Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
]5_]6! 33 _
 Το σΙο·ΧΜΜ που ΡΜ
'  - ΛΦ|ΕΡΩΜΛ ΠΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ τα κερΔογΣ ΚΔ' τΗΣ ΜΑΣ
-· 'ν
Α.. . .·Ι¦-: ο . 'ηΒμ ` “
- Η' . __ στη;
 .-.-¦“ η
.Γ Ν:` _ἀγγ έ| ν Δ ¦;!ἰ η· χ 1¦;<“
Θ' η; ἐμὲ ἐ%«ἔ>3 -τ ω
κι· ΣαΒΒωοκύρ·ακου
ΑΝΕΜΩΝ: ΜΜΜ...
Πετοῇο ¦
. ρνΗ/2ωφ“Μ
. Αρενε8, ¦ ί ,
Μ" ΜΜΜ ^
ΜΜΜ | Ρ
0," πε·5
ΕΒΔΟΜΑΔ|Α|Α ΑΠΟΚΛΛΥΠΤ|ΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 06. 08· 2016 < 4' 89. ]9_2Ἡ (3647
(3¦5€ ΜΕ ΠΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ)
Φθ|ΝΟΠΩΡ|ΝΟ ΕΠ|ΚΟ|ΝΩΝ|ΑΚΟ ΜΠΑΡΑΖ ΕΤΟ|ΜΑΖΕ| Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
κωϋ·κύ£ πνΙεπίΒεΜ
Ι Ι Π δ Ι"
||8 "ΜΜΜ "ΙΒΝ Η Κ"|... Η" 8 Η
Το Με· Μο η κιβω'ζ νησι εν αμε· φθινοηὡροω γ·ο νο γυρἰοε·
ων... Πορϋὁο υΠερ 1115,
Με κο·νΩΜκ8 Πορσχὲ5 (ψίΧ00ῆο) οῆῆΟ κο·
κόβοντοε κορ6εῆεε σε
ΜΜΟ εργων.ετω ΕΠκυωκύπ
μοζεΙ εΠίσηε κο· Προ
νοομμο “θεωΟῇ0νΡ Κ"| ΦΗΜΗ:
κη Η» με ιη οφρογ01
Μωῇωτῳ προσωπα:
“ εεΜ“ ν* Ό 7 | χ “7 " 2 ΜΒΜ
Ι Ι Π
, ο ΜΜΜ· ο πρόωρα, “
νι" “ΜΗΝ
«οι ΙΠιΜεΠε£
” ω κι" η ΜΠΕ"... "ΜωυΜκων · > Τσίπρα ως· είναι για κι “7 ·· ·
.Η 7 Ποιο· οσμίζοντοι εΠ·στροφΜ15«ομοὁοε» Σημίτη . Ϊ ° ||Π'ΠΙ|Π. Η' ὰ ἔ
α κο' Πὡ5 σπόρο το μΠῆοκ του Κορομονῆὴ Με ; '
ΜΒΜ ΜΜΜ '°
ΩΣ'ο'·°νή"πς ΠΜ Β, 
Ξἑ ΜΝΗΜΩΝ" _ ΕΛΛΑΔΑ εκΑοπΣὲηΑ Η > 7 ' έ > 
ἐξ · “ω έ 7 .. · μ ΜΜΜ .ρ ··'·“ΜΜ Δ
ὲ; ΡΜ Ι “ 7 Μ' 1 ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
'Ξ ο ν'ν"""Ε ΣΤΑ ΠΕΡ·ΓπΕΡΑ
Ξ Άνοια @ποπ "8 ||||Π|'"  -_ _ η
ή" "Π "Ε "σεβ" :035 ο ΟΜΠοφετ :Ξτοτου ΤρομΠ