Πρωτοσέλιδο Press Time:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Με ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 533 ΤΙΜΗ: Με "Ό κγ""Π ῖογ“· "'κ^π°γ ,ΗΜ
Το ιιρώιο θύμα  .
του Ρολοιιιοιι, Ψ ε
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ . Το ΠεριΣΤΜικ τομ τρικΑΛΩΝ
νΜ~“.ι›τυ“-Ιἰικαι' κι ΑΛΛΕΣ <<ΑΠ|θΑΝΕΣ» 'ΣΤΟΡ|ΕΣ
  κ Άναψε γι-ο το ι καλο ο πόλεμος Ε---ΝιιιΞιΨ
 :Ι ?έ ΩλΜ6·κητέῳΜ“ο?Βἔιε“σν6κσμν“ἐΣαββίὸο ο " Με,
38% γ
Νεο κνΜΑ χΤνι·ιΑ ΤΑ ΝοικαΝΡιπ
<<κόκκινος»  
Μπαράζ ήερικοήών ανια αυνιήξεις,
ΕΝΦ|Α¦ φορολογία εισοδήμαιος
Τ συμβαίνει με
εον Καραμανλή;
Οι φήμες που διοχετεύονιαι
και ή απαννήοή του , Η Ω
ΑΠΟ ΤΟΝ Μπελ
“ Επίρήαή
ανανροήής
του κλίμακας
Η ανεεπίθεαή που ειοιμαζει
ο πρωθυπουργός
. · :..7¦ .με ν . ¦ __ Δ .:- ¦ῆ ^ _ ;- · 
ρ ο: 8 ΐΪ; ι Ή η ι, γι Ν 1 · ' 6 τ γκἔ 
Εφιαλπις με επέλαση κι αλλων μέτρων 
Μαρτυριο και αναμονή λουκέΤων ΑΠΡ.ΤΗΝΔ“.““ΕΡεΛ·Ρ.
για τα «κόκκινα δανεια» Δ Ρ . 7ιιιιουργοί (ΠΟ
“Με Ύ  ι <<γαλαζιο>> οιοχασιρο
' Τους καταλογίζονιαι ευθυνες
ΕΚΛΟΓΕΣ ΗΠΑ
«Ετινιξαν>> την αγορ Ύ ΜωζήΤΜ»
με επικινδυνα ιιραιανΤα στο «πωπω» ι ο ν
 7  Δεκάδες ακομα σε ιδρύματα χίλ°ρ' ή Τραμ"
δηλητήριώοή χημική' η εθανόῖσυ .›_Μ Μ' °ΡΨ°ν°Τρ°Φεί° ›Μ '8 Ποιος είναι·-·«ιλὐτ·:ρο<;>ι
 . ι Ξ η ~ - νιουνΕΜΜ Νεκ·
ΚΔ' Ο κΑΜιΝΗε Το... Β'0Λ| ΤΟΥ
259.000 κλήσεις για ἶ'
παράνομο μαρκάρισμα
›ΣΞΛ.24
Τ' ΚΡΥΒΕ| Η ΜΕΓΑΛΗ ΛΗΣΤΕ|Α ΣΤΗΝ 'ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΕΟ ΚΥΜΑ
Τα ερωιήμαια και Το Συναγερμός για
«αρωμα» τρομοκραιίας Το” “ρ°°Φ“Υες
› ΣΕΛ. Θ
›ΣΜ7