Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ε·απΠαἶι
"εαα··ενααεαα ε 7 ΜΗΝΩΝ(
κα· αι... αωΜαε·α
τρωω ο ΠΑΝΟΣ Α0ΥΠ0Σ Σελ. 32 ¦¦¦ ` ' 
ι· 'δ Ἡ;” ' - _
α καπως κα· Με . . . · με
Γραφε·οΣΠΥΡΟΣ ΜΗΝΟΣ ω.2 οι λεΠτομἑρ_ειεΞκω ο' όρο' του;
Με|εγωνΨεΒεεεΜ95Ν9εεΜΞ'κο' Η
Με Μ εεεε6εκενΙε| σε' η απουσία Με Πεκενεεν, σε εενϋεεεεε
με Με ΜΜΜ" ενας εΕ|εΜεΙευ «μπακ εε» εεε ΜΜΜ, εΙε|κ|εεν
σε μενεῆε βαθμο, Με πεεκε|εε επ' Με Σεντ Εεεε
Η ΑΕΚ ΑΝΑΚ0|ΝΠΣΕ
ΤΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΥ Ε|ΧΕ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ Η ΠΡΑ» ΑΠΟ ΠΣ
28 |0ΥΝ|0Υ! ο ω με Με·
τα όνομα του πατερα μου».
δήλωσε ο 24χραναε αμανακύε
Π'ΕΣΕ|Σ ΑΠΟ Το ΝΤ0ΥΜΠΑ'
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΑ ΒΑΣΑ ΤΟΥ
ΑΡ0ΥΑΜΠΑΡΕΝΑ. ΩΣΤ0Σ0
ΣΤΗΝ «ΕΝΩΣΗ» ΚΡ|Ν0ΥΝ
ΑΥΤΗ ΤΝ ΣΤΗΝ". 0Τ' ΔΕΝ
ΠΡΕΠΕ' ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗθΕ|
Ο ΠΟΡΤΟΓΑΑ0Σ
. ϊ ,::“:::.ζ` ε' εἰ _ Δ Ί η
_· Σ · η ἡ 7 7 7 ;` ε Η με η ε Ι 7<ε7 Ι έ ”7ε
- . ζ Δ; ε . η. 
Δ -. η  Ι  -κ Η εε ΝΝ' ΤΝ Ν'Υ0"Ν|Ν"Ν"8Χ8|,
ε κ  ω· Ήταν αα·1ε|“αε“ΙανΠακανααν
_ έ έ  έ ~ · Σεκ|ν6ενεΙεΕεεεεεε,
 Δ ω· σε σκεψεις ε Με
ΟΠΟΒΕΟζΑΛΟΣΕΑΕΞΞΕΤΗΝ η Γ λ , Τ . _
ΠΟ'ΟΤΗΤΑΤΟΥ·Ηεηιηλεον -Η “899 “ΙΜΣ ΗΔΝΤοχΗ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ
6Ἡλεῖα εδω ΧρειαζεΤω ώστε ε Α 7
είνῳσω εΜΜ ΚΑΘΟΡ|ΣΤ|ΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ
Πρεμιέρα-του ΠρωτὅθΜοτο5 ΠΔ Τ|Σ