Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Τωρα,θΜΠνει...ΒΜνΜεκ Μ"ΕΕΕΕΕΕΕ-Ρ ΠΕΠ!
ΤΟ ΡΗΤ0 ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: Δύσκολο
νο Πρέσα νο Ποίζε|8 Προκριμστ·κσ,
σκομσ Πιο δύσκολο νο Πρέσα
να βάλω Με σου λεφτσ...
'ών σπορ
ΠεμΠκΠ 4 Αυγουστου 20Ί(3 / Φωλλο '|2ι13ί2443)/€ 1 30
ω_ΕκΜ!ΜκΡΜω
· ε.εᾶἙ|Μ δω' 4 ω ε .Σ
«Πο ΜΜΜ
   σε Δ Β ολων νικ.
οΠοΝκοΗκε κΔΝσΝικΔοΠοκλΝΣοΝ 3   """κ"'σ" σϊ"ν
κι.ΕἐἑΙἑΕ ΠΜΣ κιν ΔγΝΜοΣ (Με ΝΔ
Η “ἔκιΝκΠι ΣΤΗΝ ΜΜΜ εΝΛΕκλΛΔ
ς.ζἩ¦£
 Ύ άκουγε» ο "Μπος δύσκολος
Σ.  __;·__ δε: εδώ “  4' . _ › .- :χ  | 7 'Εχασε την σνιση μσχη με την εΠσρστη νόσο, ο «σοκνοε
ΕεὲνρκσΞ€%ΠσΡν,σύ-ίΜΜΜ!!! ;Ψ_Ήεἔ" Ι"8;Ε"!ΙρΩ""5 εργστΠ5» Με ΑΕΚ, Νίκοε Δημητρίου, σου ανέδειξε
ΔεοἩ0λΟΥ'05 Ρ ^ΜΕΣΗῖ^ΝΤ'ΔΡ^ΣΗ€κΟΝΤΟΝΗε ΚΑΝΕ' ο μερικσ Με το μεγαλύτερο ταλεντο του ελλην|κού
λο στύλ ΠΡΔΞ!κοΠΗΜΑκλ| ΤΟΥΣ ΔιΝΕ'| Δ'οΡ|Α·3 ΗΜΕΡΩΝ;” ε ΜΜΜ . Δ¦σἑλ¦6ο σφ|έρωμα τω (ΩΡΑΣ, για τον
· . - ἶ“ ϊ“.
.* τ.
οιννε·Μ;εε:ύ
' ΠΡΟΚΕ|ΜἙΝΟΥ ΝΑ ΕΠΛΝΕΛθΕ| Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ εΠί χρον|σ σύνεργστη του Ντρογκσν Σοκοτσ