Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Πού έκατσε η μπίλια του ΕΝΦΙΑ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ήειΠετήΡοτ11α.ετ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Σάββατο 6 Αυγούστου 2016 / τιμή: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟ|“||Κ|·1 ΚΑ|
ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Έτος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.130
Ευρωπαϊκά ίΕνωση Επενδυτών
κεντρικές τράπεζες
Α|ΠΑΑΣ|ΑΣΤΗΚΕ
ΣΤΑ 1 38 Α|Σ. ΑΟΑ.
ΤΟ ΧΡΕΟΣ
Το 35% θα λάβει εκκαθαριστικά με αυ ξήμένο φόρο - Στους μεγάλους χαμένους οι έχοντες ακίνήτα άνω των 200.000 ευ ρώ
Πού έκατσε ή μπίλια του ΕΝΦΙΑ
Στα 3,35 δισ. ευ ρώ ο τελικός «λογαριασμός» - Ανακατανομή των φορολογικών βαρών
σημερα στη Ν
«Δωρεάν» Προϊόντα - υπηρεσίες
χωρίς την εκδοση αποδείξεων
Τα δελτία παραγγελιας που εκδίδονται απο επιχειρησεις εστίασης και διασκέδασης (ταβέρνες, εστιατόρια,
ψπσταριές, ουζερί, μπαρ, καφετέριες τιμη κλπ.) και τα
αποδεικτικά πληρωμπς με πιστωτικές η χρεωστικές
κάρτες, τα οποία εκδίδονται από τα μηχανάκια ΡΟ5,
δεν αποτΩιουν σε καμία περίπτωση αποδεξεις λιανικών συναλλαγών. Οι επιχειρησεις οφείλουν να
εκδίδουν και να δίδουν στους πελάτες τους τις αποδείξεις. Αν δεν τις δώσουν, οι πελάτες μπορουν να μην
πληρώσουν! Αυτά επισημαίνονται, μεταξυ άλλων, σε
ανακοίνωση της Γενικης Γραμματείας Δημοσίων Εσοδων με την οποία δίδονται οδηγίες και συμβουλές
προς τους φορολογοάμενους για να αποτρέπουν
πράξεις επιχειρησεων και επιτηδευματιών που αποσκοπουν στη φοροδιαφυγη. >6
Εαρίτε| εοηττο|5: Οδηγος επιβίωσης
Οδηγό επιβίωσης σε σχέση με τα τερμα' εσηττο|5
συνέταξαν υπουργείο Οικονομικών και Ένωση Ελληνικών Τραπεζών μετά τις αλλαγές που επηλθαν με την
τελευταία απόφαση του υπουργού Οικονομικών. Πώς
θα λειτουργήσει το οριο των 840 ευρώ και ποιες
αγορές απο το διαδίκτυο θα επιτρέπονται από εδώ και
στο εξης. >4
50ΡΕΡ ΤΑΝΚΕΡ5: ΡΟΤΑ
ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ «ΚΑΚΟ ΚΑ|ΡΟ» >9
ΒΑΟΑ|ΝΕ| Η ΚΡ|ΣΗ ΣΤ|Σ ΣΧΕΣΕ1Σ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΝΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚ|Α >19
Π|Ο ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΣΥΝΦΩΝ|Α
|'|Α ΤΗ ΝΑΡ|ΝΟΠΟΥΑΟΣ >10
ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΠΕΡ|ΟΥΣ|ΑΚΑ
ΣΤΟ|ΧΕ|Α ΕΒΖ |'|Α 50 ΕΚΑΤ. >1ο
Άγγελος Τσακανίκας
επίκ. καθ. ΕΒΕΘ/ΕΝΠ, στη «Ν»
Αναγκαία η αυξηση
δαπανών κατά
0,1 °/ο·0,2% του ΑΕΠ
για έρευνα - ανάπτυξη >11
Ανακατανομή φορολογικών βαρών
φέρνει ο φετινός ΕΝΦΙΑ. Με τον τελικό λογαριασμό να ανέρχεται στα 3,35
δισ. ευρώ -εκ των οποίων το υπουργείο Οικονομικών ευελπιστεί να εισπράξει τουλάχιστον 2,65 δισ. ευρώ
για να επιτύχει τον εισή ρακτικό στόχοφόροι τής τάξεως των 100-120 εκατ.
ευρώ μεταφέρονται κυρίως από τους
έχοντες μικρές περιουσίες στους υπόχρεους συμπλήρωματικοή φόρου και
σε επιχειρήσεις. Τα στοιχεία του υπουρ
γείου Οικονομικών δείχνουν ότι από
τα 6,35 εκατομμή ρια 'Ελλήνες που θα
παραλάβουν ε1α<αθαριοτικό στο τέλος
Αυγουστου, οι 39 στους 100 θα πλήρώσουν λιγότερα σε σχέσή με πέρυσι, σι 26 στους 100 θα πλήρώσουν
ακριβώς τα ίδια -παρά τή μείωσή των
αντικειμενικών αξιών-. ενώ επιβαρύνσεις από λίγα ευρώ έως και αρκετές
εκατοντάδες ευρώ (ή και Χιλιάδες σε λίγες περιπτώσεις) ανακή ήτουν για τους
35 στους 100. Στους Χαμένσυς συγκαταλέγονται κυ ρίως οι ιδιοκ:π1τες με
περιουσίες άνω των 200.000 ευρώ και
οι επιχειρήσεις, λόγω συμπλήρωματικσύ φόρου, ο οποίος «φουσκώνει»
σε οχέσή με πέρυσι περίπου κατά 100
εκατ. ευ ρώ. υποχρεώνοντας επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα να πλήρώσουν 680 εκατ. ευρώ. >5
Μύτες ακίνητων
Χαμένο· και κερδισμένοι
425.000 β 278.000 2.480.000
ΑΠΟ 10 έως 50 ευρω Πάνω απο 50 ευρώ Λιγότερα σε σχεση με πέρυσι
ΠΕ01000ἙΣ00 σε Νέο" περισσοτερα σε σχέση με περυσι
με περυσι
ί .550.000
“Εως 10 ευρώ
σε σχέση
με περυσι
935.000
Τίποτα όπως και περυσι
1.625.000
Τα δια με πέρυσι
ίφ0Μ·αφννη1
Στον «πάγο»
μένουν δύο
διαρθ ρωτικά
μέτρα
Στον «πάγο» έχει βάλει το ΥΠΟΠ(
σήμαντικά διαρθρωτικά μέτρα
για τήν αντιμετώπισή της φοροδιαφυγής. Οι διατάξεις που προβλέπουν τήν υποχρέωσή των επιΧειρήσεων και των ελεύθερων
επαγγελματιών να διαβιβάζουν
ήλεκτρονικά στο συστήμα ΤΑΧΙ8
τα δεδομένα των φορολογικών
στοιχείων που εκδίδουν, μέσω
τής οή11ήε διασυνδεσής των ταμειακών τους μήχανών και των
λοιπών φορολογικών τους μήχανισμών με το υπουργείο Οικονομικών, καθώς επίσής και οι
ρυθμίσεις για τήν επέκτασή των
Πλήρωμών με «πλαστικό» και ήλεκτρονικό χρήμα σε όσο το δυνατόν περισσότερες συναλλαγές είναι έτοιμες για κατάθεσή στα Βουλή εδώ και 7-8 μήνες. >2
[ΠΣΕ] Η εξωστρέφεια της χώρας πε ριορίσπ1κε στα 12 δισ. ευ ρώ από 13 δισ. το 2015
1 δισ. ευ ρώ λιγότερες εξαγωγές στο α' εξάμηνο
Αρνήτικό πρόσήμο για το εξωτερικό
εμπόριο επικράήτσε στο 6μήνο, με τις
μειώσεις τόσο σε επίπεδο συνολικής
αξίας εξαγωγών όσο και αξίας εξαγωγών χωρίς πετρελαιοειδή, σε μήνιαία
αλλά και εξαμήνιαία βάσή, να είναι καθολικές. Η συνολιια1 αξία των εξαγωγών
του περασμένου Ιουνίου εμφανίσπ1κε
μειωμένή 6,6% (στα 2,1 δισ.). Ωστόσο,
εξαιρσυμένων των πετρελαιοειδών προκύπτει μικρότερή μείωσή, πις τάξής του
4,5% ή κατά 74,9 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα των νέων πιέσεων, σε επίπεδο
6μήνσυ έτους, ή συνολιιατ αξία των εξαγωγών υποχώρήσε κάτω από το όριο
των 12 δισ. ευρώ (11,97 δισ. φέτος, έναντι 13,02 δισ. του 6μήνου του 2015). >7
Εβδομαδιαίες απώλετες 1,5%
_ Γενικός Δείκτης ' Τέρα; (σε εκατ. ευρώ)
571,33
48 44 6 552,70 572
36 544
24 516
29/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8
[ΠΑΕ-εγκυκλιος]
Αποσβέσεις
άυλων
στοιχείων
Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με π1 διενέργεια αποσβέσεων
στα άυλα στοιχεία και δικαιώματα με βάσή τις διατάξεις του
άρθρου 24 του ν. 4172/2013 δίδει σ γενικός γραμματέας Δήμοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής με εγκάκλιό του προς όλες τις ΔΟΥ. >6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα