Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ι ί ί ῦ ^ ι!
ΕκὁΟτπ8:Κωνσταντίν05Μπτσπ5 7Αυγουστου Με · Αρ.Φυῆῆου974 .έΤιμΜ ευρώ διοκτπσία:ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤ|ΚΗ ΑεΒετ
'ισ'- “··--κ·|μ· .›·· ε --<ε- . ->·-κ···“;·.· »ων -Μσ·-Μμ· υ · ο· “”`_.Δ
Ποιοι σώΖονται απο τα. ΜΜΜ
ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ 35ΕΤ|Α
ΠροῇαΒετε τώρα το νεο νομο
» Πώεθα κερδίσετε ένσημα » Οι παρατασει5 για αναπαρικε5
Μ·- εΜΜ·-Μ···“ΝΒ8 ἡ ~-·· ·-·
ΜΜΜ
» Τι θα γίνει τεῆικα με σε επικουρικε5 και τα μερίσματα Δημοσίου Με
ΠΑ|ΔΕ|Α  _  
«ΣοΒ|ὲτ» Ξ 
ιι |6ιωτικπ Εκπαιδευση _
Με το νεο|νομο @απ καείνουν κι  “
τα ιδιωτικα σχοῆεια Μ. Ω ο' κοΝο Μ' Α
ΜΜΜ Τα πανω κατω|με
, το «ιππασακοχριιμα»
Συγκρουσπ με . .
, Οι μεγαῆε5 ανατροπε5
τον κυβερνηση στα φοροῆογπσπ μαε
' Με αφορμη Σεπ. τι
το ΕΠί” _
ΑΡΘΡΟ Τ"Σ «ΜΚ»
Μ" “Γιατί το παῆιο
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ μια) ι ι ετ παραμενει ισχυρο»
Επικοινωνιακίι ε ω -··- ~ Γ
¦ . ραφει ο
δ|εξ060$ για Τσιπρα . Η ῇομψ" κο' η μ|Ζερ|ο,  ΜΜΜ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ά ά η γ
Με πμεγαῆπ αντιθεση ν 
των χωρων ~ = Μ 2
του Νότου Αρχισαν και επισήμω5 κθε5 οι θαυμπιακοί Αγώνεε, οι οποίοι διεξαγονται στο Ρίο Με ΒραΖιῇία5. με την εντυπωσιακή τεῇετιί εναρεπε που   «ΠΕΚ»
ί ^ · ΕΜ παρακοῆουθπσαν εκατομμυρια τπῆεθεατών σε οπο τον κοσμο. Για μια ακομα φορα π ερωτώ οπυμπιακπ ομαδα εισπῆθε πρώτα στο θρυῇικο σταδιο ” ί
Δ|ΕθΝΗ “Μαρακανα», το οποία φαω μετατρέπεται και σε 0πυμπιακο στα6ιο. Το “ΜεΞ068ῳ ΕἔντΟΥ0ν
” ί δυστυχπμα είναι οτι οι Αγώνε5 αυτοί, οι οποίοι συγκεντρώνουν το μεί:ον »
Τρομο5 στην Ευρω"" εν6ιαφερον Με πιο ανθρωποτπτα5. 6ιεεαγονται σε μια χώρα που αντιμε- Ο κο Ου ε' Ο ο ΠΠ05
Απο τ0υ5 «μοναχικου5 ῆυκου5» τωπί:ει τεραστια οικονομικα Μπα και ποῆιτικο-κοινωνικα- προΒῆπμστα. Ξ · ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Σεπ. τ 3 Και αυτό αποτυπώνεται στον “ΜΜΜ οργανωσπ των Αγώνων. 3 ο ΣΤΑΜΑΤΗΣ.
Βουῆευτιι5Επικρατειαε
Με ΝΔ.
ΚΑΒ
ΜΜΜ!!! Η" Μ'
Ο Τωρα μπορείτε να μαε όιαΒαΖετε καθημερινα στον ιστοτοπο νννννν.νιααίπί.ετ