Πρωτοσέλιδο Κεφάλαιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Εμ! ο ακί ί
"|°'|·'·'| °|'°'°""' Β "°λ'ῖ"' ""”'||
Χ - _,/
πωπω η ΜΒΜ
για Η! ΜΕΝ" 
ίωίαη·Μ,ΙΜΜΜωααα_  .
α-ΜΜΜΜΜ·ΜΜ·Φ · ι-
«ΑΡΙΣΤΕΡΗ» ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ... ΜΕ Φ'ΛΕΛΕΥθΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ   -ί
'Ερχεται η απολυτη
ανατροπή στα εργασιακα
ΕΚΘΕΣΗ·ΣΟΚ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ: Ι ΣΤΙΣ Ζ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΓΙΙΒΙΩΣΕΙ ΜΕ
ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ · ΤΙ ΕΚΤΙΜΑ Ο ΣΕΒ · ΤΙ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΟΙ ΔΑΝΕΙΣΙΕΣ
 · ϊ·ΜΜα Μα· ω ω ουκαὡιαιωΜ.
Μ.ωωΜ“Μ οΜκωωΜ.αωω
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΠΜ β·ὡΜ ωῳ.ωαωΜσωαωΜ6
1 ι ΜιοΜ.ᾶ.πΜκαπΜΜ ΜαΜΜωυΜ.Μ@
.Μ ω σκωΜΜΜΜω ΜΜΜωΜωωωπΜ,
ω αΜαΜωωωΜωωΜ ΜωΜπΜΜΜ
ωω"ω ΜωΜΜΜσααΜΜΜ ΜάὐΜ“ΜΜ.
' Πα ακομα μία φορα,
α κυβέμη›αη εωιμύζ£
α" να είαδοθ€ί σαι οι»
καθ" της δίγ).ω›οία. Σω
ΕωοΚτουρ ως 9ος Σε·
των βρίοί· κι δεομειμ
Θα γία την εφαρμογἡ ουν
αιίμιμωἩθέἩωνκαί μία
μ(›)κ αμῷα μαα. σας
αμυθι·ίκ›υρνκδ εξαγγεΝΝ ως ΔιιθνωἩἘκθ£σας θεα›α)“νίκΜ. να ΣτὁΜΜ›οεί στο ·€ιΜΙῳΜ›“
ως οκρω ώρα· ων αιζένία συν Παροχών. Μία
αιἄἩα κομμένα καί ραμ
μένα να να εξι·πίίμαοοο
σε κομμοοκΒ σώμα
ίου Συνεδρίου ως ΠΜ
()›ααβρίου και Και ας
αναγκες της χώρας
ΜΜΜ.  βαζουν
ΜΜΜ. Όποια απο δύο _
ααῷμοπΝ και · Μι ^
. · ΑΝΝ: 
καταρρὲοὐί| οι μετοἄές τους -= ο
σ” ¦`
ο Η" ΜΡ ¦Β ¦5 . Ε
>ΣωΜΜεφώῶΜαΜΜ
Μ ῖο παω ΜΜΜ πω Η" ια Μηπως 8ΜΜωςΙΜΜπς
Ψἰθυ 0ι“· ΤΡΑΠΕΖΑ ΠείΡΑίοΣ
Ι- ΜωωΜωΜ·.
2.αΜ:Μ. ΧΧ
“ ΟιΜΜΜ
ΙΜ Ποιοίωωο·μεγΜωωοί φοματοωιεςτων 3  
600 υωμω.ω. είοΜων του Λευκοο Οίκω. η πχ :ιη