Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
η' τα ατα ατακα
την τη' ο Ματια
ΠΑ το" ' τ_ Ο 
ΜΡ" ' ρω" ', · . ΜΙ". γ Μ* “` Με βαθυ Με τη Δευτέρα για να δηλωθούν η· 6ηα·ε8 μετανηωΒ στην τα"
ΜΜΜ Η" ρω" 4 ω" ΜΜΜ η' Πατήρ· Μετα μεγάλωσε Π οργανωμένα· που Ρέντη. τα Ματσε χανω ο σηκώνω
. ΜΜΜ, αΕ·ατΡχαηΕαατ τη Λα_ατεΛΕτΜηκατ ο ατα
“¦¦¦“Μ¦ ΜΜΕ και τη· Ματια τα" τα
ΜΑΝΑ η
ΑΠ" ,3 ΑΜ Λ
ΜΜΜ" ·"'μηαρμηοκα|ΜηεργκκΜ/ τ ' ` ` ' Π - Δ
ΑΝΝ" ούσκΒβερ ω .Π ` Αν ' · η Β.ηηΡΔαΥΔΑκηΣ:
· . ΙΧ· τ Η ` ¦` : τ Ι
η "Ρ^ω·"Μ ΨἩ"""°Ψ°^.°%λ Ἡ ` ' '· _ Ρ «0ηω5εατρωααν...
ΛΕΚΜ.ΡΜω οι ανττηαλοτ. θελω ομτλα»κ .ο
ααϊΒαητΜ . εί"εοΣΜωΞ η _ η .Μαη Μαν»
ηηΜντεχα ··- .μ .° . .Ο . ~ - - - α'
Μπηκα· Σϊ°°Η°Ἑ°°ν“ 8 . ° “ η Ο “ τ . η Α 3· · ΕγΜΓ.ΜΧαΣ:
. - .Δ . _ . κ
«Ετμ·αστε μονο στην αρχη» 'ε ι · . ι
αΛνηηΜκ0τ - ηταν Ζω '
τπτεηηαητν
'ΜΜΜ' ΠΟΛ.
Μ'ΒΗ°Ϊ'Β|Ζ.
Ραπτη,
'ΣΟΠΕΡ|Σ|Ε'
_. ΠΕΠΜΑ
"ΑΠ'Β"| Τ|Ρ.
εεΜατΜεΜ φ Μ _· ' . | ὶὺΝὶ_ _ ο Ό τ “«|| αταμτκη ποιότητα
°ἩἩ€ΨΡ . μ Η· ` _Μ ¦καθαρταε›Μ
ΜΜΜ ΟΦ
ΗΤΑΝ ΕΝΑ
ΟΜΟΡΦΟ ΤΑΞ|Δ|
γιατην ομαδα του ΠεΜκη
70ΛΥΜ||Μ0|ΜΩΝΕΣ
ζἔἶ ο;  _¦ΔΕΝΕΦΙΑ!ἐ · Κ
ΗΣΗΜΔτΔ ιΠΗΓΜΜΣΦ0Ρ@|;_τ“ῇ]] έα" // > _ “ Ἡ2=ἶ=8;ἑ
Ξ τα!!!ΜτΙ1ΕΡΑΣΕ|τΤΗ.ΣΕΗ!Η|ΕΝ “τ ?Ο   5
ωκηττιααεααετα  ` ἰ~
τητα ατΜττναΜαηκα Π
ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟ" ΜΜΜ"- - Αμεση κίνηση Μό τον
; Τ. ΜΜΜ" βη Δικεφαλο για την απόκτηση
Ι ·~ εΜ|Μ0 ' '. η · εηΙθετικαὐ Π Δεύτερη φορα
_ |”Υ'Μ"Μ Ϊ Χετραηρὁτημηστοφ·ναλε>α.ηὸτον κόσμο. Δ στοσωΧ°σφ0°κΜω$