Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
| ΜΜΟ “"°γ"ῦ"°'ῦ Μ ”ΜΟΥ “23 | Μ" ' ε ΜΗΝΩΝ!) ΕΝΘΕΤΟ Πλ το ΝΕΤΜΥΤΕΡ0 ΜΜΜ ΜΜΜ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ
Με σημοιοφορο το Σοφιο Μηεκοτωρου τι Ελλοὁο ονοιξε
τον Πορἐλσσο στον τελετο ένστιΕο5 των Ολυμιιιοκων Αγωνων
Ν'|'0|'|Ε Η Γ|ΑΡΕΝ|·| ΝΠΑ|ΝΕ'
Π Ειιιστρεφει στον Ελλοὁο ο κολυμβιιτριο ο 
Π θετικοι ενο5 ιιοροολυιιιιιονικο5 _ Ι Ι
Αρχιζουν τι5 Προστιοθειε5 ο ιιογκοομιοε
τοι ο Μορτσοι6ο5το5 κυιιρου Ι | γ
. Φοβο¦ ΜΗ γω αλλο κρουομοῖο Πρωτσθλητο5 στου5 κρικου5. ο Μοροε β`
κοι οι κωιτολοτισοε5
'=ΦιΞἰΐἔ%"Μἔ'" ι·ιιιΛιιιιτι Ειιτ το 2ο2σ,“2Ειιιι ιιιιι·ιισντιισνινιιιιτΕ^ιιτ το 2ι 9,
 Π ιιιιΕι·ιιι Μινι τι ιιι·τιιιιιΣῇ ο ιιΛιιιινττιΛ τα." ιιΕτιιι ιιΑι ο «οσο»,
Μ ©@ ι ιιΕτιιιιιικοτιιτΉῖιιττιιοχιιτιιΔοοι>ττλι·Ειιιι>στΕιιιιιιτ0Υ
ΜΑΝΩΛΑΣ
ΤΡ|ΕΤ|ΔΣ
· ο Κώστα Με του Στέλιου.
ολοκληρώνει τισ μετονοοφὲε
στο στόπερ
· Ανοκοδνωοο αωγγνὡωε»
γιο τον οΜλειομὁ κο·
αεσΧσοιστὡ· Με τον κοσμο
Π. ΜΑΜ
Δ σον 4ο Νγοι3οτοο μόνο
ο... Μπάσο·
8·πτιο·τ
ΠιΣΩΜΖ
“  Ντιι>οΝτΜι·ιι
' Φοβοριγιοωνειτισφοφἡ
στον Πονιὡνιο ο ορώοντεχνικ65
κο· ΜΜΜ τω
Π Ανεοιωμοτο5 πιο ο ΜΜΜ
Π Πρσοτιμοτο8 ΠΕΡΑοτον ΠΑΣ
γιο τον φωτοφσνἡ σνοργονωσιο
Με· ΟΜ|ΛΟΥΣ
Με: «κολή τι κλἡρωσο
με τον Ντινομὸ Τιφλί6σ5.
διότι στιῇρχον
κοι δυσκολότερε5 ομο6ε5»