Next

Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τεηάει
ΕΒΔΟΜΑΔ|Α'Α ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΑΓΟΡΩΝ Θ οικοΝοΜιΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑ'θΡ0Υ
ΑαιοΝενν5.ατ
Δρ. Φύλλου 561 νννννν.89τοπενν5.αι αστειιό[email protected]αατοηενν5.αι Παρασκευή 12 Αυγούστου 2016 Κωδ.: 7744 Ι55Ν: 22419446 Τιμή 2 ευρώ
Η προβατοτροφία ""Μ^" ΤΙΜΩΝ Στα καφενεία
. . ΠΡΟΪΟΝ 5/8 10/8 ¦ , Ι
θελει στρατηγικη __Σπο .ω“·___2ω 210 παιζει μονο σαμπα 
Καλα αόκι 186 186 
_ . _ ..  τ . , 1 ι ι Οἱ ι ' κι η'
Το μόνο λο της ιι. μωοιμορατ, ΜΜΜ" 7583 73.05 ι ιο ρ Μι ι ιών (Μι μιιιιιιτω Πι τη
οικογι`ν€ιιικιιι; ι κιροιμιιι; αιμα _“__ΕΜώΜω 3 Η 345 ιι ιιιμιιλιι›ς Πιιιμνοιιγ ο: μια Ηλιακή ( )
Φ Α Ρ Μ Α Ε ^ ^ Α Σ ιιι Ρ¦ιι·ιιι.ι Ηι=||.ι» σελ.27-30 ΜωωωΜιωΜ ρολο και Π: ιιιιιιινιιιι; σελ. 54
Μ ΜΜΜ ελαιόλαδο ευρώ/κιλό
Ξαναμπαίνουν σε δρόμο οι πληρωμές
Είναι η πρώτη φορά μετά το Μάρτιο του
2015 που οι πληρωμέε των αγροτικών επιδοσίσεών ξαναμπαίνουν σε κάποια σειρά.
Η καταβολή 92 εκατ. ευρώ σε 83.144 αγρά
τεε για υπόλοιπα εξιαστικηε αποζημίωσηε
του 2015 επιβεβαιώνει απλώε το νέα προγραμματισμό. Ακολουθούν οι πληρωμέε βια
λογικών (φυτικήεζωικήε)των ετών '12, '1 3.
και '14 στιε 27 Αυγούστου και η προκαταβσ
Μ ενιαίαε 2016 στιε 21 Οκτωβρίου. αλ. ό
Πράξεις στα 18,5
γράφει το σκληρό
Κάτι αρχισε να κινείται στο σκληρό σπάρι, όπου τιε τελευταίεε ημέρεε έγιναν αγορέε προϊόντοε άριστπε ποιότητα από τιε
αποθήκεε των παραγωγών μέχρι 18.5 λεπτά το κιλό, ενώ μύλοε αγόραζε επιλεκτι- κά ακόμα και με 19 λεπτό το κιλό. ΜΒ
Άναψε τη συζήτηση για τα κόκκινα δάνεια
η φημολογία ότι μπαίνει στην ανακεφαλαιοποίηση τπε Παγκρήτιαε Συνεταιριστικήε Τράπεζαε αμερικανικό Μπα με στόχο
Ι Ι | Ι . 4 - Δ Ο : Δ κέρδισε τις εντυπώσεις η επίδειξη μηχανικής συγκομιδής  την απόκτηση στρατηγικού ποσοστού. Στα
και αποφλσίωσης από την Ασπραπ στους αμυγδαλεώνες σχέδια του. τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
Μ | ο ο μ Π ρ   χ | λ | ο χ ε ρ | ο του Συκουρίου και στα δέντρα του Γιώργου Νούλα. σελ. 18. 39 και η εξαγορά ελληνικών εταιρειών. αλ. 10
Β . ΤΙΜΕΣ ΣΤΟ ΜΥ!!
ῆ|| (λεπτά/κιλό)
' 'αν  ΜΗ)3ή (ι›τιιρ.ιηγ διτιω 1877 Ο
· ι 15
ί η
' 10_12
Πιάνει η έκκληση
προς συνεταιριστές
Πιο κοντά στιε βασικα συνεταιριστικέε αρχέε δείχνουν να βαδίζουν τιε τελευταίεε ημέρεε οι μετέχοντεε στην πρωτοβουλία για
τη δημιουργία του νέου φορέα. σελ. 46. 50
Εκατομμυριούχοι Αύγουστο λάσπη Πρώτα στ' αμπέλι Δεν είναι μόνιμος · - - - - - · · - - · - - - - · - ~ ·
με αγροδιατροφή ξανά το καρπούζι περνάει... ο θεός ο τίτλος αγρότης
ΝΤΟΜΑΤΑ
Φιγουράρουν στη λίστα του Μετά τις καλές τιμές των προηγούμε- Κλεισμένα ήδη κτήματα σε Νάουσα κάθε χρόνο θα αξιολογείται ο τίτλος του Στο 1.80 ευρώ πωλούνται στις
Ροιοεε. επιχειρηματίες που νων ημερών. που έφτασαν στα 18 λε- και Αμύνταιο απ' τους οινοποιούς. κατ'επάγγελμα αγρότη που ως γνωστόν Λαχαναγορές οι ποιοτικές υπαίέφτιαξαν αμύθητες περιουσίες ατά το κιλό. τώρα η ζήτηση είναι υπο- Εξαιρετική ποιότητα στη Σαντορίνη. προσδιορΚεται από την εικόνα εισοδή- θριες ντομάτες. Μ"
επενδύοντας στη γεωργία. αλ. 26 τονική απ' τα αστικά κέντρα. αλ. 22 όπου ξεκίνησε ο τράγος. σελ. 1011 ματ0ς των ενδιαφερομένων. αλ. Μ Μ σελ. 19-22. 35-38
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Ανικήτου¦ Παμφίλου. Φωτίου & Καπίτωνσς Μήνας Βάς. Εβδ. 33η Ι ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:38 - Δύση 20:22  ΣΕΛΗΝΗ: 10 ημερών ! ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος