Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: ΟΛΠ: Το σχέδιο των Κινέζων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ααΠεωΡοτ11α8τ
ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Παρασκευα 5 Αυγούστου 2016 /τιμα: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟΝ|ΚΗ ΚΔ'
Κριστιαν Βερν
Αυστριακός καγκελαριος
ΑΥΞΗΗΕΗΗ4%
Η ΚΕΦΑΛΑ|0|'|0|ΗΣ|·|
του 'θΥΛ|0
ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Μ παω Σκουρλέτης
υπουργός Ενέργειας
Ετος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.129
Συμμετοχές - έκΠλαξα στο νέο Δ.Σ. · Τι αλλαζει στο σργανόγραμμα του Οργανισμού · Οι Πρώτες αΠσφασεις
ΟΛΠ: Το σχέδιο των Κινέζων
Τεταρω καταβάλλονται τα 280 εκατ. ευ ρώ στο ΤΑΙΠΕΔ - Ι(αμΠανακι στο ΧΑ ααό τον νέο μέτοχο
σήμερα στη Ν
«Σφραγιστηκε λόγω
φορολογικών παρα βασεων»
Τις λεπτομέρειες της διαδικασίας που θα ακολουθούν
οι φορολογικές αρχές, για να εφαρμόζουν το μέτρο
της αναστολής λειτουργιας επαγγελματικών εγκαταστασεων για 48 ώρες, στις περιπτώσεις που
διαπιστώνουν μεγαλης έκτασης φοροδιαφυγή μέσω
μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων, καθορΖει η υπ'
αριθμόν ΠΟΛ. ι ι ι 7/2016 απόφαση της ΠΔΕ, που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Σύμφωνα με την απόφαση,
στην κεντρικη εισοδο της επαγγελματικής ιεγκαταστασης που θα κλεινει για 48 ώρες λόγω
παραβασεων φοροδιαφυγής θα τοποθετείται ταινία
με τον τίτλο και την ένδειξη «Σφραγιστηκε λόγω
φορολογικών παραβασεων». >3
Μαιος: Μεγαλύτερη μείωση
κατέγραψε η ανεργία
Συνεχίστηκε και τον που η μείωση της ανεργίας, με
το ποσοστό να διαμορφώνεται στο 23,5%, έναντι
25% που ήταν τον αντίστοιχο περσινό μήνα και 27%
τον Μαιο του 2014. Ανησυχία, ωστοσο, προκαλεί το
γεγονός ότι το ποσοστο της ανεργίας παρέμεινε
αμεταβλητο σε σχέση με τον Απρίλιο -η ΕΛΠΑΤ
προχώρησε σε αναθεώρηση της ανεργίας προς τα
πανω για τον συγκεκριμένο μήνα- παρα το γεγονός
ότι ο Μαιος θεωρείται παραδοσιακό καλός μήνας
λόγω της έναρξης της καλοκαιρινής περιόδου. >5
«Ακτινογραφία» στην αγορα
των μη αλκοολούχων ποτών
Στα 2,243 δισ. ευρώ υπολογιζεται η συνολική κινηση
από την παραγωγή και διανομή μη αλκοολούχων
ποτών, που ισοδυναμούν με ι,3% του ΑΕΠ της
Ελλαδας το 201 5, εκ των οποίων τα 958 εκατ. ευρώ
(43%) οφείλονται στη Ηοιεω, τα 910 εκατ. (41%)
στον κλαδο παραγωγής μη αλκοολούχων ποτών και
τα υπόλοιπα 375 εκατ. (ι 6%) στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο μη αλκοολούχων, όπως προκύπτει από
τη νέα μελέτη του |ΟΒΕ >ι ι
Ε.Ε.: ΛΑΣΗ0| ΑΝ'|'|Η'|'Α|'|Π|Η|'|(
|'|Α ΧΑΛΥΒΑ ΑΠΟ Κ|ΝΑ, ΡΩΣ|Α >17
Τ| ΑΛΛΑΓΕΣ |'|Ρ08ΛΕ|'|Ε|
Ο ΝΕΟΣ ΚΩΛ||(ΑΣ ΛΕ0Η'|'0Λ0|'|ΑΣ
ΠΑ ΤΑ α|(()|(|(|ΗΛ»ΛΑΗΕ|Α >6
Στον Πειραια στρέφει ταν ΠροσοΧα του
το Πεκίνο ταν ερχόμενα εβδομαδα, αφού
ο Οργανισμός Λιμένος Πειραια εισέρχεται σταν εΠοχα τας Οοεςο. Πρόκειται για
το «μεγαλύτερο στοίχαμα» Που έχει βαλει
μέχρι σαμερα ο κινεζικός ναυτιλιακός γίγαντας. Αναλαμ βανει για Πρώω φορα να
τρέξει εξ ολοκλαρου ένα λιμανι Που διαθέτει όλες τις λιμενικές υΠαρεσίες, αφού
μέχρι σαμερα εξειδικευόταν αΠοκλειστικα στα ςοαταἰαετ τεταΠααΙ. Στόχος είναι να μετατραΠεί ο ΟΛΠ στα μεγαλύτερα Πύλα τας Ευ ρώΠας για ταν αναΠτυξα
των οικονομικών σχέσεων με ταν Ασία.
Πρόκειται για ένα στοίΧαμα Που τα στελέχα του ομίλου οταν Ελλαδα καλούνται
να κερδίσουν και μαλιστα σε σύντομο
χρονικό διασταμα, Προκειμένου να Προχω ρασουν γραγορα οι σχεδιασμοί για το
Ρτο]εετ «Οαε ΒεΙτ - Οαε Κοιτα», το οΠοίο
θα ενώσει τις δύο αΠείρους αΠό στερια
και θαλασσα. Ταν Τεταρω 10 Αυγούστου,
βασει σχετικού χρονοδιαγραμματος, θα
καταβλαθούν 280 εκατ. ευ ρώ στο ΤΑΙΠΕΔ
για το 51 % των μετοχών του ΟΛΠ Που θα
Περασει στα χέρια τας Οοοςο. Το υΠόλοιΠο 16% των μετοχών, Που εΠίσας θα
τεθεί υΠό τον έλεγχο του κινεζικού ομίλου, θα δοθεί έναντι 88 εκατ. ευρώ σε βαθος Πενταετίας. Ταν Τεταρτα, εΠίσας, θα
αΧασει το καμΠανακι του Χραματισταρίου Αθανών αΠό τον νέο μέτοχο του με
Ευτ0'ιίθ ΕΠΒ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΠΩΛΗΣΗ >1ο
γαλου λιμανιού, ενώ μέχρι ταν Παρασκευα 12 Αυγούστου θα συνέλθει σε σώμα το νέο διοικατικό συμβούλιο του ΟΛΠ.
Νέος Πρόεδρος, σύμφωνα με Πλαροφορίες, θα είναι ο νούμερο δύο τας Οοεεο,
ο ΠΠ·εςτοτ οί ως Βοατα, Ρτεειαεατ Με
Βερι1τγ Ραττγ 8εςτετατγ του ομίλου, κ.
Νέα Μια, ο οΠοίος όμως δεν θα έχει ταν
έδρα του στα χώρα. Ταν εταιρεία θα «τρέΧει» αΠό τα θέσα του διευθύνοντος συμβούλου ο Ωαρταἰα Ευ ΩΠεα8αυ, ο οΠοίος
Χαρακταρίζεται γνώστας τας ελλανικας
Πραγματικότατας, αφού μέχρι σαμερα
είναι εΠικεφαλας τας ΣΕΠ Α.Ε., τας θυγατρικας τας Οο$ςο Που διαχειρίζεται
τους Προ βλατες ΙΙ και ΙΙΙ του Σταθμού ΕμΠορευματοκιβωτίων. Στο νέο διοικατικό
συμβούλιο θα υΠαρχουν, σύμφωνα με
τις Πλαροφορίες, και μεγαλα στελέχα ως
ναυτιλιακας βιομαΧανίας αΠό ταν Ασία,
αφού στον κινεζικό όμιλο φιλοδοξούν α
μεταβίβασα των μετοχών και α νέα διοίκασα να ακουστούν και να κανουν εντύΠωσα σε Παγκόσμιο εΠίΠεδο. Ο νέος μεγαλομέτοχος θα διαθέτει οκτώ θέσεις στο
1 1μελές δ.σ., όλοι Κινέζοι εκτός αΠό έναν
Που θα είναι ίΕλλανας και αναμένεται να
τοΠοθεταθεί ως ανεξαρτατο μα εκτελεστικό μέλος. Σαμειώνεται ότι οι συνεδριασεις του διοικατικού συμβουλίου
του ΟΛΠ θα γίνονται Πλέον με ταλεδιασκεψα. >9
[ΒτοΧἱτ] Μέτρα σταριξας ως βρετανικας οικονομίας
«Ι(υματσθ ραύστΠς»
Π ΤραΠεζα τας Αγγλίας
Σειρα Χθες ως ΤραΠεζας ως Αγγλίας να
Προκαλέσει «σοκ και δέος», με τον διοιια1τα Μ. Καρνεϊ να μειώνει για Πρώω φορα
ααό το 2009 τα εΠιτόκια και να εΠαναφέρει
το Πρόγραμμα Ποσοτικας ΧαλαρωσΠς, ώστε
να βοαθασει ω βρετανικα οικονομία να
σταθεί στα Πόδια ως μετα το σοκ του Βτεχιτ. Ο ίδιος διαβεβαίωσε Πως θα κανει ό,Π
είναι αναγκαίο για ων αΠοκαταστασα ως
σταθερόωτας. Σε μια στροφα 180 μοιρών
Προς ων κατεύθυνσα ως χαλαρότερας νο
μισματικας Πολιτικας, α βρετανικα κεντριιαί τραΠεζα μείωσε το βασικό εΠιτόκιο
κατα 25 μοναδες βασας, στο νέο ιστορικό
Χαμαλό του 0,Ζ5%, ενώ αΠοφασισε και αγορές κρατικών ομολόγων, 60 δισ. οτε ρλινών
(71,52 δισ. ευρώ), καθώς και εταιρικών ομολόγων δέκα δισ. στερλινών (12 δισ. ευρώ).
Η ΤραΠεζα ως Αγγλίας Προαναγγειλε και
Πρόγραμμα για διοχέτευσα ρευστόωτας
έως και 1 00 δισ. οτε ρλινών (1 1 9 δισ. ευ ρώ)
στις τραΠεζες. >7
87,500
85,000
20ι6 'ονουοριος Φεβρουαριος Μύρτος Λώλος Μαιος ιούνιος
ΡΓἰ808|ᾶ55
Χτύπησαν κόιαανο
οι ΜπΜεσι·ες Με τι
του Δημοσιου 7
6,8 οι
Δεκ Δεκ Δεκ |ον. Φεβ. Μαρ. Απρ. Μαι. ίσον.
2013 2014 2015 20ι6 20ι6 20ι6 20ι6 Με 20ι6
(σε δισ. ευρώ) Π
90,000 89 832
Στα ύψη τα χρέη
προς το κρατος
87,49'
87 989
ΣΤ Ο|ΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ >1ο
~ Κομισιόν
Η ΕΠΣ!! Α'|'ΩΣ|·| «ΚΛΕ|Λ|»
|'|Α τι: επιπτηΣειΣ
,τ ν πι·οτφνπκον

Τελευταία νέα από την εφημερίδα