Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9ι·9υε|ΑΜΜ“ 'Οι
ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗΚΕΙ Πο ΑΑο ΤΟΥ Ε
Η] ΜΡΜΜἩ
Η ΕΟΗΜΕΡ|Μ ΟΛΟ" ΤΟΝ ΗΑΗΑΟΗΗΑΪΚΟΗ
"ΗΜ Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2"Ο Η. °ΥΜΟΥ 2ΒΟ3 ΤΜ": ΕΟΟ Ο
ΜΕΝΑ ι
«Με... ΗεΜόδες
το Ηρωτ6ΟΜμπ δεν ξεκινάει»
ΜΝ" Με:
Δ* “ .ζ
·;ὲ“ἐ
ΠΑ <<ΧΑΡΑΗΟΜΑΤΑ» ο ΗΑΗΑΟΗΗΑΪΗΟΣ ΜΕΝΑ Με ΠΣ "ΜΝΗΜΕΣ Πο"
ΗΑ| ΤΗΣ ΕΗΤΟΗΗΣ ΑΗΤ|ΔΡΑΣΗΣ ΑΚΟΜΑ ΧΑ' ΑΠΟ ΤΗ 8ΟΡΕΗ ΕΕΑΟΟΕ
Η|ΗΡΟ ΤΟ ΔΕ||ἩΑ Ρ|ΗΑΑΗΤ|
"Τ'|ΟΥ'|'° Ο
ΤΟΥ ΑΡ|'ΕΗΤ|ΗΟΥ 
ΑΠΟ ΤΑ ΣΑ ΑΕΗΪΑ Σ
ΠΟΥ ΑΓΗΗ'ΠΗΗΕ ι
 Μ··ΜκΜΜΜΜ ΜΑΝ
· ΜΑΜΜΜεκ Μ· ΜΝ
Η· ο
ΠΑ' ΤΗΗ ΗΠΑ ΗΕ ΜΜΟ
ΠΟΧΟΕΣ|ΗΟ Ο
ΜΜΜ ΑΜΥΗῖΗ(Η ΣΥ Η"ΕΡ|ΦΟΡΑ ΤΗΣ
ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΟΜΩΣ
ΗΛ' ΠΟΛΛΕΣ ΔΟΚ|ΗΕΣ · ΣΕΑ. 15
ΠΑ ΜΝΗΜΗ'
Ο Σελ. 20
ΧΟΡ|Σ_ΚΑΝ|Α ΑΗΟΥΣ|Α Η ΗΡΟΕΤΟ|ΜΑΣ|Α
ΤΟΥ ΗΑΗΑΟΗΗΑ|ΗΟΥ 8ΗΡΕΗΕΟΟΟ8 ΠΑ ΤΗ ΝΕΑ ΣΕΖΟΗ!
"ΗΟΜΕ ΔΟΜΗΣΗ ΣΕ ΜΗΝΑ ΒΕΜΠΟ", ΔΡΑΜΑ
«ΑΜΜ6εΜ
°' ΙΟ ΗΟ'ΗΟ ΗΑΡΕΛΟΟΗ ΠΟΛΑΠΗ ΗΑ|ΗΤΟΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ϊ ΡΟΣΤΕΗ «ΣΥΝΝΑΧΟΣ» ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΗ ΗΕΔΟΥΛΑΗΗ
 Δ. κοΝΤ0Σ ¦ Στο ΜΜΗΣοΜωοτεκεΜΣ
Η ΜΝΗΜΩΝ Η ω
· _ 'ΗΟΜΜΕ |ΠΟΡ|Α |
ΥΥ“ι”Π Η ' ” ι' [ι
Σελ. ΕΝΤΥ|'|ΟΣ|ΑΚΗ ΗΑΡΟΥΣ|Α
Η" ΑΠΟ ΤΗ ΟΥΡΑ Η ΚΥΠΡΟΥ
ΗΕΡΑι...Μ
ΜΜΜ
ΣΤ" Ο· Η" ΠΣ "ΠΠΣ ΜΤΑΤΕΗΣ
ΜΠΕ-Μ ΠΑ «ΑΜ
7 ' ΦΜΑ το ΜΜΜ
`- ' ΜΜΜΜ@ΜΜΜ
· ΜΜΜ-Μ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα