Πρωτοσέλιδο Έθνος: Αλλάζουν όλα με τον νόμο της κάρτας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ξενάγηση ----·__:· Σε 5 ωόδ'Ο ____7 77 7 7 «Θο μου "“ΜΜ·
σαι Ρούμε- Ξ ~  θα γίνονΤαι .   Τοίρ¦οζε _
λη, με Τα ό οιρμθμί-  / “ ' μια εκΠο- |
ω·_Μ ”Μ
ψοἔἔΞἑἑῖ2 κΞΞδἑἔ  ἐΠΞ›ἶρῦ'
και τα τα- ροόμενων δηλώνει
βερνακια οφειλών οηθοΠοιος
διπλα στα Προς Τις Νικος ω
καΐκια ΤραΠεζες έ ΑναδιωτΠς Μ”
ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔ|Ο
 ΠΑ ΤΟ ΠΛΑΣΤ|κΟ ΧΡΗΜΑ
Αλλόζαιιν όλα
με τον νόμο της κάρτα5
ιιιΣιι ΔιιιιιιιιιΕΡιιιιι _
Υποχρεωιικό Ακατόαχειο Λφαραλόγπ- Πέναλτιφό· Ειδικό καθε·
 ' .Ξ Το ΡΟ5 Το 80% σΤι5 Τα μόνο με μου 22% για Νώε για αμερόὲ η ι σε όλεδ Μ ε!ΟΠρόξε!$ Πλαστικό λιγότερε5 λικομ58«όγο·
 “ 3 γ συναλλαγέ5 ειιιχειρήσεων χρήμα ατιοδείξει5 να γραμμή»
 α Μ ιι
ἶ Ϊ ιι;
· ' ' ι' ' ” .Ψ ` ι ΜΜΜ Η ι; ΜΜΜ ΪΕ ιιι:Νιϊιιιι Η· ΝΝ' ”ι ω ιι 'Μ 'Η Πι
“ΖΠΥΜΕ ΜΕ ΤΟΜ- ῦ ό “ ό Δ ' ` "
ιιΕιΞικοιιιιΜι·
)) ]Ξ·ῖ”7
"Ό ῖΕΛ|ΚΟ ΣχεΔιο
ΠΠΣ ΒΔ ΛΕ|ΤΠΥΡΓΕ|
ιο ΤΖΙΜ'
ΤΗΣ ΜΗΝΑΣ »Ζει-21
μ η
| ι ῆιιοΡΤΗΑ_Χι
_- 7 Η
Π 7 Π ι ι ο
7 ὰ έ :Κο Π 7' 77 ιι #Ϊ γ 7 ι 7 Δ
 7, Σ Μ ' | ,
“ ι ι: 7 ι
ι _ ωιιιιιιΜ “ά ν  τ 7; 7 Μ
· - Ξ 7 μ
ΜΕθΥΣ'Α¦ Β|Α
8· ΔΗΜΟΣ|Ο ΣΕΞ
Η έ Ρ τι οικω
»96-77 τι· " ε ¦ Ϊ -κ 5771!  
 ό·  .γ  ι; 7 
Παγκόσμια δυσφήμη
` Ι σημέσω|ηετ8ατ8ιπ
»εε-87