Πρωτοσέλιδο Αυγή: Συναίνεση στο αυτονόητο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.εν8ἱ.8τ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5ΑΥΓΟΥΣΓΟΥ 2016 ΠΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 12652 ΤΜ 1,5 €
Συνάντηση επτά
Χωρών του Νότου
· Στη συνάντηση των ηγετών των επτά
χωρών. η οποία αναμενεται, με τον έως τώρα προγραμματισμό, να διεξαθεί στις 9 Σε
πτεμβρίου στην Αθηνα. θα συμμετεκουν
μαζί με τιιν Ελλάδα. η Γαλλία. η Ιταλία, η
Ισπανία, η Πορτογαλία, η Κύπρος και η
Μάλτα. ΣΕΛ. 4
_ ·_ Από το 1894:ρονολογείται η βούληση της
ελληνικης πολιτείας να κατασκευαστεί άμε' νος στην Με”. μόλις το 2016 μπορεί να γίνει πράξη. ώστε να πάψει να είναι η μοναδι
«Το πάρτι τελείωσε»
¦ ' ΜΜΜ' περί λατρευτικά Ι
γ ι Χώρο για τους μουαουἙνουςςπολίτες και για του ς £ρΥΟλαβΟυ ς
ί πάπιες. ί
“ ΜΝ διάταξη Ψήφισαν όλα τα κόμματα, με καθί1ρ10τΠτας
εξαίρεση ΜΑΜ που Μ σόο ΜΜΜΜ ΜΜὲ; Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι παπάρ
τι τελείωσε». τονίζει σε ανακοίνωση του το
υπουργείο Εργασίας αναφορικά με τις εταιρείες καθαρισμού που δραστηριοποιούνται
τόσο στον Χώρο αις δημόσιας Υγείας. όσο
και στο ευρύτερο Δημόσιο. Δικαίωση για
τις καθαρίστριες της ΟΣΥ, με τροπολογία
του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων.
ΣΥΡΙΖΑ Χ. ΗΜ και τους Ανεξάρτητους
'Ελληνες. Μαιας οποίους διαφορΜιηθηπ.ΜΜΜ0ΜςΜωα
·0ι  είναι μια πραγματικό” τητα  ο Μ Παιδι ·_ ¦_ ξιΜτο-γεγονόςόηηΕυΡ
' · ωΜ.νι'αυτόωΜ
ΣΕΛ. 15
Τα δικαιωματα
. ι |
  -- --   τωνδανειοληητων
| | Ι |
   1 5   ' - Μεγαλύτερη διαφάνεια και περισσόΔ _ τερες διαδικασίες που οδηγούν σε ρυθμί_ γ Στην Περιφάρεια Αττικης μεταβιβάσαικαν τα 177 διαμερίσματα του ιστορικου προ- σεις χρεών Προβλωοπω στον νέο Κάβα"
σφυγικαύ συνοικισμού της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. «Η κίνηση αυτή απαντάει στους πολυ· Δεοντολογίας της Τράπεζας ως Ελλάδος' ο
κράνους αγώνες και στα δίκαια αιτίιματα πολλών κοινωνικών και περιβαλλοντικών φορέων, οποία δΠμΜεΜε σε ΦΕΚ Ή Πρέπει να
τοπικών συλλογικοιητων και ειδικών· δηλώνει η αντιπεριφερειάρκπς Κεντρικού ΤομεαΑθη- γνωρίζουν οι ΜεωΜες και Πώς μπα
νών Ερμίνα Κυπριανίδου. εεε 11 ρθω να Μωὐν_ ΠΜ 5
  ' “ ι Η   γ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙλΓΩΝΕΣ 2016
Από τη 5ιιιειι|ατ Κούρεμα επιτοκιων “ »
. , . Ανάβει αποψε
τοστ ο διαγωνισμοε μετά το Βτεχιτ . ,
ιι φλογα στο Ριο
Στη 8ίηεαΜ Με ανατέθηκαν ¦ · Αντιμέτωπη με τις πρώτες σο- _
ο σκεδιασμός και η εγκατάσταση του βαράς συνέπειες του Βτεκίτ ηρθε   
πληροφοριακού συστηματος για τη Χθες η Βρετανία. Η ισοτιμία της λί
δημοπρασία των 4 τηλεοπτικών ρας καφακύλησε και πάλι. μετά τη Συνοδευόμενη οΠΟ
αδειών. ιΗ κυβέρνηση θα αλοκληρώ- μείωση του βασικού επιτοκίου από δι06Πλ ὡοεγ ς· ΠΠΟΚλεισμου ς
σει άμεσα τον διαγωνισμό· επιση- την Τράπεζα της Αγγλίας. στο ιστο- · · ·
μαίνει ο Νίκος Παππάς. κατηγορώ- ρικό Χαμηλό του 0.25%, από 0,596. ΜΡ ἩΟΠΙνγκ' σκονδολΠ'
ντας τη Ν.Δ. πως ελειτουργεί ως Αυξάνεται παράλληλα το πρόγραμ- Μο και Ἐκ μεγόλ£ς
ακούραστη συνηγορος των ιδιοκτη- μα ποσοτικής χαλάρωσης κατά Προσδοκίες των αθλητών
τών τηλεοπτικών σταθμών». Κατάθε- 70.75 δισ. ευρώ και ανοίγει «πακὲ- και των οθλΠτριὡν
ση Δ. Κοντομηνά στην Εξεταστική το· στήριξης της οικονομίας ύψους
Εττιτροττη της Βουλής. 1 18 δισ. ευρώ. ΗΛ' 2' 29' 32
ΕΛ. 1. 3 ΕΛ. 17

Τελευταία νέα από την εφημερίδα