Πρωτοσέλιδο Πρώτο Θέμα: Διορίζουν και... το σκέφτονται
Newspaper website WebsiteRecognized text:
- Ι ι
ἶΪἶ ι7;'33Λζζἶ  Τα
τον
|'|ΑΡΑΣ|(|·|Ν|Ο
ΠΡΟΔΟΣΙΑ
ΤΟΥ
Ποιοε τελικα κλεινει
το καναλι - Αιχμἑ5
και ψἰθυροι. καρφια και
απαντὴσει5 · ΣΕΛ. 22-24
Πὡ8 ΜΜΜ
ιι παραλιαιαὶ
με 5 μεγαλε8
ειτενδι3σειε
Η αναΠλασΠ του ΕλλΠνικου,
τι Ρουτ 8οαεοΠε στον «Αστερα»
και το Πενταστερο στα «Αστερια»
ΤΠ8 Γλυφαδα8 · ΣΕΛ. 36-37
Με διαφορα 53 χρονων στο ΜΜΜ
ΟΙ ΦΟΝΙΣΣΕΣ
Τα μυστικα μιαε αΠὶστευτΙιε τραγωδὶαε
· ΣΕΛ. 42-45
Ο πρωταγωνισταε του
Μακ" και ο πατέρας του
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΟΥ ΜΠΟΡΙΣ
ΚατασκοΠοε και Ποιι1τὴε, βουλευτὴ8 και αρθρογραφοε, ο μΠαμΠα8
ΤΖὸνσον ΠροτὶμΠσε το Παλιο αΠο
τον ΤοσκανΠ για το εἔοΧικὸ σΠὶτι
τυο οικογενεια8 του υΠ. Εἔωτερικὡν
Με Βρετανὶα8 · ΣΕΛ. 32-35
Ζεα
ΑΤΗΕΝ5 κινιΕκΑ
Οι 28 μεγαλυτερε8 φετινε8 ετιιτυΧὶε8 α1το το εμβλΠματικο
των τΙι8 Αθηναῖκὴ8 Ριβιερα8 σε μια μοναδικὴ συλλογὴ
5 δευτερολεπτα
πριν τον αγαπη
ΕρωτικΙὶ λογοτεΧνὶα αΠο τα εεΧ αυτοι
8υυττυετ
81Χ[θθΠ
ΒλεΠειε Ποδόσφαιρο
και ταινὶεε Χωριο
Χρεωσιι στα καναλια
πονεεροιτ5'| Πανε Με
ή - γ!
καιω ., Ή".
παω 'τω' , .γ
ὶ ι
Το σεξ το παθω της σαρκα8 για ηδονή,
αλλα και ποσο περιπλ0κ08 ειναι
τελικα ο ερωτας για ΤΟυ8 ανθρὡπο υ8
Εκλογικὁ σεναριο-εΕτιρε8 μελετα ο Τσιπρα8
ΙζΑΙ· ο ο  «Ἡ“ξἐ'ΐΝἙΗἡἩ
ΣΚΕΦΤ0ΝΤΑΙ
Α|'|Ο ΤΟΝ ΣΥΡ|ΖΑ
- 458 ΠροσλΙὶψει8 καθαριστριὡν και σεκιου ριταδων σε 30 υμερεε
- Θελουν να Προλαβουν και τι8 μειώσειε των συνταἔεων - ΣΕΛ. 3-7
- «Διορθώσει8» για λιγοτερο ΕΝΦΙΑ - ΕνὶσΧυσι1 σε αδυναμε8
κοινωνικε8 ομαδε8 - Κρὶσιμοε Παραγων τα .έσοδα του Αυγουστου
ΣΤΟΧΟΣ ΝΑ Τ|ΝΕ| «|'|ΑΡΕΝθΕΣ|·| Ο ΜΗΤΣΟΤΑ|(|·|Σ» ΚΑ| ΝΑ ΞΕΜΕ|ΝΕ| Α|'|Ο ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ
Ο ΙΟΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΤΥΠΗΣΕ  ΤΗΝ· ΨΑΡΟΥ
-%    
Ψ μ ¦ .
'ΝΑΝΤ.
ΜΥΚΟΝΟΣ
28 |ΟΥΛ|ΟΥ :Με
" ΤΜ" Ε
' - ι
ΤΟΒΡΑΔΥ
ι -%.ι .'η ε
. - --Μ_ λ
ΚαιοΑραβα5
Η -- “ «τρομοκρατη5» -·
'Η ἱ μετι5σαμΠανιε5
ΜΕΤΡΑ Ο|'|ἑ ΣΤ ΑΕΡΟΔΡΟΜ|Α
Μετα αι·ιὁ Τηλεφὡνιιμα για βόμβα. μαγνητικὴ πορτα εντοι·ιισμοὑ
εκρηκτικών και όπλων στο «ΝαΜΜοε» · ΣΕΛ. 50-53
ω τι Ματέι Κ,
ψ ' ι
 . έ “ νται·ιωσιακὴ τελε·ι·ὴ ἑναρΞιι5 από τέμἑ;Ββα2|λ'ὁν0“5
Α - |
ι ι 'Ξ Ξ"
Ναἔοε: τι αντι-Μυκονοε 
“οι _' 
Η  ΩἘ¦Μ ι
έ Αχ.
4.. ':ι