Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
)  1 ι “ Ι ν η ν το· πιω·
· ' Ι ' Α/ντιος: ο. ΝικοΑοῖ6πς
οιονθνν<ή< Σνντοξ8Η<: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΥΓ0ΥΠ0Υ 2ΜΒ Ο Αι'. "ΜΒ
` κ τρωει ο ΜεΞιιτ οικον: Μονο κι |
_` Ύ πιιοντιιιιιτ... ο
(ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΞΕΡΕΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ
“ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ»)
@ @ῶΨΜ@ΜΚ@Ξ
Το ·Ο°Σ· ”απο οτο
τοορτορ τα ΜΜΜ* οπο το
ΜΜΜ· πο· Μπακ· πιο ο" εγινον στο τοΞΙοι ο κοινο ΜΜΜ γιο
κονοέντο αν των οι ποΜιριπές παο το προχθεσινό
·"Μ"°·
ΚΑΜΠ|ΑΣ°
ΜΜΨει
ΨΥΧΡΑ|Μ°¦ Β "ΚΤ°Ρ
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΤΑΞ|Α|
_ ο Μονος τεχνικός δεν τω σε °"“°° 'Μ Ι
ΣΕ ΚΡ0Η° ΡΕΚΟΡ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΤ °=ΕΥθΕΙ ΣΕ "νέα" 'Η ¦""ω" ο" “Μ_ "°ἩἩ°πΜ
ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΥΨΗ ποΔο:οπιΡικΗ: ΙΣΧΥΟΣ. νοτοι τ·πτιονονος οπο τον οπν- στο οι. Μω.
ΚΑΤΑΚΠ¦ΠΤΑΣ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΜΜ ο Ανω (πιο: αν οπνο'ντι ως Μο το
_ 7 οτι αν γνωριζω πως το τον· Μο·
οινοι και γιο τον Μο
Ενιατιοπ
ποντοο ο το πού
πονοοι ογωνιοτιτο π οπο"
το γνωρίζουν Με" οποντος.
οπος τοι το τι καιοοοτοι γιο
νο Μπορω· · ο των"
πιέζω οοῷνοτιοο. απο
ο Μοοινοηιτ ιιποοτι τοι
πρέπει νο ονοτΝ··ι
τπν ποτοοτοοπ
Η· ποπ· τον νο
πονο· τπν οΜοπ. οτιποιο'ο ο
"οπο οπο τις οικονομικές Μπακ τον
πωπω. σον νποωι οοτι πον νο ιιπ
οιοοοὁνττοι · 'πιο - τον. το οτοοποτοο τον
'οποιοι' μονοι κι... ον” έργον 8ο τιποοοοο· νο οποοτιτοτἱ οτι· Μαιο. ον
γινονν Με: οι ΜΝπΜτ Μις ο
νποοΠι οικω" οοι το ·οοοικοΜάνο· τον ΜΙΑ..
ο¦ΚΑΣ'¦Η°|ο
Ο' ΚΑΜΠ'ΑΣ° - ΤΣΟΡ|
πον το" απο· γιο Μοτο-ΜΝ
οι ονο πργΜΜι ο ·οο οπτωοομ·
Εονο·. το ΜΜΜ τον Ντοιι|νγΜ
ο ·πτὡμ- 0ννοπογιτο πο· οπωικο
Μύκονο· οτπν Μονο
ο πωπω
ΝΤ°Μ|ΝΤΝΕΖ
·Χομονπ πρωινο” 'οχι οπο” ο Γιο πιο Μ
“ωτωππτκΜ οπος ο οπνιιπιοοοο. νοΜνπ οΙνπι
Μ πιο Μονο πον αν έα" τιτποικ τοι Μ
πωπω οτο σο:
ο" οποιον· οππο-.
οπογον οι παντος τον
οπνιιπιοκον
το πωτοοππιιο ο κι οτπν τοπ-π. τι· πιο πωποιοπ πονο ονἰποντ τον Γιονοοπο πιγο οι ποιοοιοτ·ς ω ο:ονν το Μτπτο νο Μι" “τι
πον ”Μποντ" Μ το· ΜΜΜ ο Η· τπ
οΜοο πως απο τπ απο αν 0ο το· ηπογοπτοννονοι- οπο οι νπ πΜο·οπ στους ·"°· τον
ῖοονπιοντ οι". πιο οποοοοιοΜνοι νο Η Βώ
° ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 20
ΣΤ" ΣΤ°|(Χ°Ι|Μ|·|
Δεν Μνπωο·οοον
ΜΜΜ: ποιο π ΜΜΜ
τον ΜΠΑΡ". Απονο
νονν οπο το νο πονο πιο οπο ποτέ °' "ΜΒΜ" "ΜΝ · · Κο' τοι ΜΕΓΑ παο τον
ν “Μ οτπν ονινοννπ Λικ ο ¦“:;ΜΜη%π οποοπτιοιιο οπο το νοο:τις τρεις τοπος Μ. Μ "° "ο" πως Λιγκ το· το οποιινο
Μπιτ πον οπ- “Μ ° - τον ΜΜΜ στο... οποιοο|
ΑΠΟΦΑΣΗ! ΠΑ ““ι““.“.π. ;='“Μ:ΜἩ'
Ν!" Η” "Μ Η ΜΜΜ οτιγιιπ τον ο:ο
° ΠΑ Σ Τ Η Η "Λ Ε με τοντ πωπω ο!. ΜΗ" Μ Κ;" απο: Ξεοτιπι:ππ.
“οι κι Αποπν- ' γ
“Μάη Π Μ" πο..." "ΕΛΑΣ Η ΑΗ°ΚΗ ο
:το οπιιοοινπ νοοκσπ νων” νο τεθούν οι' ο” ο Μι· οτομο σ" ΜΜ Μό"
ο· ° νο τον νεων" ΜΜΜ Μ "Μ οποοοι Μποντ" τπ
τον τπιιιοτοτ ο Μοτο ποτών νο· π οποοοοπ Μο· ο Μαρινος τ·Μω“οω προποΥ'° ϊ" ΠΜ" 'ω ΠΜ” που". στο Ξ" νποπ οτο Ροντπ τοι εντοιπον νπνοιιοτο ο· ποιους
°°ζ·°"."¦ το· Μπιτ τον τοπικα)
ή "ΠΒΠΕΠ Η" ΜΝ: Μερα ιο σούπερ· το· Γονοκοοο 'Μ. η...” " Μή _
ο Μπος τον πονο·- ιο οποιονονου. οτ· 2-0 τον πονοοπνο'νον Η "ω" Η"
νων Φοντοιτι ο· Δ Υ"
“····““·Μν·· Μ Μ ΕΜ'"""'-"""“°'
τον που” τον ΗΜ". Ψ Υ" ΜΝ." Μ'
“-··““=·“ .7 τ. ¦. - Μποντ·
Μ οπο το οπο- . . '
"που". τπτ οτνππτ ' "=Β“°'°"  κι". ειστε φιφα ο
ΜΜγ""° " °"Μ ' Μ Έ; |'|Μ='Π=°
Μο των οποων ο β" στον νΜπιο ο π
π·ντΜιπιγω ποπ* ::¦# Ϊ ¦. Η  Μονο κονένονοοονοεπ'Πόνοι ο" ΜΜΜ 'Μῇ°“ σ” - μ” ννΧτοοι · πν πωπω·
τον πιο· πονο” η Ακου· πο· ¦ ” ι ` ο ¦- . _ νοποιον οπο οοοτ νο το·
τον πιο σωστού” ο πονπγι·- ?τ _ Ί» - Π Η ' . ννττοοι. κοπο νο τοπ· νο
πνοπ οπο τπν νπππνι- Μο: τον ¦' 7 · '~ ' "ως ε"°Ρ""° οογτι οπο τον Μη
το ογοοο. π Μο·πτ·οπ σκόρερ Π Η “ω "ΜΜΕ 'Αν · ω ο.
. ο ωνοιον ποπ τ ο π
”ν ”Μ" ..Μακ οπο των· οπο τους τοπικα ωΜ¦°¦““ _°¦ ω
/ - σ Χ *Μ "°' ω"°' Χ 4 Ι 77 "ε" "° Μ" ° > τττνιτο τπιτ·πτιο. .
/ ,ως πεπτο παο - _____ __ Ε χρονος σωρο· εωονπτ ιι πωπω ·
Μέριο- '° °·' Με Νικ ΜΜΜ· τον τιοτονοον οτον
/ Νικ κι ΜΜΜ ° _ · οεονο τπτ οποιος _
· Ι Μ' ο" Μπι· "¦μμΜ μ ¦" ·κοοτο. Μποψτ
η Μαιο Μ· οτο τρωω" "¦°“"¦° ω "η". κ το· ποπ· νποπο-. τόπον
Με". οι· πιο “οι εν· "Μα” ω ”Μ στον ωοτοονπ ο ·ποιοιο
γ· .ως παμπ ο· :α .π"¦ω¦ 'ω "6. οποτε απο οποιο στο". νο
γ _ μ - _ ΜΜΜ" "¦° ΜΜΜωΜ ¦'"Ε Ο"°||°Μ Ο" 'Π 'Η ω
ι·ροψει ο Πορτο: ΗΜ: οποιοι: κι "θα" '°.°'°° χωρίς π "¦¦ πονο· οπο γιο νο ονοτοοοοννο
":Μ:ἔ" “Πω Ν τον νοτοοτοοπ·. π οποτ "“Μ“"" "πω". ντποπ τον Αονιοτπ
...ΜΜΜ Μ “°“°
 νονο·τοι“ν τ '
Χ μπορούσε νο στο
ο οι·πιινονπ “···“ΕΜ·κ Μ
ο οτπν πομπο
Ο' ΑΝΤ' "ΑΑ°| ΜΜΜ 7 η
Μ... ΠΛΑΤΕΣ ΤΟΥ |'|ΩΡ|'°Υ
Στπ Νιον τπτ Ξπ·οτΙοτ _
ἑ=.οο ν.ιι.==Μοι ° ““μ““-“ ΑΜΠ" ο”
νο" π Μο _ οτπ ι πο Υ
των Μονο τον Ι '2 · "°=“¦· ΑΛΛΑ "Μΐ“"“ οο·ν Μπωωω
Γιονοοπο πι" ο Κο· ΔΕ Ν Η Π ° Ρ°γ¦ ¦ ο "“¦ ",Μ¦ζ" .ω γ Μονο· ”ΜΜΜ οτπν ονοοο
οι τοπιο οπππνιν“ _ γ _ ο" "κ" τον Ροπή κι ποτέ: οπως οπιοτιοοος· οπνιιπιοοος ω" - η." η¦Μ Μι· οιοκοώςνο νιι το· Μηππονο πονο·πνο'κοτ. λ κ" Μἴ¦ Π ”ο" μονοτ- ο·Μτπτ πίνω τον ο οι Μ·ο οινοι ντο ποονπ 'ως "ΜΜΜ” “έ Μ. Ν ΠΜ' ΜΝ.. Μποντ: τον ΜΜΜ τον· ορο".
των ιοονων η Β" "αφ”. ΑΜ ΜΜΜ" οι τοοι·ι·οτηιο' τον το· πως
πωπω με Μ· ο ΜΝ Μ
. . "φωτι- "ϊ"
"Π “Ν ΜΜΜ °° "ο ο· ο “να ι· Μπιτ η” ο
γίν" π οποΜιι τον πιο το το. ΜΜΜ νο απο τον
Ν Ἡ!" Ϊ"'Μ°" Ν". ΜΝ "ώ" . °¦ °“Μγ Μ. ΦΜΑΠ" ΟΕΜ· Π"ΡΕ ΚΑΙ Ν' ΠΜ"
Χοοις οτιιοοοοπο π το ΜνΜ Μ “Ν Μ Μ Μι ΜΜΜ ο τονοονοτ γτοοντ. οπο τον:
τον· γιο πρωτο απο ΜΜΜ" ω' "Μ" ω_ ντο ι·- · των” Ντουκ Μονο” οτοικ
οπο το νεων 180007 Μ ω Μ' ΜΝ Μ να. ποποποτοον πωτοΟππτἱς το· 0ο μπει
· · "Μ" Μ" . ω 2.· ° ω ο· ποοονν οπο τον ντο οοποιοο τοπον 7 1
Μ ονζο ο' πιω· Μο· πο· ντο των· πιω οπο τον έ τμ ·
Β°οΜνΜνΜΜτοποΜ ΜΜ.'Ν" 'ο ω_ η
Μαι ΜΜΜ το στον στο· Μ· “ν ΜΜΜ Ε""'"°'"“· Ξ Δ
τοι ο ο·ονπτ τ· τις Μ Μ ΑΜΜ""' γ'
"αμα ε”·“ς Μ. πω. πον ΜΝ νο δ
πωπω" π Μ" τον τον" “ ως πως ΜΝ- ΝΜ' Μ “Ψ
πωπω ντο απο.. πονο τον πιο ΜΜΜ' Μ" “ΜΝ ο
οπονποιονο“. οι νπογοο“οι Ω 'να °'"°'
9 77ι ι08 85ΖΙ50 32 Γράφει ο ΜΜΜ" οΑΜπΜΜονπο: ΜΜΜ Η)

Τελευταία νέα από την εφημερίδα