Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|55Ν 2241-4584
10 08
ΝΕΑ ΣΕΛ|ΔΑ
«ΣΚΟΤΩΣΕ» ΤΗ Μ|ΖΕΡ|Α
«ΑΠΟΤΕ|ΩΣΕ» ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η 2ΟΧΡΟΝΗ ΣΚΟΠΕΥΤΡ|Α
ΑΝΝΑ ΚΟΡΑΚΑΚΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΣΤΟ Π|ΣΤΟΛ| ΑΠΟ 25 ΜΕΤΡΑ
' Τ|Α ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ |ΣΤΟΡ|Α ΕΛΛΗΝ|ΔΑ ΑΟΛΗΤΡ|Α
ΚΑΤΑΚΤΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΛΛ|Α ΣΤΟΥΣ |Δ|ΟΥΣ ΟΛΥΜΠ|ΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Δ|ΠΛΗ ΠΡΟΚΡ|ΣΗ
ΣΤΗΝ ΚΟΠΗΛΑΣ|Α
' Η Νικολαΐδου και ιι Ασουμανακιι στον τελικό του διπλού σκιφ και οι Μαν8ανιιε,
Ντουσκοε, Πέτρου, Τιἀνναροε στον τελικό Με τετρακώι·ιου ελαφρών βαρών
ΜΕΡΑ,
ΣΑΜιΑιΔι-ιΣ,
κΟγΑΟγΕι-ιΣ,
ΤκΟΑΟΜΕΕΕ,
ΜΟγΣΤΟΤιΟγΑΟΣ
Η ΑΟΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Ε. ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 1133 έ Τ|ΜΗ: 1,30 € Ό Η' '
«ΝΑΕΕχΑΣΟγΜΕ ζ Δ “  !
Ο ι ι
ΠΑΟΚ - ΕΕΡΟ|Α
ΤΟΥ ΝΕΤΟ ΣΤΗ «Μ» κΑι ·
«ΑΔΕιΑΣΜΑ» κΟκΕ: «ΔΕΝ
ΤιΑιΣΕι ΜΤιΑΑΑ ΜΟΝΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ»
·Ο·| .
" Σεφ
ΝΕ: χ
' ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ - «ΠΟΤΑΜΟΣ»
Τ| ΟΑ ΠΕ' ΗΤΤΑ»
Ϊ ΤΡΟΜΟ.
ΔΑΝΤι>ικΕιΑ
ει·ιΑΡΕΜΕΑΣι-ι ιΕιΤΣ
ΦΟΤΟΕΕΤιΟΕΤΑΣ Τ
ι·ιΑΕΑΣκΝ Ν ιΑ
' 0ΡΕΞΑ'Τ0Σ
Ο ΜιΑΟγΝΟΕιΤΣ
ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑ'ΤΠΘΗΚΕ
ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
' ΑΝΑΚ0ΤΑ0Υ: ΕΜΑΘΑ
ΝΑ ΖΩ ΜΕ Τ||ΕΣΗ
· Οι ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΤΡΑΦικΕΣ κιΝΗΣΕιΣ
ΚΑΡΠΕΝΗΣ| -ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ὅ
Ε ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ
ναξε Ο
Ο Ο ~ με ή η
σεεξ ρετικέ ασίστ του ΛέΟ9ατε
'ΦΕ-ΤΜΟΔ '
'μἑἐξυι·ιν ¦ι:ιασα του ΖαιρΟ
Ο; κΑΕ ΤιΑΟκ
ι·ιΕιΝΕΕΣ 
Ο Ν|ΚΗΤΗΣ φ ~
' Μ|Α ΑΓΝΩΣΤΗ ΑΝΟΡΩΤ||ΝΗ |ΣΤΟΡ|Α
.Οἱ - ΟΕΜ
Η ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - Π
ΑΝΑκΟιΝΟΣΕ ΕιΤι
' ΤιΟΑγ ΟΝΤΑ
ΤΟ ΣΤΟ |ΧΗ ΜΑ
ΤΟΥ Δ|ΛΜΠΕΡΗ
.7301
ΕΜΕ|ΝΕ Ο ΠΑΠΑΤΖ|ΚΟΣ,
ΥΠΕΤΡΑΨΕ Ο ΜΕΛΚΑΣ,
ΤΕ^ΟΣΟκ^Π^Ν'ΩΤ"Σ Σελ 19 ΠΕΕΑ 5ΟΡΕΗ ΟΟΡ: Η ΡΕΑΛ ΜΑΔΡ|ΤΗΣ «ΤΟΝΑΤ|ΣΕ» ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗ ΣΕΒ|ΛΑΗ (3-2)
ΤΡικΑΑΑ ἐκ . τα
«ΕκΑΕιι·ΑΝ» ΑΕΑΝΤι·Οἴ ΠΗΡΕ Τα" ο"Ρ|° Ο
ΠΑ|ΚΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΗ
Ο ΑΜΕΡ|ΚΑΝΟΣ
ΣΕΝΤΕΡ ΕΡ|Κ
ΜΠΑΚΝΕΡ
Ο ΟΠΟ|ΟΣ
ΥΠΕΤΡΑΨΕ
Δ' ΕΤΕΣ ΣΥΜ ΒΟΛΑ|Ο
' ήι|=ι|
ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΑ| ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΧΟ ΕΣ
ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΗ Μ|ΚΡΑ Τ|Α «ΑΣΠ|ΔΑ» ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
ιιΑΕΑΜΟΝΕγΟγΝ κΟγΝιιΣΕ ΜΑΝΤιιΑι
ΤΑ.. ΤΕικΑΑΑ Ο ΑΝΔΕΕΟιιΟγΑΟΣι
' Τ' ΥΠΟΣΤΗΡ|ΖΕ| Ο |Δ|ΟΚΤΗΤΗΣ ' Τ|Α|ΡΝΕ| ΤΟΝ 20ΧΡΟΝΟ |ΤΝΑΤ|ΔΗ ΑΠΟ
ι ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ Τ|ΑΛ|ΑΣ ΤΗΝ ΟΥΤΤΡ|ΚΗ ΒΑΣΑΣ
α ΣγΜΟΟΝιιΣΕ ΜΕ ΤοΝ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑκΗ ΤιΑ Το ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
κΑι ΣΗΜΕΡΑ ΣγΖιιΤΑΕι ΜΕ ΤοΝ ΤιΑΝΝιι ΠΑΠΑΔοΤιογΑο
ΑΦ|ΕΡΩΜΑ ΣΕ Α|ΑΝΤΑ ΕΥΟΣΜΟΥ ΚΑ| ΑΣΤΕΡΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
, “Μ Σελ 37 '
ΠΗΡΑΝ ΚΑ| ΒΕΡΤΣΟ!
Σελ 18
' ΚΑΤΑΡΧΗΝ
ΣΥΜΦΩΝ|Α ΜΕ ΤΟΝ
ΝΤΕΒ|Ν ΜΑΡΜΤ|Λ
Τ|Α ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ
κΑΤιΟγΑιιΣ
ΣΕ ΡΟΛΟ «ΣΟΤιι ΕΑ»
' ΕΝΔ|ΑΦΕΡΟΝ Τ|Α ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟ
ΑΠΟ ΑΕΛ Σελ ΣΟ
|ΕιιΣΜ: