόν: κα::ιπααΜ- “Ψ °· °“““““° _
Δια:: απακαινα- Έ".“'Μ°”ω :°Ἐ,;¦:“¦Ξἑ
::ι: Απο πω. αεκ οργάνωσαν δεν γινόμαα;ἐ; .
Με ΜΟΒ: ··ε Παω' ν
  αν Ξεκιναω να προναΜπμα
α Δεν ΜΜΜ...
με αννανς ναν:
όρων·
"ΜΜΜ" "Ώ"
Δ|Α|ῖΗῖΩΝ
>:ἶα ΧεΡιΜ
@αν Μπ:π·ι·Ξ
α πΜγαπκ να·καραι ααα νη πια εναιαωρανανς
παραπόνων παν “αν ναναι ανα νπκπ ναν και
αΜΜι μια· σας πανω" Μας για αν
νεπινες μεναγρα0ιΜς Μις
ΡΕ" ΜΠΕ! Η· ΜΔ ΠΝ|9ΗΜ ΠΕΚ" ΤΗ"
"ΕΒΕΝ και: ο να" α παω" ναν
Μαν ειναι αι -νρν- πρανααιιπναγ ειναι να εναι
ιαν- παν Μπραν να απειΜι μπι μναγρααιι ΜΜΜ" Μ- πιαανανανα ναν :ενωμΜπας ανα παπι απα να Μόνα αανς με
Μαννα νανς νανς ιιαρναγααανς
αρεαει ααα ΕΜΠ· α ”ανιμς ο Επω
ΜΜΜςΜπα για νπγπαραμανπων
Μ να· α 'να 'αννα π Μπανια · 'Εναν απα
νανς να να Μπα· Μι Μωι αιωνα
να” Δνναπιααπα·
α 'ΜΜΜ α να πρακιιρπΜνες ανναμιπΜ
με ναν Μ ανππαγα α Σαν” “Με
- :ΠΠ πινακα:
πιπι·ι·ι-ι:ιπ:
ιι κε· απμιανργπαε και π ΕΜ
ανέκρινε πως νων πινακα
αιαινπνὑν. Βαπ·ών και
παρανπρπνώγ αιαινπαιας νπς
και” Λίγκας για νπ νεων
κανα-υ α Μα νεα πρααωπα ανπν πρῶνπ καναγαρια. αι Ενανγεπαν ναπνῶνι. Οανκακπς ιιιρακπ:ιααι. νικας Μακιναανι. ΝεαΟννιααπς ικαριγαιαςι. Μπαανας Μεναπνιαςι. Γιανγααπακπς ικανιωνι. Γκραναν ιαρακπςι και
πανππμας ικερκνρας›
νοκ για να· κανκανπακπ ιιιρακαιω. ναν παπαιαναρα Μαινπνπ
ανα :ανασα Λιγκα. και ναν νννπιαρα
ΜΜκαρνανιαα παν νι·ιναν
αννα νπιπαγἀγ α α Μπας να"
ααα. παν ανε·ππ πέραν απαριααανπκκ ανα Μνμπαπ Λιγα'
'Κ'Μ"¦'|¦ ΠΕ '0Η·0'¦
Η" "Μ'ῖ"Ρ"ῖ¦¦
Μπαπ ΜΜΜ αι 'ιαΜις ως επινραππς αι·Μ“ "Π Μ( Μος Ο
ως :ανω Λίγκας έμειναν
αι ππνΜγπαν ανανά",
Μις Πωγώνι.
ΜΜΠΜ ΜΜΜ. Επανεμιιαανμ ΜΜΜ: πανω.
Αγααναπανπας ΜΝ.
αιωνας Μα. ΜΜΜ
Μαι. Μνπας αιωνα.
Γκαργιααπς ΜΜΜ. παω ικααιωνα. πανναπν ιπρ“αζαςι και
Δαναααμπς ι·αιὑνΜ α ποιοι
Π"|Τ"'"Τπ ΚΟ"""
Η _¦'Μ¦' Ε"'¦"”¦¦
οπως και” ικιΜ“α και
α Νανα” Τριναώνπν ναπνῶνι εγιναν παρανπρπνας
·ιαινπαιαν ανα Μνμπαπ
ι Λιγκ α αι αν· πρὡπν Μπακ
~ νέα" αναπαι·αγανν Ξανα
ενεργό κι· ανπ αιαινπαια.
απνς να ανω" και με ναν
Γιόανα Μαννα ΜακεΜαν. α απαιας οσων·
ναναι και νπ ανω καιω:
ανπ :ανπνρ πιγκ| > ι
Αναπννικα Μαννα( και ΜΑ ιν
°ΝΜΛΤΑ ανπ ΣΕΛΙΔΑ 7 α ΓΜι
/ α ΜΝΑΣ ¦ΞΡΞ'ΞΤ“
_ να πιανω: ρ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ
“'Λ°'ΕΒ'ΪΣ
ο Μας Μαιας. με μακ" ·πνκια ως παω·ριανπς ανα νπππγικα να"... ειναι α αγνικαναανανπς ναν Παριναν ναζαννιαπ ανπν νεκγικπ πγν
αια ναν ·κνανερναρΜ·
, παρα· α 'απόνερα '
αν" αν" πανκα
ναν αμαναιαν. μ·
ναν απαια παρα ναν
απ Μαπ ανα κνπριακα πρννααππμα και
νπαιΞε αναν νεπικα
ναν πινακα
παρα να γαγαγας αν· πααΚριΟπκαν απα να πμινεπικα με ναν
Μαννα· απόνερα Μα. π Καναρινα ΝικαπαΒαν και π Σα
σί· Μααμανακπ ιΜοι παραν νπν ν:ναρνπ αν" αναν κνπικα ναν ειπαν ανια α οι ΜΜΜ πρωνα·ππ:ριες εκαναν
κακα εκκινπαπ. ανα πρανα ·ι.ααα μενρα εικαν μεινει αρκενα η'
ωννεραπεπνα πια· από να .ὰ Δ 7 ι¦.
αναπαρνναμαγα ααα" και πανω αν!" ναν καναν. κι
αν" εκαναν νπν αγν:- " "Μ“Μ Μ
πι·ναπ κανα” παπα απα "μια” φαναρια".
να κανενα ἐαααας. παααπε- ¦¦ω“°' πιο" και Ρήγραααν νις ταινιας και νις Μ . ΜΜΜ: και”
αμερικαγιαες. αππα ανν Μ". “Μ να επ·πγιω
πΜαΒαν να μπααγ ανπν Μ... τον να”
νριααα ΜΜΜ. Μ. Βρε- “="¦ψ Μ ανα Ριν. ΠΜ
νανια και πινααανια. Μ "Μαν νπς
κανα “φαι . - ν

Τελευταία νέα από την εφημερίδα