Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
05-08-20]8 8
Με ΜΥ
ΑΜ (ιωι9ιε›
ΜΜΜ λ ΜΥ
(1918-1950)
Με λ ΜΥ
(1918-1974)
Με ΜΥ
(ι9ι+ι99η
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΖΕΣΤΗ: Αίθριος καιρός μέ πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικα ήπειρώτικα το πρωί.
Άνεμοι βόρειοι. στό Αἰγαίο 6 μέ 7 μπώφόρ.
<Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια έπίπεδα. Στήν Ἀθή να θα αγγίζει τούς 35β.
Παρασκευή 5Αύγσύστου 2016
Εὐσιγνίσυ μάρτυρας. Εόγενίσυ ὁσίσυ Τοῦ ΑἰτωλσΠ
Σελήνη 8 ημερών
Ἀνατολὴ ἡλίου θ.82'- Δόσις 8.80'
Ἀριθμ. φολ. 4οει7 ι Τιμή ι,5ο ι:ι
Ἐρατοσθενσυς ι,Τ.κ. ]]θ 85. Ἀθήναι. ἱΠίο@οετἱ8ηοννε.9τ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2] 8 0] 70400. Με: 2] 8 0] 7040]
Καταχωρίσεις: 2] 0 8220482. Συ νδρσμες: 2] 8 Ο] 70870
"Ετος ]280ν
Ἀδιαφοοσῦν
για τήν ύφεση
ΜοίΜιτής Μμωωω ω.
ωςᾶξαρΜήΜκ,ΜΜωιωη.
ΌπΜσιΜς Μέσα ώ δωρο. ἡ βιομηχανία
Μοιὐπηρεοίες.ΤόδεΜΜηπώ ΜΜΜ
κυβερνώντες δέν φαίνεται να Διι.τοοήνται. Ενώ ή
Με.. ΜείΜπρ6ςτα βραχια, εκείνοι επιΜινωνΜοδηωΜΜΜ.
ΜΜΜχεϊοτήςΜΜΜΜήμή
συρρΜτώδημοοΜτομΜΜὁαΜ
λΜΜΒΜΜΜΜΌΜ
Μα“ΜΜναΜτΜΜΜ
ω στόχαστρο* ΚυβερνήΜ.Μ δέν μπορε]ναΜρζειΜηΜώνΜνόΜ
αρω,ΜνανήΜεοτήνὲξΜδΜήΜ
νομἰαΜεΜδΜΜπεΜροοέΜ.0Ι
δέ Μ Μηςθαφανοαν Μ
οι περισσότερες ἑλληνικὰ; Μ:ΜΜ ω'
πουν ών τζίρο τους να μειώνεται ΜΜΜ ΑΜ
περιορίζει δραματικα τήν ρευστότητα τους, πού
είναι ΜΡ για τήν Μήτση η; λειτουργίας”. Δέν ναιλίγεςοἱ ΜχειρήοεκΜΜ
Μ να Μ ἩΜρΜ8κ Με.
ΜΜΜϊΜ ΜΜΜν Μ
Όκἰνωνος είναιτ6οηνκ6 ψ6ναΜβειδιΜΜα.ΜὁΜΜΜερα
ΜηηΜΜ,ωεωΜωεΜην
αγορα. Καί Μαν οί τραπεζα; ΜΜΜ να χρηΜώΜΜδημωΜΜ
ΜΜΜΜτἰςΜερήσεκωοἱΜ
δωπΜήΜτΜώΜΜΤόω
τω ειΜωΜΜωω επιχειρήσεις,οἱὁΜεςΜΜΜ%χΜ
ωΜωΜ.
αναΜνΜΜ!ρχΜώΜνα
αΜΜκΜπΜσΜΜὡΜΜ
ωωΜωψΜΜω
ή ΜησιςΜΦΠΑω23%οε Μ% είναι μικρό
Μ.ΆραγεΜηδιαφορα μπορε'νααροΜει
μίαΜια μοναδα-λενε-ΜνΜ ΒαβαΜΜΜΜΜ¦Μ“ωΜ
ΜωωΜΜΜΜεω,
ἀφοῦ ὁ κόσμος ωρα. Καί βεβαίως περαιτέρω
ΜὴΜΜΜαΜῆΜΜ
ωΜκΜΜΜΜΜπΜ
σας ΜΜΜ
ωεωΜ“φωωωὡΜ
ΦΜΜΜαΦΜ
ΜαΜ6ΜκροκαλεϊΜ είναι]
Ύπαοχει Εύοώπη
μετα τόν Σώυ μπλε;
Σύνοδος τοῦ Νότου στήν Ἀθήνα τόν Σεπτέμβριο
ΣΥΓΚΛΙΝ0ΥΣΕΣ πλη ροφορίες καί σεναρια φέρουν τόν 74χρονο Γερμανό πολιτικό καί ύπουργό Οἰκονομικῶν κ. Β. Σώυμπλε να
έπιλέγει τήν απόσυρση καί όχι τήν
διεκδίκηση τής Καγκελλαρίας τα
ἑπόμενα χρόνια. Ό θιασώτής καί
«μέγας μαγιστρος» τής δημοσιονομικής πειθαρχίας στήν Εὐρωζώνή μπορεί να παύσει να «χειραγωγεί» τό ΕισομτοιιΡ σέ βαρος τῶν
λαῶν καί τῶν έθνῶν τής Εὐρώπής.
Καί μετα;
Για τήν Γερμανία. ήγεμονική
δύναμή τής <Ενώσεώς καί σκλη ρό
πυρήνα τής μονοσήμαντής δημοσιονομικής πειθαρχίας. ή στρατηγική Σώυμπλε συνεχίζει να είναι
μονόδρομος. Ἀπό τήν αλλη πλευρα. πληθαίνουν οἱ «φωνές» πού
ἔχουν γίνει κραυγές στόν Νότο.
για έλαστικοποίήσή τού περιώνυμου συμφώνου σταθερότήτος προκειμένου να ύπαρζει έπιβίώσις τῶν
κρατῶν-μελῶν. 'Η κυρίαρχος αὐτή
αντίθεσις Βορρα-Νότου θα αποτε
λέσει αντικείμενο συζητήσεων
στήν Ἀθήνα στίς 9 Σεπτεμβρίου.
'Ή. τουλαχιστον. αὐτό έπιθυμοὐν
οἱ ήγεσίες τής Γαλλίας. τής ῦΙταλίας. τής<Ισπανίας. τής Πορτογαλίας. τής 'Ελλαδος. τής Κύπρου καί
τής Μαλτας. οἱ όποίες. στό τέλος
τής περιόδου τῶν Μνή μονίών. πού
τελικῶς τυγχανουν αδιέξοδα. θα
διακή ρύζουν. όπως όλα δείχνουν.
τήν «αρχή τής εὐελιζίας».“Η τό
αξίωμα ότι οἱ δείκτες καί οἱ στόχοι τού εὐρώ θα πρέπει να παρακολουθούν τήν πραγματική οἱκονομία τῶν χώρῶν-μελῶν. τό ζητούμενο τής έργασίας καί τόν στόχο τής
εὐήμερίας. καί όχι τό αντίστροφο.
<Η «συναντήσις τῶν Ἀθή νῶν»
για τούς «ἑπτα» τού Νότου καί
ή ζώνη τού Βίσενγκραντ στόν
Βορρα. ζώνη διαμορφωμένη για
τήν αντιμετώπισή τού μεταναστευτικοὐ. ύποδεικνύουν ότι τό
μέλλον τής Εὐρώπής ῶς<Ενώσεώς δέν είναι προδιαγεγραμμένο. Ἀντί δηλαδή τής «φεντεραλι
στικής φαντασιώσεώς» πού έπιβαλλεται έπί τής πραγματικής
ζωής εἰδικα μετα τήν διεθνή κρίση τοῦ 2008. μπορεί να προκριθεί
ή Εὐρώπή τῶν ζώνῶν.
“Η καί ή έπιστροφή στα έθνικα κρατή καί τό τέλος τής'Ενώσεως. όπως στίς αρχές τής δεκαετίας τοὐ 1930. Γιατί ένδεχομένώς ό
Σώυμπλε καί ή θεσμική δομή μιας
ΕΕ πού θέλει να καθορίσει ακόμη
καί τό σχήματής μπανανας μπορεί
να μήν δύνανται να διαχωρισθοὐν.
Άλλωστε ή αναζήτοὐσα καί παλι
ρόλο στήν<Ιστορία. μεταξύ Πεταίν
καί Ντέ Γκώλ. Γαλλία. θα έμφανισθεί στήν Σύνοδο τού Νότου στήν
Ἀθήνα ῶς ήγετική δύναμις τοῦ
Εὐρωπαϊκοῦ Νότου. Πιό κοντα
στήν αποχώροὐσα Βρεταννία από
τήν φεουδαρχική. συγκεντρωτική
Γερμανία. Μία νέα Ἀνταντ είναι
έζόχώς πιθανή τήν έπομένή τής
αποχώρήσεώς Σώυμπλε από τόν
«θρόνο» του. °Ενδεχομένώς μαλιστα καί τήν προήγουμένή αὐτής...
Μέ τα θρυλικα αριστουργήματα _
τοῦ Γρήγόριου Ξενόπουλου
Κάθε έβδομαδα
δύο λογοτεχνικά μυθιστορήματα
πού αφησαν ἐποχή
Παρανομο κρατος
τό ανεχόμενο τήν αναρχία
Ἀπαοαδεπτες οἱ συνομιλίες με τους «παταληψίες»
ΣΕ ΕΝΑΝ ακραίο παραλλή λισμό. θα μπορούσαμε να προσπαθήσουμε να φαντασθοὐμε τό ΡΕΙ
να συνδιαλέγεται μέ τόνἈλ Καπόνε! “Ομώς ή παρανομία δέν μπορεί
να μπαίνει σέ κλίμακες. Καί είναι
απαραδεκτο τό έπίσημο κρατος να
καλεί τόν οἱονδή ποτε παρανομο ῶς
συνομιλητή.
ῦΕδῶ δέν πρόκειται για ζήτημα έλευθερίας διακινήσεώς ἰδεῶν. όπως θέλησε να πεί ό
ύπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτου. Νίκος Τόσκας. όταν δήλωνε ότι έχει καλέσει «συλλογικότητες» τῶν °Εζαρχείών. Να συζήτήσουν τί; Σέ ποιόν βαθμό γίνεται
ανεκτή ή αὐθαιρεσία από τήν κυ
ποιος ἰσχυρισθεί ότι δέν είναι όλα
τα έγκλή ματα ίδια. θα έπισή μανούμε ότι είναι έργο τής Δικαιοσύνης
να τα αντιμετωπίσει μέ τήν δέουσα
αὐστή ρότήτα ή έπιείκεια κατα περίπτώσή. Δέν είναι θέμα ούτε τής
Ἀστυνομίας ούτε τής έκτελεστικής
έζουσίας. Να ύπενθυμίζουμε. δέ.
ότι ὁ παλαι ποτέ δήμαρχος τής ΝέαςΎόρκής Ρούντυ Τζουλιανι αρχισε μέ πολιτική μήδενικής ανοχής
πρός τα μικροαδικήματα για να
φθασει στήν παταζή τής βαρειας
έγκλήματικότήτος στήν πόλη του.
Ἀκριβῶς στήν μηδενική ανοχή πρέπει να τίθενται οἱ «κόκκινες
γραμμές» τής Πολιτείας έναντι τής
παραβατικότήτος. Καί ή μόνη συ
μέ ατομα όπως οἱ ανα τήν<Ελλαδα
«καταλήψίες» καί αντιεξουσιαστές
θα έπρεπε να είναι προειδοποίή σις
ότι δέν έπιτρέπεται να συνεχίσουν
να παρανομοὐν. Άλλα μαλλον ὁ κ.
Τόσκας εἶχε κατι αλλο στό μυαλό
του όταν τούς προσκαλοὐσε...
Άλλωστε. τήν ίδια στιγμή. ό
ύπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτου τόνιζε ότι είναι αντίθετος πρός
τήν αστυνομική καταστολή. καί
ότι αὐτή δέν είναι αποτελεσματική. Πόθεν προκύπτει αραγε αὐτό;
Πῶς καί πότε έπεβλήθή καταστολή. αφού. κατα δήλώσιν τού κ. Τόσκα. έπί 30 χρόνια ή Ἀστυνομία
είναι αποῦσα από ταῦΕζαρχεια;
Ζ βέρνήσή τοὐΣΥΡΙΖΑ. Καί ανκα- ζήτήσις πούθαμποροῦσε να γίνει (Λεπτομέρειες σελ. 3)
Σ ί Τ” “ ί
ημερα ης ημερας
Με' ἔω" Τό ποδόσ α ο ώ ὑπεπ ο ί
Οί διαρκείςλαύξήσεις φ  5 φ 7η...
ο ων κατα ουν σε
ἔαΒος τῶν<δΤήγμοσίων ΜΜωΜω ΜϋτήΜ,Μ τήνΜηΜΜΜΜ ΜὁΜψΜ
εαοδων,Τ00Π0ῖσ,'Π9ρα ΜΜΜωἡχώ- ὴιΜΜ.ΜΜωΓύ- ΜΜΜ·Τῶ ω.ωωαωΜ
ἔνΦββΣἔ“ἔΞΩκ=ἔ ΜώΜΜα Μ.ΜΜΜὁΜ ΜὁΜΜἡΜΜ. ΜΜΜΜΜΜ
, ι ' ΜωωΜ ΜΜΜ.ωωΜ› Μ ΜΜΜ“ ΜΜΜαρχω.Μ
Ουμεν0- ΣΕΛ2 “ΜΜεαωω ΜΨΜΜΜ ΜἔΡΜΜὅημ ΨωναάχαΜΜΜ. ¦¦"Μ¦ μ ΜΜΜ, Μ Μ Μ Μ Μ πωΜ,ΜΜΜ
:Μ “ή ΜΜωΜωω Μ“ΜαΜ Μπι ΣτήντΜΜΜ ΜΜΜΜωΜΜ
. ι Ι ι Ι ΜΜωωΜΜ ΦΜΜΜο]ΜΜ ΜΜΜΜώΜΜΜ
Ενειφιθη με αυξημενη ΜΜοήΜΜ Μ ΜΜΜ Μ
Πλει9ψηΦιαηκατασκευη ἈΜαΜΜΜΞχΜμ- ωωιΜῳΜΜ °"Μ°", Μ , - “Νέα
τεμενους στην Αθηνα. ΜωΜΜαἡςχΜ ΜωΜωΜΜΜ ΜΜΜ,Μ
=Ξ^° :σψΜω Μ:ΜΜΜΝμ 2'"ΜἘἔωῳ 
Μ Μόνη. ΜΜΜ η ΜΜΜ- πα- ΜΜ· °ΧΜ ,Μ Μ
ΞΜ¦|Βη" ΜΜΜΦΜ ΜΜΜΜΜΜ ωΜΜΜωΜ ἔΜΜὴΜωω
Οί διαβεβαιώσεις της Μ 'ἡ ΜΜΜ “Μ ψωΜ  Μ'
ΤερέζσΜσίηιρό<τεύε ΜΜ“Ἡ. ἔἘἙ“Μ””“* ΜωΜὴωΜω ΜΜΜΜΝΜΜμ
επιχειρημα·ι·ιες και η Μ ωΓω“ Μ$°ιΜψΜΜΕΜ ΜΜὑΜΜω Μι:ε:εεΞαεε“ εαιΜΣΜ· ΜΜΜ' ή ΜΜΜΜ ΜΜΜΜΜΜ ΜΜΜωΜ
. . ΜΜΜ. ι ΜώΜΜ·Μὁ
Αγγλισς_ Σελ· Με: Μην π , Μ.ΜΜΜνἀΜ
ΜΜΜΜΜΜ εα%ώώώ Με. . ΜΜΜ Με
Μ Μ Μ ΜΜΜΜναμΜΜ
ΜΜ-ἩΜΜ
32 ”Φωτ αωωΜωωη ΜωΜεΜωε 
 ΜΜΜ-ιΜ.Μ ΜΜ).ΜὡΜΜ. ΜΜΜΜΜ.Μ Μ
ε Πωσ ισιι5ι
ΠΜΜεΣ
Θέλετε νά κάνετε τό
μπάνιο σας στήν θάλασσα παρέα μέ τόν σκύλο
σας; Κανένα πρόβλημα.
Ἀπὸ ἐδῶ καί στό έξής θά
μπορείτε νά παίρνετε μαζ ί τόν πιό πιστό σας φίλο γιά κολύμπι στίς παραλίες τής Θεσσαλονίκης. Ό Δήμος Θερμαικού
όρισε θαλάσσιες περιοχές όπου τα τετράποδα
θά μπορούν νά... λούονται! Φυσικά, θά τοποθετηθούν σημάνσεις γιά
νά ξέρουν οί ίδιοκτήτες
οκύλων πού μπορούν νά
πηγαίνουν.
Ἀμερικανοί αστρονόμοι ανίχνευσαν οξυγόνο
σέ έναν μακρινό γαλαξία σέ απόσταση περίπου Ι2 δισ. ἐτῶν φωτός
από τήν Γ ή. Πρόκειται
γιά τό πιό μακρινό σημείο στό σύμπαν όπου
έχει βρεθεί μέχρι σήμερα ὁξυγόνο. Ό συγκεκριμένος γαλαξίας περιέχει περίπου ένα δισ.
άστρα, πολύ λιγώτερα
από τά 100 δισ. τού δικού μας γαλαξία, καί τό
20% τού οξυγόνου πού
έχει παρατηρηθεί στόν
Ἡλιό μας.
Μία Αύστραλή έγινε μητέρα σέ ηλικία 63
ἐτῶν. Ἡ γυναίκα συνέλαβε, μετά από άρκετές
αποτυχημένες απόπειρες, χρησιμοποιώντας
έμβρυο από άλλο δότη,
καί γέννησε σέ 34 έβδομάδες μέ καισαρική τομή
ένα κοριτσάκι. Είναι αλήθεια ότι ή ἐπιστήμη προσφέρει πολλές δυνατότητες. 'Όταν, όμως, ή μητέρα είναι σέ αύτήν τήν
ηλικία καί ὁ πατέρας 78
ἐτῶν, αύτό τό παιδί τί
μέλλον θά έχει; Δέν πρέπει, λοιπόν, νά παραβιάζουμε τήν φύση.
”Εχουμε ακούσει περίεργα ονόματα πού δίδουν σέ παιδιά, όπως
κρατῶν καί ήπείρων,
λουλουδιών, ακόμη καί
φρούτων, αλλά ποιός θά
ήθελε νά φωνάζει τό παιδί του «λύκο»; Ἡ απάντησις είναι: "Ενα ζευγάρι από τήν 7σπανία.
Καί οί Ἀρχές δέν τό δέχθηκαν, μέ τό σκεπτικό ότι μπορεί νά καταστεί προσβλητικό γιά τό
παιδί. Καί έδωσαν συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο στούς γονείς νά
δηλώσουν άλλο όνομα,
άλλιῶς θά αποφασισθεί
όνομα ἐρήμην τους.
Στό Μεξικό συναντάμε ένα ψάρι γνωστό ῶς «χαμογελαστό
ψάρι», ή «ψάρι πού περπατά», ἐπειδή μοιάζει
νά έχει... πόδια καί χέρια! 'Όμως, ἐάν τό συναντήσετε, τρέξτε μακριά!
Παρά τό χαμόγελό του,
τό μήκους έως καί 30 ἐκ.
ΑΧ0ΙοτΙε είναι ίδιαιτέρως
ἐπικίνδυνος καί τοξικός!
Όμως αποτελείλαχταριστό έδεσμα γιά τούς Μεξικανούς. Είτε ψητό είτε
βραστό. Μάλλον θά δοκιμάζαμε κάτι άλλο...
Διαβάστε τά ἄρθρα
«Ἡ Νέμεσις τής°Ιστοοίας»
Σαράντος Ι. Καργά%ος (σελ. 3)
«°Η ανοικτή κοινωνία»
Κώστας Χριστίδης (σελ. 8)