Πρωτοσέλιδο Αγώνας της Κρήτης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΪΕΪΠΡΪ" Ι" ΜτΜΠνν 20' Β
ΤΙΜΗ 060 Ε. 
Ε. ΜΑΗ: Πενν[email protected]ετἑοΜ8ΚΠΠ88τ ΝΕΒ: ωνννν.οἔοΠ€τ8ΚΠτἰ8.8τ ΤΗΛ:. 2821074544 ΡΑΧ: 2821501509 ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 9.121 (4-1943) σελ.8
Η κρήτη ΜΒΜ ένω ξένων φοιτητών κι" ντττντννννων
ν Μήπως των ντνττνννττνὡν
ΜΜΜ τνν νοτνωνίν
- Ξτντνννν νντνντέν8τν ντννντων
- Στο... “νῦνντνν“ νυννννν τν τνννεζεν
- Στν ννννίϋτ τιν ν ννννννττν
Μτνῖνέν ννννντν
νε ννννντννν
Ρτττντ ντν των
Μνντνττννντν ν ττνννννί
Ανν έτννν των ντννν τν 1,2 Με
ντν τν ντντντνττντν ντνννννντν
” νένττ νν νντένττ .γ
ντν Μήν “ ν::τΞ::::2·:Μ
ν Ινίνννν
τους Πορογωγούς και το Προϊόντα του τόττοομος
Σνττντέν
|Ινντνννν
. . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . σελ_13

Τελευταία νέα από την εφημερίδα