Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
ΑΜ (1898-1918)
ΜΜΜ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΜΝ! ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΝΕΦΩΣΙ£ΙΣ: Νεφώσεις μέ καταιγίδες το- ή  ΠαθαΜ1Ι 12 Αυ70υπ0υ 2016 Ἀριθ μ' Φυλ' 40523 | Τιμη Ί '5ο Π
πικα ἰσχυρές. Άνεμοι βόρειοι 4 μέ 5 καί ' . .. . _ . 'Ερατοσθενους ι,τ.κ. 118 85, Ἀθηναι, ίηιο@εειίεηεννε.ατ
στα πελαγη 6 μέ 7 μπωφόρ. ἱΗ θερμοκρα- 4 κ Β ΦωΠ0“ και ΑνιΚηΤ00 Των μσρΤυρων Τηλεφωνικό κέντρο: 218 0170400, Με: 218 0170401
σία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στήν Ἀθή- Μ Σελήνη 10 ή μερών Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συ νδρομες: 218 0170870
να ως 36β· ύ ό ό ό Ανατολη ηλιου 8.88 - Δυσις 8.22 “Ετος ]280ν
Σοσιαλιστικες
παοωπίδες
ΜήνωΜΜ
ΜωωωωωωΜ
Μόλος αὐτός ο1ΜΜῳ
ΜΜΜΜκΌΜὁκ
ΤΜΜΕχαΜΦΜ
ωΜωΜωΜω
ΜΜΜΜΜΜ%ώἀωΜΜΜΜ.ΌἈΜΜΜΜ
ΜΜΜ
ΜΜώΜΜώώΜΜΜ
ΜΜΜ.
ΜΜέχεΜὁΜΜ
Μ.ΤΜΜνΜρχΜΜήΜΜ
ΜΜΜΜκΜΜωώ
ΜΜΜΜΜ1ΜΜΜ
τμῆΜΜωηΜΜΜδένΜναΜ
ληΜωὑΜΜΜΜΜΜΜ
ΜόΜὁΜ.ΜΜΜΜΜ
ΜΜωΜωΜωψλΜ
Μ,τωΚ.ΣηΜώνΓ.ΜρΜΜΜ
ΜΜΑ.ΤΜ
Μ όλα ΜΜΜ ΜΒΜ Με»
ΜΜΜ
ΜώΜ.ΑΜΜἑνΜὁΜ
ΜΜΜώΜ,ΜΜω
ΜΜΜ
Ναοκοθετοῦν
παλι τό Κυπριακό
Ό Ἀκιντζί απαιτεί ΚαθεστώςῦΕγγυήσεων
ΟΣΟΙ ήλπιζαν ότι ὁ Τουρκοκύπριος ήγέτης Μουσταφα Ἀκιντζί
θα απεδεικνύετο μετριοπαθής καί
αξιόπιστος διαπραγματευτής για
τό Κυπριακό πρέπει ήδη να έχουν
αντιληφθεῖ πόσο έζωπραγματικό
ήταν να αναμένουν μια διαφοροποίηση τής θέσεώς του έναντι τής
Ἀγκύρας. Μέ τίς πρόσφατες δέ δηλώσεις του ύπέρ του καθεστώτος
τών έγγυήσεων διέλυσε καί τήν
τελευταία αμφιβολία τών αφελών
πού τόν πίστευαν.¦Ο Ἀκιντζί έπιμένει ότι «δέν πρέπει να αλλοιώνεται
ή ένεργός καί έμπρακτος έγγύησις
τής μητρός πατρίδος Τουρκίας».
Σηκώνοντας δέ τούς τόνους περαιτέρω, ύποστη ρίζει ότι «ως ή μικρότερη αριθμητικώς κοινότης, σίγουρα θέλουμε τήν συνέχιση τών
έγγυήσεων τής Τουρκίας».
Πρόκειται για μία ναρκη στήν
διαδικασία τών διαπραγματεύσεων, αφού ήδη ή ἱΕλλας καί ή Βρεταννία έχουν καταστήσει σαφές
ότι προτίθενται να συνεργασθούν
για τήν αρση του αναχρονιστικοῦ
καθεστώτος τών έγγυήσεων. ἱΗ
Τουρκία, πού μέχρι στιγμής τηρούσε σιγή έπί του προκειμένου,
φαίνεται ότι φιλοδοξεί να μείνει
μόνη έγγυήτρια δύναμις για τήν
Μεγαλόνησο.Ἀλλωστε, έπιμένει
να μήν συζητεῖ τήν απόσυρση τών
κατοχικών δυναμεων από τήν βόρειο Κύπρο.
«Οἱ ανθρωποι δέν πρέπει να
ζούν ὑπό απειλή», ύποστη ρίζει ὁ
κ. Ἀκιντζί. Άλλα είναι οἱ κατοχικές δυναμεις πού συνιστούν τήν
μόνη απειλή στήν Κύπρο. Αύτές
θεωρούν απειλή ακόμη καί οἱ έλαχιστοι Τουρκοκύπριοι πού έχουν
απομείνει. Για αὐτό μεταναστεύουν μαζικώς αφήνοντας έλεύθερο τό πεδίο για τήν πληθυσμιακή
αλλοίωση τής Μεγαλονήσου μέ
έκατονταδες χιλιαδες έποίκων.
“Ομως αποτελεῖ πρόκληση πρός
τήν κοινή λογική καί ὁ τρόπος μέ
τόν ὁποῖο αντιλαμβανεται ή Τουρ
κία τό ζήτημα τών έγγυήσεων.
Μόλις χθές τό τουρκικό ἱΥπουργεῖοῦΕζωτερικών, σέ ανακοίνωσή
του, ανέφερε για τό πραξικόπημα
του 1974 ότι δέν έπεκρατησε «χαρη στήν χρήση από τήν πλευρα τής
Τουρκίας του δικαιώματός της να
παρέμβει 4 δικαίωμα πού απέρρεε
από τό σύστημα τών έγγυήσεων».
Καλόν θα ήτο να ανατρέξει ὁ
κ. Τσαβούσογλου στα αρχεία του
ύπουργείου του για να βρεῖ τα πρακτικα τών συνομιλιών τής Γενεύης μετα τήν τουρκική εἰσβολή
στήν Κύπρο. Διότι θα εύρει ἐκεῖ
ότι τό 1974 ὁ προκατοχός του, Τουραν Γκιουνές, αποστομώθηκε στίς
συνομιλίες τής Γενεύης ὅταν διετύπωσε αναλόγους ἰσχυρισμούς.
Καί ήταν ὁ Βρεταννός ύπουργός
Τζαίημς Καλλαχαν πού ανέτρεψε
τίς αίτιασεις του. Προφανώς όλα
αύτα τα γνωρίζει. Άλλα έπιδεικνύει έπιλεκτική μνήμη. Διότι είναι
καί αὐτή έργαλεῖο για τήν τουρκική διπλωματία.
Αῦτή τήν έβδομαδα
δύο ακόμα αριστουργήματα
τοῦ Γρηγόριου Ξενόπουλου
Άνεργοι καί αμαθείς
οί νεοι στήν Έλλαδα
Τί δείχνουν το στοιχεία έρευνας τῆς Ευτοετετ
ΧΩΡΙΣ τύχη φαίνεται να είναι οἱ
νέοι στήν χώρα μας, αφού όχι μόνο έχουν να αντιμετωπίσουν τήν
τεραστια ανεργία, αλλα ούτε παρακολουθούν καποιο έκπαιδεύτικό πρόγραμμα ώστε να βελτιώσουν στό έλαχιστο τήν θέση
τους στήν αγορα ἐργασίας. Σύμφωνα μέ έρευνα τής Ευτοειει,
ένας στούς τέσσερεις νέους, ήλικίας 20-24 έτών (26,1%) δέν έχει
απασχόληση, αλλα καί δέν εύρίσκεται σέ καποιο πρόγραμμα καταρτίσεως (ΝΕΕΤ 4 Νε111ωτ ία
Ετηρ10νΠιεΠι Ποτ ία ΕαιιοειἰοΙ1
ααα ΤτείΙιίΙιἔ). Τό απογοητευτικό
αὐτό ποσοστό για μία χώρα πού
εύρίσκεται σέ ύφεση διαρκεί
στήν ΕΕ. Πρώτη έρχεται ή ῦΙταλία μέ 31,1%, ένώ στήν τρίτη θέση εύρίσκονται ή Κροατία καί ή
Ρουμανία (24,1%) καί ακολουθούν
ή Βουλγαρία (24%), ή ἱΙσπανία καί
ή Κύπρος (22,2%).
Στόν αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστα νέων, ήλικίας 20-24
έτών, χωρίς απασχόληση, έκπαίδευση καί καταρτιση, καταγραφονται στήν<Ολλανδία (7,2%), στό
Λουξεμβούργο (8,8%) καί στίς Δανία, Σουηδία καί Γερμανία (9,3%).
Συνολικα σέ αὐτή τήν κατασταση
ΝΕΕΤ υπολογίζονται ότι είναι περίπου 5 έκατομμύρια νέοι ήλικίας
20-24 έτών, ήτοι 17,3% συνολικα
¦Ο εύρωπαῖκός Νότος είναι φανερό ότι για μια ακόμη φορα πλήττεται από τίς πολιτικές λιτότητος.
Κατα τήν Ευτοειει, παρ, ότι ὁ δείκτης ΝΕΕΤ για τούς νέους παρέμεινε σχετικα σταθερός στήν ΕΕ,
τήν δεκαετία 2006-2015, ή ύψηλιότερη αύξησις κατεγραφη στήνῦΙταλία (9,5%), στήν Έλλαδα (9,3%),
στήν ἱΙσπανία (9%), στήν Κύπρο
(8,5%) καί στήν °Ιρλανδία (7,8%).
Ἀντιθέτως, ή μεγαλύτερη μείωσις
ύπή ρζε στήν Γερμανία (5,9%). Για
δέ τό 2015 οἱ νέοι στήνἱΕλλαδα,
σέ ποσοστό 49,7% εύρίσκοντο σέ
καποιο πρόγραμμα έκπαιδεύσεως,
ένώ μόλις τό 4,8% σέ πρόγραμμα
καταρτίσεως μέ παραλληλη απα
Ζ_ ας είναι τό δεύτερο ύψηλότερο στήν Εύρωπαῖκή“Ενωση. σχόληση (έναντι 17% στήν ΕΕ).
Σήμερα Τῆς ήμέρας
ΜΜΜ ο | ε | |
5ωνω6νΜ Ό αθλητισμος απο διωγμον
Μεχρι5χρονια καθυστεροι3ν οἱ έφορίες να έτιιστρέψουν όφειλόμενο 'ΥΜΜΜΜΜ ΜΜώΜ- ΜἩΜΜὁΜΜ ΜΜΜώΜΜ
ΦΠΑ στίς επιχειρήσεις. ΜήΜΜΜω ΜΜ“Μαω ΜΜΜΜ ΜΜΜωΜΜὑ
Κσβὅστερήσεις 'κσἑα- ΜΜΆΜΜΜΜὅ “ΜΜωωΜ τωωΜ “@ΜῶΜωἡΜ
γρα ονται και στον ο- Μ Μ .Μ ΜΝ ω Μο. ' ΜΜΜ
ρο είσοδήμστος- ΣΕΛ2  ω;ἰωΜ ψΜΜΜ ὁ η Έ ΜΜΜΜ
. ώΜΦΜ ΜΜ- κΜΣω@ιΜηΜ
Με· ΜΜΜ-Μ -ωω ΜΜΜ @Με επτα
ΡΟΜΤΜ ' ΜΜΜΜἡΜ ΜὡΜΓ.Μ. · ΣΜΜιΜ_ψ ΜώΜηΜΜ
Αρχιζρυν Μπιτς 15 ΜΜΜΜ= ΜΜΜνἘΜω “Μ Τ“ΜΜ ωΜΜΜΜΜΜ^“Ύο“°Ἑ09 οι 819985 Μ Μ ἈγΜ.ω εχω Μ Μ ω ή
Τσιπρα με ξένους ηγέτες. Μ Μ Τήν Μ η Μακ Μ Μ Μ. Μ ἩΜΜΜ ωΜπΜΜΜ  ύΜ ή Μ ή” Μ
Δ ΜωψΜΜω* ΜΜἴἄ.Μ 
ἘἩΜ| “Η ΜΜ““ΜΜ'Μ'ῦἩ πΜΜωωΜΜ ΣΜωΜΜΜ ΜΜωΜ
ψ  ΜΜΜΜΜ ΜΜΜωΜ ωΜὡΜψΜ ΜΜΜ.ΤΜΜΜ
Σε ετιιφυλακη έχουν τε- _ Μ Μ .οΜ ψἈΜΜΜἡ ΜΜΜ αΜΜΜ ἡ
θεῖοἰούκρανικές δυνα- Μ°ωὡΜΜΜ Μ Μ ΜΜψΜ ΜΜΜ
μεις στό σὐνορσ μέ Τήν Μ Μ Μ   Μ 
Κριμαία καί στίς ανατολι- Μ 'ή ΜΜ Μ Μ "ω ω :ω Μ Μ ΜΜΜ ΜΜ
κές επαρχίες της χώρας.  ΜπΜΜα ΜΝ* ωΜἡΜΜ“ά“ΜΜ ω.ω.κΜΜω
ΣΑΒ ΨΜΜΜΜ Μ3(Μ%ΜΜω ΜΜΜ ¦ · Μ ωἡχΜΜψΜ
ΜΝ· ΜΜΜ ωἩωη.ωψΜψΜ ΜΝ' ή” “¦"ΨΜ!
ΣώΜΜΜώΜ ψ. ΠΜ Μ- Με Μ. ΜΜΜΜΜ_
Μ·Στωω ΜΜ.τιω Μ. ΜΜΜ Με ΜΜψΜΜΜ β '
ωιιιΜω».ωΜ ΜτωΜΜ εωΜωΜΜ Μ
ο Τό σμήνο; τών Καί
Αττοινε τή; βρεταννική; Βασιλική; Ἀεροπορία; έχει αύστηρού; κανόνε;, συμφώνω; πρό;
τού; ὁποίου; δέν έπιτρέπεται νά προσκαλοι7νται
γιά πτήσει; ἐπιδείξεω; σέ
προσωπικέ; κοινωνικέ;
έκδηλώσει;, όπω; γάμοι
ή γενέθλια 'Όμω;, ούδεί;
απαγορεύει σέ ένα νεόνυμφο ζευγάρι νά περιμενει νά
φωτογραφηθεῖ σέ σημεῖο
στό ὁποῖο υπάρχει προγραμματισμένη διέλευσι;
τού αερακροβατικοι7 σμήνου;. ”Ετσι ὁ Άντριου καί
ή Τζέννα Λάσκομπ ενημερώθηκαν γιά τό πρόγραμμα τών αεροπλάνων καί όρισαν τού; γάμου; του; τήν ήμέρα πού
τάΒαίΑΠοινε θά έκαναν
έπίδειξη στό Ἐδιμβοι7ργο
επ' εύκαιρία τού ΒογεΙ
Μἰίἰτετγ Παω. Στήθηκαν μέ τόν φωτογράφο
του; στήν στέγη τού ξενοδοχείου «ΒεΙΙΠοτεΙ»
καί, μετά από σύντομη
άναμονή, κατόρθωσαν νά
έχουν τήν πολυπόθητη
φωτογραφία μέ τό κορυφαῖο σμήνο; ἐπιδείξεων νά
πετά σέ σχηματισμό πίσω του;
Ο Τά πρῶτα 500 αντίτυπα τοῦ βιβλίου τή; Τζ
Κ. Ρόουλινγκ «Ό Χάρρυ
Πόττερ καί ή Φιλοσοφική
Λίθο;», πού κυκλοφόρη
έχουν ένα μικρό τυπογραφικό λάθο; στήν σελίδα
53. Στήν λίστα μέ τά υλικά πού πρεπει νά έχει μαζί του κάθε μαθητευόμενο;
μάγοε στην σχολή μαγεία; τοι7 Χόγκουαρτ; ἐπαναλαμβάνεται ή φράσι;
«ένα ραβδί». Όποιο; έχει
τό συγκεκριμένο αντίτυπο κερδίζει 23.000 εύρώ!
Ο Ήθελε νά δεῖ τόν
Τράμπ; τόν ὁποῖο θαυμάζει, καί νά τού μεταδώσει
ένα μήνυμα Δέν τόν άφηναν καί ἐπέλεξε άλλη ὁδό!
Ό λόγο; γιά έναν νεαρό,
πού πήρε βεντούζε; καί
άναρριχήθηκε στόν «Πύργο Τράμπ» στό Μανχάτταν γιά νά ζητήσει
ακρόαση από τόν ύποψήφιο τών Ρεπουμπλικανών γιά τήν προεδρία
τών ΗΠΑ. «Εἶναι πρό; τό
συμφέρον σα; νά μέ ακούσετε», δήλωσε ὁ 20χρονο;, ὁ ὁποῖο; φυστκά συνελήφθη. ἀφοῦ προσέφερε
μοναδικό θέαμα... Καί τελικώ; δέν είδε τόν Τράμτη
πού, άλλωστε, έκείνη τήν
στιγμή έλειπε
ο Αύτή είναι λύστ;! Στήν
προσπάθεια νά μειώσουν
τά ατυχήματα έξ αίτία;
τή; ύπερβολική; ταχύτητο;, οί Σουηδοί δημιούργησαν τό ΑοιἰὺιιΙΠρ.
Αύτό είναι ένα; αύτοματοποιημένο; έπιβραδυντα. Στήν πράξη. βυθίζουν τό ὁδόστρωμα! Τό
όχημα πού κινεῖται μέ ταχύτητα έντοπίζεται από
ραντάρ, τό ὁποῖο δίνει
έντολή στό ὁδόστρωμα
νά βυθισθεζ υπενθυμίζοντα; στόν ὁδηγό ότι δια
σε τό 1997 στά αγγλικά πράττει ανοησία...
Διαβάστε τά αρθρα
<ἐἈθεοι - ἔνθεοι - πανθεοι»
ΜιΚΜ(σελ. 3)
«Δεσποτισμός ἐπί του νου»
ΜΜ(σελ. 8)