Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ 
|οεοεπεν©οΜ“-ει ΗΜΕΡΗΣ'Α ΠΟΛ|Τ|κΗ ΚΔ' Ο'ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Πο ΒΟΡΕ|ΟΑΝΑΤΟΛ|ΚΟ Αιι·Αιο Η ΜΕιΩΣι-ι ΦοΑΝΕι Το 7ο%
. “  _
ϊ Ξ ·τ'Ξ
«Κλειστόν, λόγω
φοροδιαφυγής»
ιι 6” 
Δύο νέα προγραμμαια
εργασιακής εμπειρίας
για ανέργους ι8-29 ειών
Σελ. 8
ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ) ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
<<Σιήνειαι>> η συμμαχία Του νοιου “ει-“Μια
ΜΜΜΝ908ια.ΜΜ·
απο τον Έλληνα πρωθυπουργό 
ήξεωςΜ1,28ια.Μ,μεαπαΜια
ωΜαωόναανΜω6,ω78ια
Κανένα έῇεος
· ΑναυιότοποαόπΜαιο "παλαιό
στους 0“αὁΟ“ς ΣΥΜΦΩΝΑ Με ΤΗΝ ΕΛΣΤΛΤ Μαι-Μ πω “ω “να “Μ
_ - _ Μ Μι το Με του 2015 (83.025
του Γκιουῆὲν
ευρώ από 5,584 δια. Μ που Μαιο.
Το παλαιό ΜΒΜ Χρέος των
83.0258ια.Μ,αναΜααιωςεΜ
· 62,492 δια. ΜΜιοπαΜόΜΜΜΜκώνκαιω
·8,059διαΜΜωπαΜόΜΜΜΜΜΜ
Ψ _-*””_ _:_ δια.ευρώ)ωιοΜόΜανέρ. .ο ¦ Μ σπα 89,832 δισ. Μ.
· 12,3Ι7 δια. ευρώ είναι ιο παλαιό Μξιπρόθεαμο κεφαλαιο πιωκευμόυων
οι [πτ ξ'  Π Η ΕΜ σ τ ο..! 
εταιρειών.
ΜΜΜ· ΟιααπρόΜΜτωπαΜοόΜ@
-ο ~ Ι  Ι Μ Με Μαιο 1477
“ν  ιι αν ' - ια τον Μαιο 
θα έχουμε μια λ Μ ` ΑΚ      _Δ ο   Μ ΜΒΜ
ζωή  _ - ῦ Δ ΒΕΜΜωΜω
ω 5 . 47 _ ,μια ο Με