Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Δ ΑΜΜΜ6
Καθημερινή
Αθλητική
Βπναϋα^ο
Με; ΙΒ37.
_ ,ω Μ .
. _8αρειαλ·λΣκτικα
έα ααα :Μ
Για ιη$ααραλια,
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ α
τα καμαινγκ. τα αατ0κἱνητο 7 ν “ η ,· ,_.“ . _,Μ; . Μ .
· Σε πρακτικα αΧημα και δυο Χρωματα για να ΣαιλΣξετ£ Μ
α | '¦¦' ' '· |
 Δ . ι ·
α · ·· ι· ι · ·.
 !Ο Ι Ϊ
7 ` 4 )
2 Ο + α· · · _ ·· · Ο '7  Δ
μ! | ϊ' 7 |
η , ^ Η' η'
Ι · ' ι 1
4'ξ-: κ
α ' '
^ | | ' |
:ω ^ ' ' ' '
ι· η 'ι ιι' ·· η '
. η ·.:· ι Μι· ¦| ι ···· 
··· ··········· ···· ιι 7
γῇ _ ι· η η η· · ·¦ Η
 ··· ·ι η·
' '| ' ' ' '
ι · ι ' · ι ι | ι'
ε _ _ . Ι
Ί η ΤΚ· ἶ 9 δ
3 “ὅσα 8·
_ ι Η' δΊ· 4
ι Σανισεθ.Δ πι· ανλαΒε 'ην ευθύνη τη ατυχἰας
.Μ.Μ Μ.. Μ.“%ὶ σε;” η 
η Ω η” 3308 πωπω· και αντικατασταση τους με καλυτερα;
· πολύ π·Βαὺέἄλλαγές και σε στεεχ|ακό
αἶδοκαΒῶῖόω '