Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
)ἑΑΝ^θΗΝΔ[50Ξ ΑΝΗΚΕἴ ΣΤΟ ΔΔΕ) ΤΟΥ. | ὶ η:
Ο· -¦· › κχ -. Τ 4 _
“ ·. : ~ ' · :1 Τ · η
. ; χ · γ χ η Τ
ρ- ¦ Δ χ ή Χ η , ·
έ :·~. ' . η Τ μ ν .7 ·_ ' ~ η ~ ' ,γ
. 4 Ι· π 1 . ή.
>· κ η ~ '-¦>
γ. Δ 1 π ~
, Τ Δ | γ Τ¦'
· ` χ · Η ι; .
_ ! , ' · ._“ . Κέ'
Ί .·-: _
Η Ε·ΝΝΕΡιΜ ΜΒ” ΙΩΝ ΜΑΒΗΝΑ|ΜΝ ΜΜΜ ΗΜΜΥ Με υ. ΜΜΜ 3797 ΜΝ; Μο ε
· ·.  .έΜΜπΕΡΓΚ.
 “ ΕΑΝΜΗΜκο8;
Ζ ~  Νο ΠΑ
 ._ :ε·ω·οκΑπΜΜιΑ
ὰ ό ΜΜΜΜ...Μι
 ΜΜΜΜΕΜ ; _ ·· ¦ Ο Ξ
τ·ΛΔεπκ“εοκτΜπ ·. ῦ _
 Δ __7 _ Ἡ: , 7 Τ' Ο :- ·
Τ ΜαιΜΜΜ/ΜΜΜΜ Ο _ “ ·_  ὁ . <  = 'Ο ι
ϊἱΛΜΝε|ΚοΜ ΜΒΜ Ο [  Γ ·  Ξ “ . . η
;“¦|ῖἩ) ΠΑΡΟΝ ΜΑ  - . . Η | 
 Τ“  Ο Μ Μ!χὶ!μί:ιῇ Ο: ΤΗ Ι
Μ; "ΕΜ
@Πι κΝΣΤΝιΝ Ο
' τ. Ν|κοΛοτ·ΑΝ 5
 ι» Τα 9' ΤΙΜ Αν
¦ ΜΝ ||Μὶ|ΜΜ| 'Ϊ [ΚΙΝΑ
“_Ρ|"!
_  
'  Ϊ· Ι / Η ;›;γι·-~μγμ Η;Ξ Μ·π··Μ8
- 9 · Τ 12'
Ο .Δ | ' Μ Ο· .= . __~ · .ΣΔ Σ Π|Σ2μ'μ. . '-  ζ
Ι'Ε | -¦« Ἡ : ΣΤΗΜοΝΗκΑΗΡΠΣΗ ·· ελ
Μ ΜΜΜ
ρε' ΠΜΜΗΜΛΜ ψἑ Π / ._
ΣτοκχολμΠ οηοοτολή. . _ · Σ . ` `<
ΑΡΧΗΓΟΣ Μακ το πιο ο Ζω! Χ·ΜΓΜΜ ΒΤ · ·; ΤΗΝ ΜΥ 0% Ζ Ο" “Ή=Μ
ΜΜΜΜΜΜτιΑτΗΝΑΝΑΝΕΩΣΜκΜΜΜΔιΑΡκΕ·ΑΣτιΜοπΜωπ ΜΜΜ ' Ι
ΜΙ. · 
Ἡ .ΠΙ Η ΙΜΗΟ ι
Δ Υ. ΜΑΗ ΤΙΜΜ >
η ι* Τ · ΡΕ: Ε;
Ο ΔΕΝ ΚΡΑΤ|ΕΤΑ| Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ω γ Ι |
ΚΑ| Τ|Α ΤΑ. . . ΤΡΕΛΑ ΓΟΥΣΤΑ 'ΤΟΥ ΟΑ Ζ"ΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΟΑΚΑ 8  " | · ι |

Τελευταία νέα από την εφημερίδα