Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ξ “ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡ ΣΦοΡΕΣ
Ι ΌἱΟ.ω. .χ
Ύ 111 μΧ 1111111
ΙΡ 4 Ρ | μ Ο Δω@ ο)η91258161111165με' δε.
ν Ρ Ρ Ο
Τα κσῆὑτεμα λεπε1σόὁτα
 1111111111" Μ Μμμμ
Η αναγΚἶ
Πνευ ματ1κού
Μαρτυρία ανθρώπων που
' τα έζησαν κα· αῆῆαξε η Ζωα τόνε
Οδηγού
οΣΙΩΝ 11οΡΦΥΡτον
δτ ΠΑΙΣΙΟΥ
Τόποι όπου έν1ωσαν το αγγιγμα _
τη5 Μεγαῆόχαρηε
""Ο·Ο····"'·"""
ή ῇ_¦ ἡ με” ὴ"ὴῇμ- ὴ,-,- η”_ἶγὴΝὴκ ”¦-.ῇ- '_ >¦. μ Η -_
φοβούντα1 .
την Εκκῆηστα κατ γτ
Η ΕΛΑΣ. εκπόνησε επ1χε1ρησ1ακό σκέότο¦ από τον 
φόβο νέων επ1θέσεων από αντ1εξομσ1αστέε εε Σελ. 49-51. μ
Ο· δανειστέ8 2ητανε... αίμα για Μαη μία φορα
 η “ Ϊ Δ Η Μ · Σ | ·
 ΨΡ°"έ5 98 Μα!
. θα 1οχύομν τα ίδ1α
εργασ1ακό με τον 1δ1ωτ1κό
τομέα, γ1α μ1σθοόΒ, αΠοῆύσε15
κα' αξ1οῆογήοε15
.|Ερχοντα1 το Προοοντοῆόγ1ο
κα' ε|δ1κό5 τμηφ1ακό5 φόκεῆοέ
γ1α κάθε μηόῆῆηῆο
σε ΑΠοΚαλυΠτ1Κό ρεΠορταζ του Γ1ὡργου ΑυτΙα Με Σελ. 10-1 1
2 _ · ,2.
Παμε' τα ρέστα του...
Μ ΜΝ Μ ΜΘΜ
χρέοε, θα φέρε' ανακούφ1ση στην κο1νωνία
εε Σελ. 3-5
[ΞΥΠΜζΟΞ τμ£=;νΣοΜκ£=Σ
<<Σμμφων1α
Ι Ο
Απηθε1αε>> 
...με τομε ποῆίτεε, με νέο '
αφήγημα την αυτοδυναμία Με Σελ. 6-8
τ; η) “ ` Τόματα ότασημων
· στην Παναγτα
. Δ ·
ι· γ '
ό· '
[3[Μτ]Εὲ]ΕίΞ Μτ:©1Τπ©τ:Ξ
.Ψ.:εΤὁἴκορίτσ1 με με.
«χρυσεε=σφα1ρε5>>!
 Ποτο5 είνα'
Ί Ι Ι
 | ο τυχεροε που Ι Ι > . . Ι | |
έ) Ἡ] θἑ68ἑἔΞᾶἰἰ μ βρῇκε_ __ στόχο Διασημοι Εῆῆηνε8 -ποῆτττκοτ, αθῆητε8, τραγουδιστε8,
' Με εΠόμενΠε _ ' στην καρδ|ό "18 ηθοποτοί, μεγόῆοτ επτχετρηματίε8- έχουν καποια στιγμη ντὡσετ
δεκαετίαε -' ° ν ' την αναγκη να ακουμπησουν στην <<αγκαῆτό>> τΠ8 Παναγτό8
σε Σελ. 12-13 -- 00 Σελ. 14-15

Τελευταία νέα από την εφημερίδα