Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Plan B για παραμονή 100.000 προσφύγων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΛ|·|Ν|Κ|·| ΛΟΓΟΤΕΧΝ|Α
"ΜΕΓΑΛΗ Ε"|Σ"°Φ"· Ελληνικό Με $ο||τι8 το
Ο ΜΜΜ ΗΜ
'3.·°
ΒΟῦΥ 5ΡΜ5Η
!ἶ· ΜΜΜ Σώματος
50Μ θ
ΒΟΒΥ
>ΡΜ5Η
ειδικό στεδιιισμένιι για
τιιν ιιιιι6ιιιιί επιδερμίδα
χΩΡιΣ ΑΛκ00Λ
Μ.ε|εΜ·τοΞῳροΞ.Ψ 000
ι Σ ι //” Ϊ έ ή” Χ ι ι ι Σέτ- / τ”/ έ Ϊ “ο ι ι ι Σ κ
ι ¦ ι ι ι Χ ι 'ι Χ ι ι
ί! // ΝΝ ί ΧΧ ΧΧ / ΧΧ τω Χι / ΧΧ ι!! ί ί! ί/`Ν Χ
ιἑ ι ι ή! ι ι σο ιέι τα 7 7ο οιΧ έ Ι ήι λ ι
ι Ϊ /// Λ  ι Ϊ ν `/ / έ Χι ι τ ο / Η ι / / // ΧΧ 1 χ Ν οι ι Χ Νο
οι φ ΧΧ / / Η ο! / ι Ο ι ` ϊ Χι
ί ο Β / Ι λ
ι ι τ ι /
ι η φ ι ι Κ» __ / ι
ί / /|/Χ Χ Δ/ Χ τ !ι
/ |ι // // ι / Ξ Ξ ¦ Σ /!ι / αί φ
ι|ά / / ι ι ι ιέ ι εκ ί ι ι
/ / / ι τι ι ι ι ι σ ι ι Μ ο =
/ / ι λ ί ι ι ι ι χ / ο τ
κ / χ Χι ι ι ι /' Η Ξ Χ Δ/ / ι ί Ο
ί / ι ι ι ι χ ο / ι Χ / ι ι ι ι
/ ι ι ι ι ΧΧ Ϊ Ϊ ¦/ ι ι ι Κ Ϊ Ϊ / ι ι ι τ
Ί Στ Σ "7 ή 7 νῖἶΪ`“ στη Ψ / ~π /·π π καπ / 'ἶ£ἶ/“` π ε τ ·. το ϊ ι εἶπε η Ξ ΐ τ έ Ψ- τ
ἔ€νίΒιιΜωι ι /Δλ_ιιι©ΜΣι©ν ΔΗΜ το μοντ/ωῳν 35199 ΜΜΜ Δε ο Με τι κ οι ·ΟΜΜ να
τι Ειρμοί Η οιιιι3φιιΕνΞιι  
ΜΔ" ΜΜΜ: πειτε ιι ο < Γ 
ιί/ Ή Ι 4 ἐ`Ν Ϊ
Μ ¦ - ` " η ¦ φ 
  Γ|Α ΠΑΡΑΜ0Ν|·|
ΠΣ Ια 100.000 Προσφύγων
' ΚΔ' ΜΕ|ΩΣΗ "η 
:ζζἶῇ ξ ἶ~ἶΒ% Ϊ]ΞΪΞΣΪ Π “Π ἶὴἶ“ῦ ή Η Η ή ”Τ” ῇἶζ;_ῳ¦  
'την Εντυπος· ----  
| 9 κ η ϊ ζ 71 ΣΕΞ μετά το πραξικόπημα χωρίς ακριβη σχεδιασμό
ζ  η στην Τουρκία, στην πλειοψηφία η προετοιμασία νεων δομών ΗΜ" ΜΜγΜ""ΣΕ| ω"
 ς Αφρικανοί, ενώ ελαχιστοι φιλοξενίας και η κατάργηση Τ°"κ|" ΗΤΑΝ· "ΜΗΝΕΣ
είναι πλέον οι Σύροι ακατάλληλων καταμλισμών ο' "ΛΡΛΒ|ΛΣΕ|Σ ΣΤΟ ΜΜΜ
Ό ;ἩΞΧ'ἔΞἔἘκἴἶἔω
έλλειμμα του 2009» ή Ϊ | .Ϊ
 οΕι>Μοι ΣτιιιΕΜΒΡιοι πο ιιΛιιΜ0γ πιο ντιπ κΑι ιι>οικΛ
Ο Π ΣνΝΕΝτΕνΞι-ι Π ΣΕΛιΔΑ Ω Η ΣΕΛΙΔΕΣ 4-5
Η ΕΠ|ΔλΥΡ0Σ...
ΕΣΩΣΕ το Γ0|·|ΤΡ0
η”
Ο ΣΕΛ|ΔΕΣ '| 3-'| 5
Ϊ Ϊ Η κνΒΕΡΝΗΣὅι ΘΑ Ι ὅ ι. Ι
οΕΡΕι ΝΕΕΣ πως ιτΕΣ ῦ 
ΣγιντΑΞΕΩιν το 2017 τ . Σα ' _ἰ ,¦ ζ 
Ύ · >< ώ ι. `>ἑ- · ί· Ϊ Δ' Ε Αμ .η φ η κ” Ι
 · --: ο μαζονιος
Ϊχ Ο Ἡ “  _
·: Ξιιιιιιἶι - ἑἑίτιοιι
η 'ΑΠΔ «ΝΤΟΥ»
ιιιιι ιι
ἐκ ._
Ξ ΛτγὁἙΒΡΡ' Ξ”
Ξ ο' θεατεςΪ·Ξ
Ξ στο Φ8ϊΨ° Ξ
ι ΦεστιΒα
Αθηνών
τιιι·ιιιιιιιιιι
- ιιοιιττιιι
 ^Π0 ΑΝΤ|Ε10ΥΣ|ΛΣΤΕΣ ›
·> & ιΡοΜ0κΡΑιιΑ
ΜΕΡΗ» ΟΡΓΗ ΕκκΛι-ιΣιΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΡ|ΖΑ
ΠΟγ···χ^"·ΔΕγΕ'κ^Τ^^ΗΨ'ΕΣ ΑΠ©ΜΛΕΠΣΤΜ© | ΠΡΟΣ Ν0Μ|ΜΟ|'|0||·|Σ|·| |·| ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΟΥΛΕ|Α ΑΣτγΝοΜικΩΝ Π ΣΕΛ|ΔΑ ι8
 ον Αν ον

Τελευταία νέα από την εφημερίδα