Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μαύρη
Τα καήιίτερα επεισόδια
των ότακτων Πρόσω
'Ο'·"Ο··"Ο""'·""Ο·
“ ΜΕΓΑΛΕΣ
Μ'α γ
 . “ ε
αιώνων που
αποτέλεσαν
τα βαση για
τον αναπτυξη
τας σύγχρονος
Φαρμακευτικής
τιΔΙιΑικΝ ΔΝ'ΠΝΟΠΟΥ^Ο
Παραδοσιακοι τροποι
και προσευχες
για το
Π Ρ0ΣΦ0 Ρ ΕΣ γ
τ ;ΕιιΑΤιΑΣΜΑ
ΞΕιιιιιιπιΑ Ϊ
Παραδοσιακοί τρόποι και
προσευχέ5 για να διώξετε
το «κακό ματι» και να
προστατεύσετε το σπιτικό σα5
Καταγρόφαυμτ τι· αρχαία ρίξτε τπτ πίστη·
στον αβόσκανο οφθαλμό», τα γεωγραφική
ευρω στο, τη Μαι ειτε ΜΜΜ·
απέναντι στο «κακό ματι» και παρουσιόζουμτ
ποικίλαυ· τρόπου· αντιμετώπισή· του...
χτίΖει τπ δική
τπ8 διαπΠοκπ>>
Βρίσκεται σε ηόήεμο μετα περισσότερα
ΜΜΕ, γιατί οι ερωτεε καποτε τεήειὡνουν
και αρχί2ει η μόχη για τη μοιρασιό
Σελ. ιο- ι ι
<<Δὡοε ότι έχει5>>, το νέο
σύνθημα τη5 Εφορία5!
 . |.|` κ). '
Με το δαχτυήο στη
σκανδόῆη για τον ι<κόφτη›ι
Ερχεται ο Ντόισεήμπήσυμ για να
διαφεύσει τι5 κυβερνητικέ8 προσδοκία
α Σελ. 16·17, δΈ
Από το
Καρπενήσι.
στη Λαμία
 ¦ και μετα
ιι, στην Αθήνα;
Η πορεία από τα παιδικό του χρόνια μεχρι
σήμερα και όήα τα σενόρια που αφορούν
το ηοήιτικό του μέήήον ΣΔ. ιε- 19
Εβδομαδιαία ΑποκοΠυπτική Εφημερίδα · Σαββατο 6 Αυγούστου 20% · Δρ. ΦιζιῆΠου 538 · Τιμή: 2.50 € Ο νννννν.ρατοεκππίο.9τ
γ Οι εκπήήξειε
. ε. Τσίπρα τον
“ ί Αύγουστο
ίΟῆοι διαβεβαιώνουν πωε
_ τεία Με παρούσπ5 κυβέρνπσπ5
ήήγει το ΠΩ». Είναι, όμω5, έτσι;
|ι3ιί
'790-7Μ
'764007
7'790
 δικαίωση Καραμανήή για
 το διογκωμ ένο έήῆειμμα
ι γ Τι σηματοδοιει η αποφαση του Αρείου Παγου για αναίρεση του απαηήακτικού βουῆευματοε
για τον ηρωην επικεφαῆη5 τηε ΕΑΣΤΑΤ Ανδρεα Γεωργίου - Πα =<ανεμο ανεξαρτηοια5
στη Δικαιοσύνη, εῆέω Παπογγεῆόηουῆου» κανουν ῆόγο στο “Πι έγκυροι νομικοί κύκήοι
Κ )ελ.ΙΖ“Ι3
Σελ. 3-5
Τ' ΨΗΦ|ΣΑΝ 24.577 Π0Λ|ΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟ|ΧΤ|·| Δ|ΛΒΟΥΛΕΥΣ|·|
Τκυβερνπτικό
»έἔπρ0γρ"μμα
 με ΝΔ
ι «γαηότιερ»ἙἈ
 Τα νεα
Προβήέπει περιορισμό δαπανών,
μειώσειε φόρων, μικρότερο ΦΠΑ
και ΕΝΦ'Α, σταθερό φοροήογικό,
μηδενική ανοχή στην παραβατικότητα, νέε5
η Χ θέαειε εργασίαε, αποκρατικοποιήσει5,
αύξηση ουντόξεων, ταχύτερη
απονομή δικαιοσύνη5, ποιοτική
Εκπαίδευση σε όήεε τιε βαθμίδεε ῇ  Ι : ' σε ἔΞἑΐἔ
και επεύθερπ ίδρυση ο Ι
και ήειτουργία καναήιὡν Μ ῦ "εΡ'ΦεΡε'ε$
Σελ. 6·8
Αδειε5 παραήίεε
στα νησια του 
Πὡ5 η θρυήική
θαῆαμηγό5... γῆίτωοε
το πραξικόπημα
_ στην Τουρκία
“μπήἶκδδδὅ ' 
· )ε).20,4δ
, .· κ
Οι προσφυγικε5 ροε5, που συνεκι νται,
ακόμη και το κρουαΖιερόπΠοιο!

Τελευταία νέα από την εφημερίδα