Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΒΡΕ|'Τ¦ΟΣ ΛΟΡΕΝΟΟ
Η· Μο τον ποπιοτο προγρομμοτιοιιο τος
οπινιίς οπών. ο πιο Μονος οπνοργοτος τον
ΜΜΜ Μορινονπ οτ οπο οοτο τον ποντοι
ιιποοοοο πως τον ποροίτποο τον ο Μ τον
οποοωροί τοι ο το' απο" πιο τετροοτίο
οπιοΜππς του τιιπιιοτος ποωτινγκ
τοινεοοπος ο κονντοιίρπτ με
οιινοργοτττ πωπω ιιοι Γιοννίιιο
"ον κοινο πονο στις
οποΦοοοις τον ποοοοοοιριτοο
τμοοοτος οο έχει Με" ο οποιος
κονντοιίρος. ο οποίος οο οποιοιωοοί οπο
τον Γιώργο πωπω νο· τον Μο
Γιοννίκο
το" ΣΠΟΡ
Δ/ιιτος: ο. Νικοῇο'ι'οος
οιτωοντος τοντοετως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ ο ΑΥΤ°ΥΠ0Υ 20" Ο ΑΩ. κο"
οπο τον οοππνιπιί ογορο ιποιιτοοονοιιι
ΜΙΑ' ΜΕΝ
ΑΛΛΑ»
Ι ΓΙΑ ΟΥΣΟΥΙ'ΙΑΗ Η
οι εντονα οντιοροοτιτ τον οποοον οιογοοον·
πως τον ενεργοποίποπ τος προωριιοίς οοΜος ' _
τοι ο ποιοι' οπο·οοπ πο οορο·ί Μοτο· ο πωπω ο”
ποοον οίνοι το ανοριο ΗΜ τοπνιποιί. οπο" ποι '
ο ΜΜΜ
ο Γοποος οο ονοοο··ι το
ποοτο που κοπο· μονοι προτινος ο τρπγορπτ Γεωργοτοτ οτπν πρώτο
οιιωο
ΤΟ" ΒΑ"
"εἘ"Ο°Φες
Ποιοτοο0ο
. ..ο 'οποιο ονοψοι. ΚΟ"ά
' “ον 8806· Μπορεις - οε Μονοιεν
'πονιοτος ο ο 'ροζιπιονος ο =8χ°°ν°ς Ά"¦°ς
μποτ οίνοι πιοονο νο τονΜοοι α°"8° 'Μ "ω'"°"
"°ΝΛ°Ο'
·Ἐτονι· ετων πωπω·
το· πονο οπος οτον ο ΠιοοΜτ
ο ο 'τοποσ. οπως πτον ο πωΜΜ πο·
ο 'ιοννοποπονπος: 'Εποι·ιι· οτοποο οπος οτον
ο Μ··ι-·ογο. ο -ον·πος¦ 'ΜΜΜ πο·οοοιις οπως
οτ" ο Μονο" ο οΜοι Μπηκα: πιο ποπιο;
'οποιο σένα· Μο: ΕΜ· απο· ”ο ο ιντογιτ
ο γιο τον οπνοπιοοο; αν οποοπι οτο
ποιτνίοι. οοτντις νο τον μακι
.ποι αν ονιιο·νο ΜΝ· νο ορίζοι ο ποοιιος τους Μίκης ο Αυτο
Ξέρουν. απο οοίζονν ο Δεν ιιοοοΠι Μάτος ποπ νο πο απο νο ποίει
οτο τοοιιπιονς Λιγο ο Μ οποιον" ιιοίοτοτ την νο ιιπ Μίκι νο
οποοο·ίο·ι το Χοποοπ ο Μ που”. ΜΜΜ ποο νο απο· νο πονο
προι. Με. πρωτο Μο· τον Τοοιιπ·ονς Λιγκ·
ο προεορος των εποπνων κειροοργῶν ιιοι
ένος οπο τους πιο Φονοτιιιοος οπιιιιπιοιιοος
Μ'“ΑΕ' -¦Τ° ιιΦΩ=ιι|
.- · κ ._ ·ῖ ι'
ι Η. “ η
.πω-Μος ω -Είνοι ιι πιροτ·οπ 0οοο τον οπιιιιπιοοοο που ο· οτι
"ο" π. "Μ "ὁ οπο το οπτο·τίο τον '50 που οποπω τον ονοοο ο κοι το
“κα ΜΒ" Μ Ο. Ν πιο.. οπο κοντο τον Νοκ. οπο οο πιω. οπι οπο
Μ .Μ ω “Μ¦ω ΜΜΜ". τον πονοπο ο Β τοτοιο οιτονο τον οπιιιιπιοτο οον τον
”ο” ο" “ως Μ “ οοιιοοοι ο Διοτι ποοοοοιιτ τοι οπος ΜΜΜ Μονος.
"ω” αν" "ΜΝ" " ω οπο ιι ποπ· τι" τοοποιιοτον τοοιιποοιιο. οι" απο Μ
οονονι· 7 μτογροως ο το” τι τίνοι οοτο το πωπω ο κοι αν οίνοι πονο
”ώ". ”ΜΜΜ Η, Η' το οπο ποτς ο· το κοπο. οποι τοι ποπ. είτε οοντί
” "ο". το ιιοονι·ο οτι πω προς νονονιο οπο το απο οτο
πιοιοτοοι. οπου απο· τρίο γτοο κι Μονο·
ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑ
ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΤΟ Ι'ΙΡΟΤΑΟΛΗΜΑ
χι ΜετοΧιιτον ιτεΦπππιον
η ΚΑΤΑ ¦Ο ΕΚ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ
Γιο Νο Ποιον" τοπιοτο οι κοτοποοοες
το οροοροΜονο ωοοον ποροι κο·
το ια- τοιι νοοο τοχνιποο. οτ
οντίοοοο ι· τον Ποπτογοπο κι
τον προιον οοτογο που Μονονοτοι νο οποτοποοοιιν
ι·ειιιι Μπι:ιππιτιι |
"Ο" 0ο ΚΟ¦ΟΟ'ή°Ο"ν 'Ο'
οΠιιμοιοκο οοιοΦιΠονίκοτο κοι ποιο
κορίορκο οτο εοπονιιτο οοοοοΦοιρο
τοιοονι·ίς με οπος τις
μικρος Εθνικες· οποτεπεί τον Βοοικο οτοπο
γιο το κεντρο
οιιυνος
κοι απο”.
ο 'ΜΜΜ Φορ οἰνοι οικω
νο οποτοΜωι τον απο..
γιο τον κορωιί τος οπίοοοπς.
ο· αοοιιονο ότι ο οποοτοοπ
Καποιοι - ποιροιος
έχει μπούνε· πιο πορο
οπού...
·τοπιτο ιιοτιο γιο νοωπο« ο
ο οιοοοντίνο ότι· οτο πίοτο τπτ τον
Σέρβο με" τον οποιιοιοποο
0πομινί οτοΜι
οτον οροπο το
·Ρτ·ιοο Μαιο ο
ο τοπικ οοοντιπος
το· οι·οιν· οπτοοορος
οπο τον Ἀροονοο
ΓροΦει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΛΑΣ (σεῆΙῦ· '8) '
απο οοοοι είν· Φοντί π πτοοπ ο προς το τοπος τπτ οταν είπον οιιοονιοτοί
οροιιοτιπο οΝ·ποιιοτο οτπν οιιοοο τοι 8πποίοοις ο είχον· οποππ8ιοτἐ
οπο τον Ἀντοροοπτ οτο ονε0Λ. ιι οποίο οοτο το πρωτοοποιιο αν πο”
οτο Μονο. νοοοιιτ ποι το κοποππο οπο τον κι( ο κοι οντί νο οιορ·οαπο το προοποποτο. ντιοοτοροοον ο οον ογινον μπηκα. Χοοοπο τον Ροππορτο. κοπο· ο· τροοιιοτιοοο τον σπορ. και” τον
οροπονπτιί. ο" ονιοποοποο ιι οπο” ο σοινοτον
οτι έπεσα ο οιιοοο οπο τον ποοογοομονπ
οτ2ον. οππο ουν ογινο τίποτο γιο νο
ονοροΜοί. το οντί·οτο ογινον ποσο
που τον πογονο οκοοο πιο ποτο
·Αοοοο ποπ
ιιιπονο Μο γιο το Μο·
τον προπονπτο ο Εγώ. που
πιο” αποτο: Μπομπ οπο
κοντο τον πιο". 0ο οι· οτι ο Μ·
Μιοπος σοκ· 7 μοτογοοοος "οοοςι
Αυτο ωσπου ο· τρικ απο” που
ων τίνοι οπνι·ιιοοος οντος οοτο ο·
οποοοοπ απο ο· ΜΜΜ ο ·ιιτο
ο· οποιον" πιο Μπι ο ο οπι·οπ·ος
οποιο· τοι οτο Μαιο Μ οποίο. τοντ Μποντ. ον·ρὐποος πον οίνοι
ενο τα· Μοτο· ιι· ονοιιιι τοπιιιιοτι- Μονοί ο· τον οπομπιοοο ο
ΜΝ που οπο νι·νονοΜνο ποι που· νο το ποιοι· ΜΜΜ ο _
Με" 'ιο Μονο ο· Μονο νο πρωι Μοτο οπο οντοιίτ τοπ ποσα”
ο ο" μπορω· νο πονοοοο πιο τνπΜρονων το Μι” ως . · .
οι'οοοπ οο τα ιιοτς ο· ιιίο οιιοοο που ο" γιο τον οποιιπιονο¦οιιορΒι οτον οΜποπο προωιρκο πορτο- : _ 7
7Με :τον Αροῦκα
ο οπο·μπτ°κ6ς
Τον οποοο ποπ πωπω· 8ο οτο πορτογοπιπο
προτοοπποο ιπίοω οπο 'ΜΜΜ. ΜΜΜ
Μοτο το· Μποογποι οο οντιμτωπΜον οι πρωτοΜπος ΜΜΜ οτο πιο· οο τον Γιονροοο Λιγο ο
Η πρωτο. που Εγω· ατος γιο πρῶτο Μο οτπν
Ξι·οοπο. οτ" οοοπγοομνο γο" οποοΜιοο το
Μο ιοοοοπίτς ιο-ο οντος. τη “τω τον οποονοιιιο
Μροιιπτς ο το πρῶτο πως οτις πω οτπν Μοτογοπίο τοι π ο·Μντ οτις :5/8 οτο κοοο'οτοιοι
ο παοκ 0ο ”οι Μο τον τον ΜΜΜ
ι··ονίοτ "τινοιιο ΜΝ τοι ο ΜΠΟΜΠ” τον
ΠΜνηιοι. ποπ οπο οπο Μις ογ·νιοτιο·ς οίνοι
τρίτο οτο προτο·ποοο τπς Μ κι Μπες ωτο·ιοο το ΜΜΜ Μοτο ΜΜΜ ο το πρώτο
ιιοτς οτπν ΜΜΜ το· οτο ΜΜΜ ΜΜΜ
οποιι·οιιτο:... οιΞποι
Δον πογον οι ·οριι·ροΜι·να· "τς οτο Ροντιι.
' _ ιι· Μινο οποπο νο προοποοιιν οι" και
απο· τ.Μ.“.“·“ΜοΜ =““““ε“<=Μ“Μ“-Μ
ΜΝ αγαπω( ΜΝ οικον νοιπΜΚοο·ποι τν·- Ε"¦;""¦ἔΜ :";¦"“χ°"=" '
ποι:τοοοοος ο" Με  το Μο· Μ” Μ νο·==οΝ ο|ι=°το οιιἶιιο'·ν|=| - λ;
παιρνω ο Μ πονο οποιο ο· ΕΜ ΜΝ" Κ" απ'το ι· τον οπτοικτος ¦/
=ιπΜς ο: Ψι=ιο. 7 οτπν Κονοτοντινοοποοο ο .
ιοτι το· ο· /
Μα" "Μια" Με οτι το οοοοοοοιρο οίνοι Μιτοίρποπ το· ῖ8ἔἴ: /
"Μ ν· Παω α" νο ιιπν τίιιοοτο ρομοντιποί ο προίο. τοκ πιο ο" ΜΟΟΝ' "ρ” ' .
°ΜΠ¦"ὁ · “κκ τορποπ Ωοι το πονο τος τοι το νοτο τος ο ω ”Μ ω' .° .Μ"“."
'Μας νων”ω¦ ο οποιιπιαος το ΜΜΜ τροπο οι" πιο ω ”θα, Νέα" Μετὰ
"¦ μ. "ΠΜ". ”ώ οπιΧ·ίρποο οτο πονο τπτ. “απο Μαιο ω ¦°'ΜΜ
αν °"“ωμ ν. οπο το ῖοοιιπιονς Λιγκ τον· χρονο. Πιο τις πο·
ΜΜΜ" κ "Νεων πως ποντοι οπο τοιις ΜΜΜ. οπο το . . ο
¦"'""°Μ "ΜΝ" ."Μ'κΜ¦ΜωΜ"Μ°Μ"Μ°ὐ Μποξ· ο ΑΛΕΞΗΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ απού· Μ)
.να °ωἑ"""ό' κ ο το” οίνοι μίο οΜοοποπ οτο ποπ· τπτ ο
ΜΝ" ω., απο· οτ¦ ο προο=οος τον οποι·ιιοποο σο
ο ο γτννο ο οον οοτο που .κ "χ
τι" πονο· τον Μοτο τρονιο Μονο "^"^8°γ" ,ι χ
το· ιι οιοτΗρποπ·
πος οιιοοο οποσ
8852|67 32
Μο που· ω πιο Μποτι·π Μτ“οοπ
Μτ ο Μπιτ ΠΜ” Με το Μ·
Μο πο Μ" Μ Μ" ΜΗΝ! ΠΗΡΑΜΕ ο
ΤΝ." ο ”Η" ῖΜΜΥ στο απο. 'Ξ
οι πορίοοοττροι ποίττος τον
οποιιπιοποο οοιιοον ΜΜΜ ι
οΜτοτ Μοτο πριν πο8ιιτοον
γιο τον απο· τος πρωτοιιιοοίος τοπ
ΓροΦΞΙ ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΙΛΜΛΙΙΤ°ΙΙ°ΥΛ°£ “ποιου Η!
πιο ΔΕΚ ΕΙΙΙΛΙ ΑΡΓΑ!
Το “πιο οίνοι οτι ο
οποιιπιοπος Βίον" νο οντιοοο
"Νο” · Μονο πω. γιο νο οτοοοι οτ
οντο τον τνοογοοοο. νοτιοοτπ° νο απο
οπο το Χοποοπ ο" ΜΝ ποοτοοιπ ποο “Μ
στον" νο τον... ποπνοοι ο Το ποτώ- αν
Μ τοοο τον οποππτιοιιο -οτον Μπρος.
οπως οοι νο το Μουνο- οπο τον οιοονο
τπτ Μ οτο πιο Μοτο τον οιίο
ογον·ν

Τελευταία νέα από την εφημερίδα