Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
08-08-2018 Β
Με κΥι>οΥ
ΑΜ (1898-1918)
ΜΜΜ λ ΜΥ
(1918-1950)
Με λ κΥι>οΥ
(1918-1974)
Με ΜΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΩΣΤΕ: Αίθριος καιρός μέ τοπικούς
όμβρους ή καταιγίδες από τό απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, τοπικα στό Αἰγαῖο μέχρι 6 μπωφόρ. <Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια
Λ. Σάββατο - Κυριαπή 6 - 7 Αὐγούοτου 2016
Τοῦ Σωτήρος 'Ημων1ησού Χριστοῦ
Ἀριθμ. φύλ. 40518 | Τιμή 1,50 € (με τα βιβλίο Μ)
,Ερατοσθέν0υς 1, τ_κ_ 118 85, Ἀθήναι, ίΠίο@οετίαηονν8,9τ
Τηλεφωνικό κέντρο: 218 0170400, Φαε: 218 0170401
π Σελήνη 4 ημερών Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870
ὲπίπεδα. Στήν Ἀθή να θα αγγίζει τούς 36β. Ἀνατολὴ ἡλίου 8.33' - Δύσις 8.29' “Ετος Ί 280ν
Π θ | ῦἔ λ|ἔ | | ΣΗΜΕΡΑΗ¦="Δ ΣΑΣ
' ,α"Ξἶ ε ί είε α 'ν σφα μαπα ΤΑΞ·ΔΕιΕιΣπ›Ν ΧΡοΝο
το φ θ  Μέ τα θρυλικα αριστουργήματα ρ · ή
| | Ω | τού Γρηγόριου Ξενόπουλου
ΜΜΜΜΜΜΜ με το Ε νότο ανέβω ,
παωωωἩ“ΜΐωΜΜ :ΞἘἔ%ΐἔἔἄηωΜΜΜ
ΜΜΜ θερμό, ΜΜΜ
πρός τήν Κυβέρνηση ΜΜΜ ότι οι Μ Κ λ ι ι ι δ ,
ΜΜΜ οι ι ωωωψΜ“ Ο) ΌσιεΩγια με προσχημα « ιατηΩητεα»
ΜΜΜ ω' Μ' Ι·Ι ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ τού παλαιού αε- υπάρχοντα ακίνητα δέν θα κατε- από καποια κλιμακια τής Κυβερ
ΜρΜΜ δέ
ΜΜΜδ,πψπρΜΜΜ
Τ6σκηνΜωείΜΜ.ΜΜ
ΜΜανὁκ.ΤὡΜΜΜναΜτήωτήνΜ.ΜὡνωγμήΜΜΜ
στήν έξω ΜΜΜ ή δωρα ότι έπί των
ηΜΜτωδ@ΜΜωΜΜΝσκδΜρως,ΜΜε μέτροΜᾶνΜΜΜωηρ6ωᾶνόΜΑΜΜᾶναΜ
Μρκἑν6ςσηΜΒηθ@ΜώτΜ Βρηνο,ώραΜήΜΜΜνΜωωΜΜΜΜοἱΜίτκΜ
ΜξΜημὲΜ
ωΜωιωΜαΜΜΜ
αΜωωΜαΜΜωωω
Μ. ζωών τήν να" Μ ω Λίνκολν, Μ
ΌκΤΜΜ,ΜψΜΜςΜ
να στρέψει τήν πολιτική ατζέντα στόν Μαγικό
ΜΜτήνἑΜΜωηΜΜΜ%ΜΜΜρούντήνΜμσΜΜΜ
"ΜοἱΜἰτεςπρ6ὡνΜΜΜ
ψωωωτΜΜΜ5ωΜΜ
πραγματοποιούνται
Μία πΜ Μα πρόβλεψε είναι Με
ΜώΜΜνἀΜταΜΜΜ
ΜΜτκΜ6νΜΜξΜΜΜ
ύνὁΠΜΜώΜΝΜΜ
Μωα σέ ΜλΜΜΜναΜώΜιΜΜερΜ
Μ,ΜΜβηώΜΜΜ.
ΔινΜωΜΜω6ΜΜω
ρολιμένος τού 'Ελληνικού είναι
μία από αύτές πού αποκαλύπτουν
χαρακτηριστικα τίς υπόγειες δυναμεις αδρανείας στήν Κυβέρνηση καί στήν δημοσία διοίκηση.
Δυναμεις πού λειτουργούν ανασταλτικα σέ καθε βημα αναπτύξεως ή μεταρρυθμίσεως πού έπιχειρεῖται. Τό Ἑλληνικό είναι απλώς
τό πλέον πρόσφατο θύμα αὐτῶν
των δυναμεών. Δέν ἔχουν περασει παρα λίγες ημερες από τότε
πού ὁ Πρωθυπουργός παρότρυνε
να έπιταχυνθεῖ ή διαδικασία παραχωρήσεως τού χώρου στό έπενδύτικό σχήμα ὑπό τόν“Ομιλο Λατση,
προκειμένου να αρχίσουν αναπτυξιακα ἔργα. Καί ένω ἔπρεπε τό θέμα να ἔχει κλείσει από τόν °Ιούλιο, ἔρχεται τό<Υπουργεῖο Πολιτισμού να φέρει νέα προσκόμματα, τορπιλλίζοντας κυριολεκτικώς
τήν διαδικασία.
Στήν πρόταση πού ἔχει έγκριθεῖ από τό °Ελεγκτικό Συνέδριο,
προβλέπεται ότι τέσσερα από τα
δαφισθούν, καθ, ότι ἔχουν κη ρυχθεῖ διατη ρητέα. Πρόκειται για
τόν ανατολικό αεροσταθμό, πού
ἔχει κηρυχθεῖ διατηρητέος από
τό 2006, καί τρία ύπόστεγα τού παλαιού Κρατικού Ἐργοστασίου Άεροσκαφών. Τώρα σέ αύτα ἔρχονται να προστεθούν μία ύπερυψωμένη δεξαμενή νερού (ὁρατή από
τήν Λεωφόρο Βουλιαγμένης) καί
τα κτίρια τού παλαιού Ἀμερικανικού Κολλεγίου Θηλέων, πού από
τό 1965 ἔχει μεταφερθεῖ. Προφανώς είναι μία ένέργεια προσχηματική, μέ μοναδικό στόχο να
ὁδηγήσει στίς «έλληνικές καλένδες» τήν ἔπένδυση. Κατι αναλογο
ἔπραττε καί τό<Υπουργεῖο Ναυτιλίας στήν ύπόθεση ἰδιωτικοποιήσεως τού ΟΛΠ.
Οἱ ζηλωτές τής αριστερής
αντιδρασεως σέ καθε σχέδιο ίδιωτικής έπενδύσεως καί αναδομήσεως αναζητούν τρόπους να μήν έπιτρέψουν ούτε καν τίς αναπτυξιακές ένέργειες πού προωθούνται
νήσεως, τα ὁποῖα εθέλοντας καί
μή- ένστερνίσθη καν καποια ψή γματα ρεαλισμού.
Καί μαζί τους καποια αρτηριοσκληρωτικα κλιμακια τής κρατικής μηχανής, πού ακολουθούν
τήν πεπατημένη να προβαλλουν
νέα προβλήματα, ὁψέποτε ἔπιτυγχανονται καποιες λύσεις. Σέ πολλές περιπτώσεις διεκδικώντας τό
«αζημίωτο»...
<Η τακτική αὐτή είναι καταστροφική.“Ηδη ή τυραννική γραφειοκρατία καί οἱ φορολογικές
αβεβαιότητες αποτρέπουν τούς περισσοτέρους δυνητικούς έπενδύτές από τό να σκεφθούν να ἔλθουν
στήν Έλλαδα. Τέτοιες κώλυσιεργίες συνιστούν πρόσθετα αρνητικα μηνύματα. Πόσώ μαλλον όταν
πλήττεται ένας έπενδυτής πού
έκπροσώπεῖ καί ἰσχυρα ἑλληνικα
συμφέροντα. Ποιός ξένος θα διανοηθεῖ να έπενδύσει ἔδώ, όταν τό
περιβαλλον είναι τόσο αρνητικό;
ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ
ΤΑ "ΡΩΤΑ ΔΥΟ
ΜωωωΜωααΜω ή ε; “ . <  χ ψ. .. ,.. ¦ ·· , ΜΜ%$Μ” οψ- _ --` ¦ ικα > Δ _ ή:,ς τ' )·ω_, ή, ΛΣ* μ- ¦Ω.·
ΜΜΜΜΜ ΕΣΤΙΑ 1896· Μόνιμη τέλεσις τῶν :Ολυμπιακών Ἀγώνων
ωρα ΜΜΜ Μ '
η π Η ΥΠ08Ι£ΣΙΣ τού αἰτήματος περί μονίμου τελέσε- τίς στήλες τής <έΕστίας», ή ὁποία σήμερα, στα «°ΙστοΤὸ Μ  ως τώνΌλυμπιακών Ἀγώνων στήνἙλλαδα δέν είναι ρικα Ντοκουμέντα», φέρνει στήν ἔπιφανεια τα σχεώνκΤΜΜή”ωὅΜΝΜΜ έα νέα.<Η γέννησίς της πρέπει να αναζητηθεί στίς ήμέ- τικα τεκμήρια έπί εύκαιρία τής έναρξεως τώνΌλυΜζΜΜΜ  ρες τού 1896, όταν διεξήγοντο οἱ Αί 'Ολυμπιακοί μπιακών Ἀγώνων στό Ρίο ντέ Τζανέιρο, αλλα καί τής
Ζ_ Ἀγώνες στήν Ἀθήνα. Τό αἴτη μα προεβλήθη τότε από ἔκ νέου έπικαιροποιήσεως από τήν Κ. Λαγκαρντ.
Σ ί Κ ί Π θ ί
ημερα « υριε ρω υπουργε...»
ἩΙσχύαΜτήν | 2
ΜΜΜ Μεταξωτες κορδελες
Να απαιτούντήν έκδοση
αποδείξεων σέ καθε ιτε:αιτία τα Μ “ή Μ τα ω τα· έ Μ “ααατ,αα Μα “ΜΜΜ
τα- ι
ἐρ9μμστείσ Δημοσίων ΜΜΜ 'Η'  Μ.ωΜΜΜΜ Μ.ΜΜὡΜ ΜΜΜϋΜ
σοδων. :91.2 Μ” 'έω'ὡωΜωη ωΜΜΜωΜἄ ΜΜπΜ!χΜΒητή ωπωΜωΜ
. “Μ "'Μ”Μ"'“ στη. να Μ χω Μ ἡΜΜΜΝΝ τα ΤΜΜΜ.ΜΜ
Ξ"Τ"°%° ὁ “Μ Μ ἈΜ ω τι' πω ΜΒΜ" Μ Μ Μ ή" ω: Ή':ἔωω Μ: “β Μ 1" " ω '31" Μ
ἔν24°=8γούστου θα Μωβὁ κωἡΜω ήΜΜΜ@Μμω Μ' ΜΝ θα!! ΜΜἩΜἘ ΜΜΜ' 'Μ' ΜΜΜ
έπιακεφθεῖτήν'Ἀγκυρα ΜΜΜἡΜ πωΜαΜΜω- ανω. τΜΜαιιΜ ωωωωΜΜΜ
ὁἈμερικανόςύπουργός ΜΜΜΦΜ ΜΜΝ.ΜωΜ ΜΜΜΜΜΜΜ ΜΜΜΜαΜι$
'Εξωτερικών, Τζών κέρ- ΜΜΜΜΜΜ% ΜωΜΜαΜΜ ωωωαΜΜω Μ Μωωγωωα
ρυ,λντι6ρ6ὸ Γκιουλέν ΜΜΜΜΜ·Μ ΜΜΜΆεψΜω ἡΧΜΜ!χΜ 8ΜΜῶ- ω“πωπΜωΜ
πενταμε- =ΞΜ τΜιἙπΜψ ΜωωνωΜΜΜ Μ; ΜΜνΜὐΜήνΜ
αΌΜ οι Μ· ω ΜΜΧ Υ"  ΠχαωΜψΜ Μω;Μ8Μω;Μ
Μ ΜΜΜ” ε"Μω _ ΜΜΜ "Μ'“" ωωτἀΜΜΜωΜ ΜΜηνΜΜ
τούΡίο ΜΜΜ ωωηΜω. ΜἡΜωωΜ Μτ1ΜΜωΜω
Ἀφιέρωμαστούς81ους ΜΜΜὡΜ· Μ Μ °“- · ΜῆΜ ΜΜάΜΜἡΜ
'Ολυμπιακούς Ἀγῶνες. Μ “ΜΜ*Μ Μ ρ ΜΜΜ ΜΝΤό πρόγραμμα καί οί ΜΜΜΘΜΜΜΜ ΜΜΜΜωἡ$ εχω ωΜΜΜΜΜ ΜΜΜΜΜΜ
πρωταγωνιστές. ει" ΜΜΜ Μ Μ   ΜωΜ@Μ
ΜΜΜώΜὡ ΜΜΦΜΜΜ- ΜωΜΜΜ Βψ·ΜΜΜ
ωμΜΜιΜΜπω ροωωωΜωΜω ΜΜΜΜΜΜ °'ΜΜὰΜ"ηωΜ
32 Μ.Δ@ΜΜΜΜ ωΜΜἡΜΣώ ΜΜΜω βὴΜΜΜ
 ΜΜωΜωωω ΜΜΜΜΜΜ ωΜΜωΜψ ΜΑΜΜ
Β 771111 701168
ΠεινινιεΣ
”Εναρξι; Ολ υμπιακῶν
Ἀγωνων! Δέν ξέρουμε τί
ἐπιδόσει; θά απολαύσουμε, ούτε ποιό; θά κερδίσει
τά μετάλλια ούτε ποιό;
θά κάνει τά ρεκόρ. Αύτό
πού ξέρουμε είναι ότι ρεκόρ θά κάνουν οί εοΙύα9.
”Ηδη, δηλαδή, όλοι φωτογραφίζουν μετά μανία; κατά τήν έπιταγή τή;
μόδα;, μέ τά κινητά του;
τηλέφωνα στό Ρίο, ό,τι
τού; κάνει έντύπωση, ή
απλῶ; ό,τι δούν μπροστά του;
Μπορεί νά είναι κόρη
τού Προέδρου τῶν ΗΠΑ,
αλλά αὐτό δέν σημαίνει
ότι θά κάθεται μέ σταυρωμένα τά χέρια. Ό λόγο; γιά τήν Ι5χρονη κόρη τού Μπαράκ Όμπάμα Σάσα ή ὁποία έπίασε
δουλειά στό έστιατόριο
θαλασσινῶν «Νάνσυ»,
ένα από τά αγαπημένα τή; οίκογενεία; τη;.
Τώρα ή Νατάσσα όπω;
τήν αποκαλούν, μαθαίνει πῶ; νά σερβίρει, νά
παίρνει παραγγελία καί
νά στρώνει τραπέζια. Βεβαίω9. ή μικρή ἐρ7άζεται ὑπό τήν προστασία
έξι ανδρῶν τῶν μυστικῶν
ύπηρεσιῶν.
«Νού; ύγιή; έν σωματι ύγιή». Αύτό φαίνε
ται είχε ύπ' όψιν τού ό
νέο; Πρόεδρο; τού Περού,
Πέδρο Πάμπλο Κουσίνκσι, καί απεφάσισε νά τό
έφαρμόσει στού; ύπουρ
γού; του. ”Ετσι, κατά τό
πρῶτο ύπουργικό συμβούλιο, φόρεσε αθλητικά καί φόρμα, πήρε τό
στρῶμα γυμναστική;
καί τού; υπουργού; καί
βγήκαν στήν αύλή τού
μεγάρου γιά προπόνηση!
Ἀπό τού; 19 ύπουργού;
τό πρόγραμμα ύπό τήν
καθοδήγηση γυμναστῶν
ακολούθησαν οί Η .
Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στήν
Γαλλία ή διοργάνωσι;
έκδηλωσεω; από μουσουλμανική ὁργάνωση.
Σέ έναν λαό πού έχει νωπέ9 Τα μνῆμσ από Τα (να
νικέ; τρομοκρατικέ; έπιθέσει; έφάνη προκλητικό το ότι ή μουσουλμανική όργάνωσι; ΞΜΠ¦Ε 13
τύπωσε προσκλήσει; καί
Μρτησε αφίσα γιά τήν
διοργάνωση... «μπουρκίνι πάρτυ» στί; Ι 7 Σεπτεμβρίου σέ πάρκο πισίνα; κοντά στήν Μασσαλία Προστίθεται δέ ότι τό
πάρτυ είναι αποκλειστικά
γιά γυναίκα καί κορίτσια
πού πρέπει νά φορούν
«μαγιώ τύπου μπουρκίνι»
ένῶ έπιτρεθτεται ή είσοδο;
στά αγόρια ηλικία; κάτω
τῶν ΙΟ ἐτῶν.
Τό μικρό μπλέ τσαντάκι μέ τυπωμένου; μικρού; λευκού; δεινοσαύρου;, πού κρατούσε ή σύζυγο; τού πρωθυπουργού τή; Σινγκαπούρη;
κατά τήν έπίσκεψή τη;
στόν Λευκό Οίκο πωλ ησε σέ μία ήμέρα 200 κομμάτια. Ἀν καί ή τιμή του
είναι μόλι; Ι Ι δολλάρια,
έγινε γνωστό ότι είναι
έργο ένό; μαθητού Ι9
ἐτῶν μέ αύτιστικά προβλήματα.
Διαβάστε τό αρθρο
«Οί πέντε μπαμπουσπες
τού Προέδρου Πούτιν»
τω; ο. Μακ (σελ. 8)