Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Θεωρίες συνωμοσίας στην εποχή Τσίπρα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Αδυναμία στην αιτιοΓιληρωμη
των οφειλών σας;
Η λύση βρίσκεται δύο ο ο ο .βηματα μακρια. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Το ΒΗΜΑ Μ
Μ Δ. ΜΜΜ (1957-2009) ΕΚΔΟΤΗΣ: Σ'ΑΥΝ¦ Π. Μ Δ|ΕΥθΥΝΤΗΣ: ΜΝ '. ΜΜΜ
7|`||Σ ΚΥΡ|¦ΧΚ||Σ
ιΔΡΥΤΗΣ: Δι-ιΜιιτι>ιοΣ ΜΜιτι=ΑκυΣ
Ετοε ιδρύαεω8 1922
Εκο 959 - Αριθ. 16455
Μ 7 ΑΜΗΝ" Μ
Η' ΜΜΜ Μου ωρα.
Ανατολη 08.34 - Δύση 20.28. Σεληνη 5 ημερών
© το ΒΗΜΑ
Εκδἰὁεται αηό τον Δημοσιογραφικό
Οργανισμό Λαμπρακη ΑΕ.
καψω γραφεια: Μιχαλακοπούλου 80. Αθηνα 115 28
Ό 211 365.7000. Εστω: τονιιηο@αοιηοι.ει
|ηωτηει: ωρα/Μ.ιΜηταΘ
Β' ΒκΔρρα
 ` “ ΑΜ “   Με το δόγμα «κερόἰΖουμε Χρόνο, ΧαρἰΖουμε Χώρο» κινειται το Μαξἰμου
ι την Κυριακη  Ξ
 με Το 
Θεωρἰεε σιι νωμσσἱα5
στην εποχη Τσιπρα
Παιχνίδια εξουσίας και εκλεκτικές συγγενειες με ειιιχειρηματίες και καραμανλικούς · Οι συγκρούσεις από το Παρελθόν Που στοιχειώνουν το Πολιτικό σύστημα
ΣΕΛ'ΔΕΣ Α4-6. Α8
Δ'ΑΠΛΒΚ0ΜΕΝΩΝ
ΤΟ ΑΝΑΙΝΩΣΜΑ...
Του
ΣΤΑΥΡΟΥ Π. ΨΥέΧΑΡΗ
ν αρχή ήσαν ο Αρι
στοτέλης Ωνάσης
και ο Σταύρος Νταρχος. Ευτυχώς, έφυγαν
νωρίς και δεν πρόλαβαν να τους «βαπτί_ ..Μαΐ αουν» και αυτούς δι
· απλεκόμενους.
ι Στον ρυθμό των αστεριων και του ντόπινγκ ¦““ΜΜ“
ΣΕΛ|ΔΕΣ Α28-29. 5£|ΕΝ€Ε 4-6
3 φ' · '1
< ὁ ι . ι)
μ Ίο ,
εκηεΜηονΝ5ο5 ι; ΜΜόνηεΜω7πΜΝ ι ετοιΜΑτΑ ΡΑΒΑΣΑκιΑ
. ϊΗ « ού η οικονο ἱα» ΜΜΟ! .
ι βὰΖ'ὲ¦ φ'ἐτ¦ὰ μ θ“πλ“ρωσ0“ν ΡΑΠΕΖΑ ιτΕιΡΑιΩΣ
φουσκωμὲνο
στην κυβέρνηση ΕΝΦΙΑ
ΣΕ^|ΔΑΒΞ
Τσουνόμι κατασχέσε- Εκρηξη,ῖης «μ0ύἔ;ις Οι· ι 7 έ γ έ έ
Κ · ων λογαριασμών   γ ΜΜιΗεΛ.ΑΣ. χ
σο ο στα σαιτ α κών εισφορών. Το υπο Με' ο
οἔἐοτ80Π5 (πο αοι?νἑικιἀζονται ο'κ°ἔομ'Κὡἑώωφέ;“ἑ ~ Ο.«θερμ08»
Ψ ι μεσω Διαδικτύου δἩἔζ©@Ἡὅ=Ἡέ 3 πολεμοε
ποια με ΤΟΠ5 Τρέχουν γκι οηίτια ηου νοικιαζονιαι μέσῳ '  ' · Η Μ τω στην Ελλάδα
μεταναστε5 συναλλαγές με ΑΜΒ κο! αν ““0ΧΡεωΉκη · αντιεξουσιαστων
, . χρήση πλαστικού χρήματος.
ΣΕΛιΔεΣ Α12-13 ΠλΟΟΤ|ΚΟ χρημα πωσ 824 . ΣΜ¦ΜΑ24